Сторінка
3

Застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках біології та хімії

Ще одним засобом, який можна застосовувати на уроках хімії є «Хімія 8 – 9 клас. Бібліотека електронних наочностей » ЗАТ « Мальва».

Рис. 10

Зміст ППЗ узгоджено з підручниками та навчально-методичними посібниками з даного предмету. Бібліотеку електронних наочностей розподілено за рубриками:

- хімічні виробництва;

- лабораторне обладнання;

- портрети та біографічні довідки;

- історичні довідки;

- найважливіші лабораторні операції;

- таблиці;

- колекції (металів та неметалів);

- інтерактивні моделі;

- аудіофільми.

Наприклад, під час вивчення періодичного закону і періодичної системи хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва за допомогою ППЗ є змога унаочнити такі питання:

- історичні спроби класифікації хімічних елементів (ілюстрації різних підходів до систематизації елементів);

- відкриття Д.І. Мендєлєєва ( історична довідка, ілюстрації перших авторських спроб періодичної системи, підручника « Основи хімії»);

- суть періодичного закону, структура періодичної системи;

- сучасна інтерпретація періодичного закону ( фізичний зміст закону, коротка і довга форми періодичної системи);

- життєвий і творчий шлях Д.І. Мендєлєєва ( біографічна довідка з ілюстраціями, портрети).

При вивченні хімічних властивостей основних класів неорганічних сполук для перевірки правильності написання рівнянь реакцій я використовую таку програму.

Дана програма показує не тільки правильність написання хімічних реакцій, а й умови їх перебігу. Вказує, між якими речовинами реакції неможливі, та за яких умов відбувається їх розклад. Учням бажано не користуватися хімічним калькулятором, бо в них відпаде потреба вчити хімічні властивості, думати про правильність написання хімічних рівнянь.

Рис. 11 « Хімічний калькулятор».

На уроках хімії та біології я також використовую фрагменти документальних фільмів. Нажаль, урок не дозволяє переглянути їх повністю, але і фрагментів достатньо для того, щоб у дітей виникла уява про певні явища. Цікаві документальні фільми із серії « 100 великих відкриттів з біології» та « 100 великих відкриттів з хімії» . Це невеличкі фільми виробництва ВВС, які у вигляді анімації та відео фрагментів розповідають про найвеличніші наукові відкриття. При вивченні періодичного закону та періодичної системи також можна показати фрагмент фільму виробництва ВВС « Хімія. Мінлива історія. Періодична система», де розповідається про спроби впорядкувати знання про хімічні елементи та геній Д.І. Мендєлєва.

З біології при вивченні у 8 класі паразитичних червів демонструю учням фільм «Паразиты внутри вас» де розповідається про черві, які є паразитами людини. При вивченні сенсорних систем я пропоную учням переглянута серію документальних фільмів « 5 чувств» де, розповідається не тільки про певну систему чуттів, а й у вигляді анімації показано як нервові імпульси проводяться до кори головного мозку, та як вони перетворюються на відчуття. У фільмі також проводяться цікаві дослідження про системи чуттів та даються поради.

Рис. 12

Рис. 13

На сьогодні ринок навчального програмового забезпечення України пропонує великий перелік програмних засобів різноманітного призначення, але всі вони практично не адаптовані до використання в умовах школи, бо, як правило, російськомовні, не відповідають чинній програмі як за обсягом, так і за структурою, є ілюстрованими електронними підручниками, енциклопедіями, довідниками, тобто більшість цих програм є допоміжним, ілюстрованим джерелом знань.

Проаналізувавши всі позитивні та негативні сторони наявних програмних продуктів з біології та хімії, можна сформулювати такі вимоги до них:

- комп’ютерна програма повинна відповідати тим самим дидактичним вимогам, що й традиційні навчальні посібники, як-от: науковість, систематичність, послідовність, доступність, зв'язок з практикою, наочність;

- програма повинна функціонувати в умовах класно-урочної системи;

- оскільки в умовах класно-урочної системи навчання вчитель є основною фігурою, що керує всіма ланками навчально-виховного процесу, комп’ютерна програма має виконувати функції інструмента, який допоміг би вчителю урізноманітнити форми і методи навчання і цим створити умови для підвищення розумової активності учнів, сприяти організації певних форм діяльності учнів у межах уроку;

- комп’ютерна програма повинна повністю відповідати навчальним програмам з біології та хімії;

- вона має задовольнити потреби вчителів різної кваліфікації;

- комп’ютерна програма повинна бути зрозумілою як викладачам, так і учням, а інформація, що виноситься на екран, сприйматися однозначно;

- керування програмою бути максимально простим;

- вчитель повинен мати можливість компонувати матеріал на свій розсуд і в процесі підготовки до уроку займатися творчістю, а не запам’ятовуванням того, в якому порядку буде виводитися інформація.

Використовування комп’ютерних технологій дозволяє вивести сучасний урок біології та хімії на якісно новий рівень; підвищувати статус вчителя; впроваджувати в навчальний процес комп’ютерні та інформаційні технології; розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку; використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку; ефективно організовувати контроль знань, умінь та навичок учнів; полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.

Отже, використання інформаційних технологій на уроках природничого циклу значно підвищує ефективність навчання, забезпечує розвиток творчої особистості, формування життєвої та соціальної компетенції школярів, створює передумови для досягнення успіху у майбутній самостійній діяльності.

Із власного педагогічного досвіду, використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках біології та хімії можна впевнено стверджувати, що:

- покращується рівень самостійної роботи учнів;

- створюються умови самореалізації та самоствердження учнів;

- розширюється обсяг навчальної інформації;

- збагачується власний досвід кожного учня;

- активізується навчально-пізнавальна діяльність учнів.

мещено на Allbest.ru

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: