Сторінка
1

Методологія педагогіки вищої школи

У процесі педагогічного дослідження, яке має на меті отримання нових фактів, використовують систему методів науково-педагогічного дослідження.

Методи педагогічного дослідження — це способи отримання наукової інформації з метою встановлення закономірних зв’язків, відносин, залежностей і побудови наукових теорій виховання, навчання, освіти.

Існує і дещо інше визначення методу науково-педагогічного дослідження, зокрема, це - шлях вивчення й опанування складними психолого-педагогічними процесами формування особистості, встановлення об'єктивної закономірності виховання і навчання.

Різноманітність методів педагогічного дослідження можна класифікувати на теоретичні методи, власне педагогічні, соціально-психологічні та математичні методи дослідження.

Методи педагогічних досліджень

Теоретичні

Власне педагогічні

Соціально-психологічні

Математичні

■ аналіз

■ педагогічне спостереження

■ анкетування

■ ранжування

■ синтез

■ педагогічний експеримент

■ інтерв’ю

■ шкалування

■ порівняння

■ педагогічний консиліум

■ рейтинг

■ кореляція

■ індукція

■ педагогічна експедиція

■ соціометрія

■ регресія

■ дедукція

■ тестування

■ абстрагування

■ тренінг

■ конкретизація

■ узагальнення

■ моделювання

науковий педагогічний дослідження тестування

Теоретичні методи дають змогу уточнити; розширити і систематизувати наукові факти, пояснити, передбачити явища, підвищити надійність отриманих результатів, перейти від конкретного до абстрактного знання, встановити взаємозв’язок між різними поняттями і гіпотезами, виокремити серед них найбільш суттєві і другорядні.

Аналіз – мислєннєве розкладання досліджуваного цілого на складові, виокремлення ознак і якостей явища.

Синтез - мисленнєві поєднання ознак, якостей явища у смислове (абстрактне) ціле.

Порівняння - встановлення подібності і відмінності між явищами, що розглядаються.

Індукція і дедукція - логічні методи узагальнення даних, отриманих емпіричним шляхом. Індуктивний метод передбачає рух думки від конкретних суджень до загального висновку,дедуктивний – від загального судження до конкретного висновку.

Абстрагування - мислєннєве відокремлення, відторгнення якої-небудь ознаки або якості предмета від інших його ознак, якостей, зв’язків.

Конкретизація - мисленнєва реконструкція, відтворення предмета на основі виокремлених раніше абстракцій (за логічною природою протилежна абстрагуванню).

Узагальнення – виокремлення в процесах і явищах загальних рис, тобто узагальнення досліджуваного; узагальнення тим переконливіше, чим більша кількість суттєвих ознак явищ підлягає порівнянню, зіставленню.

Моделювання - дослідження процесів і явищ за допомогою їх реальних або ідеальних моделей.

Теоретичні методи педагогічних досліджень, що розглядають предмет на рівні його сутності, глибоко пов’язані з емпіричними методами, які вивчають той самий предмет на рівні явища.

Спостереження – один із основних емпіричних методів педагогічного дослідження, який полягає в систематичному й цілеспрямованому сприйнятті педагогічних явищ для вивчення їх специфічних зміну конкретних умовах, а також у пошуку змісту цих явищ. Головними його вимогами є: чіткість і тривалість, систематичність, усебічність, достатня об'єктивність, ретельне, вдумливе й копітке опрацювання зібраного матеріалу, врахування всіх впливів на перебіг досліджуваних явищ, неупередженість у тлумаченні матеріалу, в оцінюванні фактів і висновків щодо них.

Анкетування — метод масового збору матеріалу за допомогою спеціально розроблених і опитувальних листків (анкет).

Інтерв'ю — це також метод збирання первинної інформації в педагогічних дослідженнях. Під час інтерв'ю одна людина (інтерв'юер) намагається одержати конкретну інформацію від іншої, ставлячи заздалегідь визначені запитання в певній послідовності й записуючи відповіді співбесідника.

Тестування — цілеспрямоване, однакове для усіх досліджуваних обстеження, що проводиться в умовах, які строго контролюються, що дозволяє об’єктивно вимірювати характеристики педагогічного процесу, що вивчаються.

Метод соціометрії використовується з метою вивчення структури і стилю взаємин у колективі (запозичений із соціології). Метод соціометрії не розкриває мотивів взаємин у колективі, а лише відображає загальну їх картину, його необхідно поєднувати з іншими методами.

Метод педагогічного консиліуму передбачає колективне обговорення і оцінювання результатів вивчення виховання, вияв причин можливих відхилень у формуванні тих чи інших рис особистості, колективне напрацювання способів подолання виявлених недоліків.

Метод педагогічного експерименту (від лат. experimentum - проба, дослід) - спосіб наукового дослідження, який передбачає спеціальну організацію педагогічного процесу в заздалегідь визначених умовах з метою перевірки достовірності педагогічної гіпотези, яку висунув дослідник.

Математичні методи педагогічного дослідження застосовують у педагогіці для оброблення одержаних методами спостереження й експерименту даних, а також для встановлення кількісних залежностей між досліджуваними феноменами. Сутність математичних методів полягає в описі педагогічних явищ за допомогою кількісних характеристик, використанні кібернетичних моделей для визначення оптимальних умов управління процесом навчання і виховання. Застосування їх для відображення педагогічних явищ можливе за умови масовості, типовості, вимірюваності явищ.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: