Сторінка
1

Застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках біології та хімії

Інформаційні технології використовуються в моделюванні, конструюванні й аналізі предметних інформаційних середовищ, їх змістовної та дидактичної компоненти. Конструювання інформаційних предметних середовищ – принципово нове завдання методики викладання, що вимагає спеціальних знань у галузі дидактики, психології, управління. На відміну від звичайних технічних засобів навчання ІКТ дозволяють не тільки оволодіти великою кількістю готових, суворо відібраних, відповідним чином організованих знань, але й розвивати інтелектуальні, творчі здібності учнів, їхнє вміння самостійно застосовувати нові знання, працювати з різними джерелами інформації. Використання ІКТ на уроках біології та хімії дозволяє інтенсифікувати діяльність вчителя і школяра; підвищити якість навчання предмета; відобразити особливості біологічних та хімічних об’єктів, висунути на передній план найбільш важливі (з точки зору навчальних цілей і завдань) характеристики досліджуваних об’єктів і явищ природи.

Алгоритм або технологія діяльності.

Результати і умови ефективності досвіду.

Рекомендована література з даної проблеми.

Застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках біології та хімії

Людина освічена – це та, яка знає, де знайти те, чого вона не знає. Георг Зиммель

Сьогодні не знайдеться жодної людини, яка б не розуміла ролі й місця освіти. Освіта становить основу розвитку людства, від її якості і стану залежить соціально-економічний прогрес кожної держави. Національною доктриною розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті визначено, що одним із пріоритетних напрямків її розвитку є впровадження в усі ланки освітньої галузі сучасних інформаційно-комунікативних технологій, що забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу,, підвищення якості, доступності та ефективності освіти.

Технології комп’ютеризованого навчання досліджували вітчизняні вчені А. Ашеров, А. Довгялло, О. Савельєв, О. Молібог, а також – Г. Клейман, Н. Краудер, С. Пейперт, В. Скіннер. Доцільність та шляхи впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес з біології в основній школі досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме: О. Данилова, Ю. Дорошенко, Г. Клейман, О. Козленко, О. Легкий, Н. Мятяш, Є. Неведомська. В. Пакулова, Н. Семенюк, Л. Семко, М. Сидорович та інші.

Вивчення біології в школі на сучасному етапі не повинне бути обмеженим підручником, класною дошкою, крейдою та вчителем. За сучасними вимогами навчального стандарту традиційна форма уроку не може дати учням такого обсягу інформації, як урок з використанням інформаційних технологій. Адже нові технологізовані покоління дітей потребують нових форм подання навчального матеріалу.

Вчителю біології необхідно вміти розкрити перед учнями у вигляді сучасних комп’ютерних технологій закодовані наукою різні поняття і терміни, що є ключовими у вивченні певної теми, тому що поняття біології є досить складними для розуміння, особливо учнями 7 – 9 класів. Розкрити теми за допомогою елементів новизни, оскільки нашим учням підручники уже не завжди є цікавими.

Біологія – це один із тих навчальних предметів, у вивченні якого надзвичайно важливу роль відіграє комп’ютерна підтримка й особливо застосування мультимедійних технологій, що забезпечує ефективне формування в учнів цілісного уявлення сучасної природничо-наукової картини світу, роль і місце людини в природі, вироблення у школярів ключових компетентностей, яких потребує сучасне життя. інформатизація навчального курсу біології здійснюється, головним чином, у формі втілення засобів нових інформаційних технологій, зокрема мультимедійних посібників. Отже, маємо підстави стверджувати, що проблема використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення біології в основній школі є актуальною.

Сьогодні використання комп’ютерних технологій під час викладання біології та хімії в загальноосвітній школі здійснюється за такими напрямками: комп’ютерний контроль знань, використання мультимедійних програм або навчальних комп’ютерних програм різного типу, використання комп’ютерних програм для проведення лабораторних та практичних робіт.

Використання мультимедійних технологій на уроках дають низку переваг: діти краще сприймають матеріал, збільшується зацікавленість, індивідуалізація навчання, формуються творчі здібності учнів, скорочуються види робіт, що стомлюють учня, використовуються різні аудіовізуальні засоби ( музика, графіка, анімація) для збагачення і мотивації навчання, динамічного подання матеріалу, формування самооцінки учня та створення умов для самостійної роботи.

У підготовці до уроку з використанням ІКТ головне не забути, що це урок, а отже потрібно складати план уроку виходячи з його цілей. Під час відбору навчального матеріалу потрібно дотримуватись основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності. Доступності, диференційованого підходу, науковості та ін при цьому комп’ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.

Використання інформаційних технологій може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного типу уроку, рівня володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти. Наявність в нашій школі комп’ютерного класу, мультимедійного проектора, дозволяє мені використовувати комп’ютерні технології на уроках біології та хімії, що здійснюються в основному у таких напрямках: по-перше, інформаційна підтримка предмета за допомогою стандартного програмного забезпечення («Бібліотека електронних наочностей» з хімії; « Атлас анатомії людини»); по-друге, розробка уроків із застосуванням мультимедійного проектора, що допомагає ілюструвати теоретичний матеріал; по-третє, демонстрування хімічних дослідів та проведення віртуальних лабораторних та практичних робіт; по-четверте, створення та демонстрування учнівських презентацій.

Застосування прикладного програмного забезпечення дає змогу вивести сучасний урок біології та хімії на якісно новий рівень, оскільки активізує процес навчання шляхом використання нових привабливих форм подання навчальної інформації, залучає школярів до активної пізнавальної діяльності завдяки новизні та не традиційності викладання нового матеріалу.

На уроках біології, хімії та у позаурочний час використовую: « Атлас анатомії людини», «Електронний конструктор уроку. Біологія 7, 8, 9 класи», « Електронний конструктор уроку. Хімія 7, 8, 9 класи», « Віртуальна лабораторія. Хімія 8 – 11 клас», « Бібліотека електронних наочностей», тренінг-програма «Біологія на 200 балів».

Наявні електронні засоби є ефективною допомогою вчителю у підготовці до уроку. Але ми прагнемо мати можливість формувати урок самостійно, підбирати цікавий матеріал, який би не повторював підручник, тому значний потенціал має використання під час підготовки до уроків автентичних матеріалів, що розміщенні в мережі Інтернет. Так за електронною адресою пропонується каталог біологічних сайтів України, де зазначено сучасні напрямки роботи провідних наукових інститутів біологічного профілю, надано електронні версії наукових журналів та інформацію про проведення наукових конференцій.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: