Сторінка
1

Словник бюджетної термінології

Адміністрування бюджету — багатофункціональна управлінська діяльність фінансових установ з організації формування й використання бюджетних коштів.

Акт перевірки — документ, у якому відображаються результати перевірки; містить докладно викладені порушення податкового і бюджетного законодавства з посиланням на законодавчі акти, статті та пункти, які порушено.

Акт ревізії— двосторонній документ, у якому відображаються результати ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій, а також робота фінансових органів щодо складання і виконання бюджету. Наводиться перелік фактів виявлених порушень і додаткових резервів збільшення доходів та скорочення витрат.

Алокація (аііосайоп) — розподіл, розміщення фінансових ресурсів та інвестицій.

Аудит адміністративної діяльності — форма бюджетного контролю, за допомогою якої вивчаються процедури прийняття і виконання управлінських рішень суб'єктами бюджетного процесу з метою досягнення певних цілей.

Аудит ефективності використання бюджетних ресурсів — контроль якості управлінських рішень з погляду економічності та ефективності використанням бюджетних коштів при виконанні бюджетних програм. Його завданням є оцінка рівня віддачі від вкладених бюджетних коштів і аналіз причин недосягнення поставлених цілей.

Банківська система касового виконання бюджету — відкриття рахунків бюджету в установах банківської системи, для зарахування коштів на рахунки бюджету та перерахування з них.

Бухгалтерський облік виконання бюджету — повне, своєчасне і вірогідне відображення у первинних документах і облікових реєстрах операцій з виконання державного і місцевих бюджетів.

Бюджет автоматичний — автоматичне перенесення бюджету минулого року на новий бюджетний рік у разі несвоєчасного прийняття нового бюджету.

Бюджет держави — план формування і використання грошових коштів, необхідних для здійснення завдань і функцій держави у цілому, федеративних утворень та органів місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. У західній літературі існують чис-

832

Словник бюджетної термінології

пенні альтернативні визначення Б. д. Наприклад, деякі з них: план фінансових операцій, що відображає намічені за сумами та змістом видатки і передбачені у видах доходів способи їх фінансування; систематично (щорічно) повторюване зіставлення необхідних видатків із очікуваними (або наявними) доходами з метою досягнення поставлених цілей; фінансовий закон, змістом якого є розпис державних доходів і видатків тощо; вартісне зіставлення потреб держави з фінансовими можливостями їх задоволення. Термін «бюджет», запозичений з англійської літератури, етимологічне походить від старофранцузького слова Ьои§еііе (шкіряний мішок). Донині ритуал бюджетної промови канцлера казначейства (міністра фінансів) у британському парламенті має назву «відкрити бюджет».

Бюджет на нульовій основі — процедура розроблення бюджетів (кошторисів) на основі оцінювання проектів і діяльності за методом витрати—вигоди. У багаторічних бюджетах розрахунки кожного року починаються «з нуля», а передбачені програми мають бути заново обґрунтовані, що забезпечує ефективніше витрачання коштів. Цей метод уперше був запроваджений у США в 1969 р. Через складність адміністрування не набув помітного поширення.

Бюджетна дотація — бюджетні кошти, які передаються з бюджету вищого рівня до бюджетів нижчого рівня на безоплатній і безповоротній основі для покриття їх дефіциту в частині поточних видатків.

Бюджетна звітність — звітність розпорядників коштів за використання бюджетних коштів та фінансових органів за виконання відповідного бюджету. Поділяється за призначенням (зовнішня, внутрішня), за обсягом показників (первинна, зведена), за терміном складання і подання (періодична, річна).

Бюджетна інвестиція — вкладення коштів у певні об'єкти і проекти з метою забезпечення економічного зростання або досягнення соціального ефекту.

Бюджетна класифікація — єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за певними ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою тощо, котре забезпечує загальнодержавне і міжнародне зіставлення бюджетних даних. В Україні Б. к. має чотири розділи: доходи бюджету; видатки бюджету; фінансування бюджету; державний борг.

Бюджетна позичка — надання коштів з бюджету вищого рівня бюджету нижчого рівня на покриття тимчасових касових розривів (випередження в часі фінансування видатків відносно надходження доходів) на короткостроковий термін і повернення до кінця поточного бюджетного року.

Бюджетна політика — складова фінансової політики, що відображає сукупність державних заходів у сфері бюджету з метою регулювання економічних і соціальних процесів. Підпорядкована певній фінансовій доктрині — системі домінуючих теоретичних положень, політичних переконань, етичних ідеалів.

Словник бюджетної термінології

833

Бюджетна програма — систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення загальної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій.

Бюджетна резолюція — постанова Верховної Ради України, що окреслює основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний рік. Б. р. розробляється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 червня за даними аналізу економічного становища країни в поточному році, на підставі прогнозних макроекономічних показників розвитку країни на наступний рік. Перша Б. р. в Україні була прийнята 7 липня 1995 р.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Фінанси»: