Сторінка
8

Заняття як форма організації процесу навчання та виховання

Подібний рух повинен бути організований педагогом при постановці цілей роботи, виділенні показників її якості, складанні плану, розподілі обов'язків, формулюванні висновків, осмисленні результатів. Діагностика ефективності особово-орієнтованого розвиваючого навчання побудована саме на визначенні ступеня самостійності, що демонструється дітьми при рішенні учбових задач. Графічний план робить наочнішою сюжетну єдність заняття, допомагає дітям орієнтуватися, дотримуватися вибраного шляху. Для складання плану хлоп'ятам необхідно визначити, що вони знають і що належить дізнатися, чому навчитися. Практичний етап, з одного боку, відповідає запропонованому дітьми плану, з іншої – учбово-виховним програмним завданням. Підсумки підводяться з урахуванням поставленої дітьми мети і складеного ними плану. Постійний рух відповідно до даної схеми сприяє підсвідомому освоєнню дітьми послідовності дій, необхідних для вирішення учбового завдання, вирішення проблеми. При такій організації учення не вимагається додаткових мотивів, зовнішніх по відношенню до процесу пізнання. Пусковим механізмом діяльності стає саме учбове завдання.

Радикальна перебудова національної системи освіти потребує формування фахівців нової генерації. Розпочинати вирішувати це завдання необхідно ще з дошкільної ланки, привчаючи дітей до виявлення активності, самостійності, творчого підходу до розв’язання різноманітних завдань. Наукові дослідження (Ш. Амонашвілі, Л. Буркової, О. Брежнєвої, Д. Годовікової, Н. Дметерко, З. Друзь, С. Ладивір М. Лісіної, Г. Люблінської, О. Матюшкіна, Г. Сироти) свідчать про те, що стимулювання розвитку пізнавальної активності дошкільників можливе і для цього виділено низку шляхів.

Згідно із сучасними концепціями дошкільного виховання прищеплення знань, умінь і навичок слід спрямовувати на виховання у дітей уміння самостійно пізнавати світ. У цьому контексті окреслюється мета розумового виховання дошкільників — формування всебічно розвиненої дитини, її розумової активності, самостійності, творчих здібностей.

Досягненню мети підпорядкований зміст розумового виховання дошкільників — формування у дітей певного обсягу знань про навколишні предмети і явища (суспільне життя, працю дорослих, живу і неживу природу тощо), способів мислительної діяльності (уміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати).

Головне завдання виховання — це вироблення характеру. Людину ми найбільш цінуємо не за її знання, а за її характер, - він найбільше важить в відносинах людей між собою.

Проблема формування в дитини з перших років його життя таких взаємовідносин з оточуючими людьми, які походили б з моральних принципів гуманізму – актуальна сьогодні як в теорії, так і на практиці виховання підростаючого покоління. У нашому суспільстві ці відносини характеризуються дружним співробітництвом, взаємоповагою, піклуванням людей один про одного, взаємодопомогою. Дослідження показують, що між дітьми дошкільного віку існують доволі складні відносини. Задовго до того, як в процесі організованої вихователем сумісної діяльності складуться ділові контакти, між дітьми виникають особисті відносини, що базуються на почуттях симпатії, антипатії тощо, що впливає на становлення дитячого колективу, взаємовідносин в ньому, формуванню позитивних якостей між його членами, впливає на клімат та настрій дітей. Особисті взаємовідносини істотно впливають на формування дошкільника. При правильному педагогічному керівництві цими взаємовідносинами шляхом організації сумісного життя та діяльності дітей в дошкільному закладі вони стають важливим засобом формування колективу та вихованню взаємодопомоги між дітьми. Особисті взаємовідносини найбільш яскраво виявляються в невеликих дитячих об’єднаннях, що будуються в основному на почутті взаємної симпатії, емоційної прив’язаності. В таких об’єднаннях дошкільники вчаться проявленням чутливості, чуйності, піклуванні про іншого, допомозі один одному, тобто тут беруть свій початок перші паростки доброзичливого відношення до оточуючих людей та своїх ровесників.

Нам так бракує для відбудування нашої держави, для освіти нашого народу освічених людей, що виховання дітей набирає особливого значення. В наші часи бути гарним педагогом - це бути апостолом Правди і Науки. Тільки великими зусиллями таких апостолів Україна матиме чесних діячів-патріотів, вмілих практичних робітників і соціальне об'єднану, інтелектуально розвинену народну масу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: