Сторінка
1

Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення

План

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні основи бюджетного планування та прогнозування

1.1. Зміст, принципи, завдання бюджетного планування

1.2. Програмно-цільове планування бюджету

1.3. Бюджетне прогнозування, його основні методи

Розділ 2. Аналіз бюджетного планування та прогнозування на основі даних Фінансового управління Коломийської міської ради

2.1. Моніторинг рівня заробітньої плати, та аналіз галузуй народного господарства за рахунок проведених перевірок підприємств, організацій, та установ усіх форм власності

2.2. Механізм бюджетних процесів у сфері планування доходів бюджету міста за 2004-2005 роки

Розділ 3. Переваги, недоліки та напрями удосконален бюджетного планування та прогнозування

3.1. Переваги бюджетного планування

3.2. Недоліки, слабкі сторони, бюджетного планування

3.3. Місце бюджетного регулювання в бюджетному процесі, та заходи щодо удосконалення районного бюджету

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Сьогодні Україна перебуває в досить складних економічних умовах. Розпочаті, але незавершені реформи призвели до кардинальних змін в економічній, політичній соціальній сферах. В такій ситуації актуальним було і залишається питання бюджетного планування. Зокрема це стосується бюджетного процесу в Україні.

Отже, метою даної курсової роботи є визначення стану бюджетного планування в Коломийському районі.

Тема проблеми та розвитку бюджетного планування в Коломийському районі є досить актуальною в сучасних умовах. Адже у процесі бюджетного планування забезпечуються необхідні фінансові пропорції згідно з планом економічного та соціального розвитку; визначаються обсяг доходів бюджету та резерви їхнього росту, обсяг видатків; створюється належна фінансова база соціального захисту населення; розподіляються доходи і видатки між окремими ланками бюджентої системи, утворюються державні матеріальні та бюджетні резерви.

При написанні роботи поставлені слідуючі основні задачі:

1) характеристика економічного змісту і ролі бюджету в соціально-економічнуму розвитку району;

2) визначити зміст, принципи, завдання бюджетного планування

3) розглянути программно - цільове планування бюджету

4) проаналізувати бюджетне прогнозування, його основні методи

5) визначити місце бюджетного регулювання у бюджетному процесі;

6) проаналізувати шляхи удосконалення бюджетного планування та прогнозування;

7) систематизувати результати проведеної роботи у висновках курсової роботи.

Теоретично-методологічна база даної роботи наступна: Конституція України, Закон “Про бюджетну систему України”, Закон “Про Державний бюджет України”, Закон “Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування”, навчальні посібники В.І.Кравченка, “Державні фінанси України”, О.Д.Василика, “Бюджетна система України ” С.І.Юрія, Й.М.Бескида.

Інформаційно-аналітична база:вищеперераховані літеретурні і нормативно-законодавчі джерела, публікації в журналах “Фінанси і статистика”, Коломийський “Вісник ”, аналітичні дані про виконання Коломийського районного бюджету.

Науково-пізнавальне і практичне значення проведеного у курсовій роботі дослідження: проведене дослідження дає зрозуміти, що бюджетне планування не здійснюється належним чином. У курсовій роботі подаються пропозиції щодо удосконалення бюджетного планування в Коломийському районі. Зокрема про заходи щодо забезпечення затвердження і виконання державного бюджету України.

Бюджетне планування — це суб'єктивна діяльність людей, а тому воно лише тоді дає позитивні результати, коли базується на пізнанні об'єктивних законів розвитку суспільства, тенденцій руху бюджетних ресурсів, вивченні наявного фінансового стану, результатів заходів, що вживалися раніше, цілей, які поставлені на сьогодні.

Основними функціями бюджетного планування є:

відображення основних напрямів бюджетної політики, що здійснюється органами законодавчої й виконавчої влади в державі;

— вибір раціональних шляхів бюджетного забезпечення передбачуваного рівня економічного й соціального розвитку на основі ефективного використання наявних у суспільстві ресурсів;

— здійснення необхідного рівня перерозподілу бюджетних ресурсів для досягнення темпів і пропорцій розвитку економіки й підвищення суспільного добробуту;

— встановлення раціональних форм мобілізації бюджетних ресурсів і на їхній основі визначення їх оптимальної структури.

Об'єктом бюджетного планування завжди є бюджетна діяльність держави, державних установ і організацій; предметною галуззю бюджетного планування є бюджетні ресурси, їхній рух при здійсненні відтворювальних процесів в економіці. Сферою застосування бюджетного планування є розподіл і перерозподіл бюджетних ресурсів на всіх стадіях відтворю-вального процесу.

Організація бюджетного планування може бути ефективною лише тоді, коли в неї закладатимуться науково обґрунтовані товарні принципи. До них належать принципи:

— комплексного підходу до основних параметрів економічного й соціального розвитку в тісному взаємозв'язку з наявними бюджетними можливостями;

— оптимального використання бюджетних ресурсів із метою першочергового забезпечення бюджетними ресурсами пріоритетних напрямів розвитку економіки й соціальної сфери;

— раціонального визначення джерел одержання бюджетних ресурсів та їхнього перерозподілу через ланки бюджетної системи;

— єдності у використанні бюджетних показників, здійсненні бюджетних розрахунків, застосуванні єдиної методології прогнозування тенденцій і напрямів розвитку;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Інші реферати на тему «Фінанси»: