Сторінка
5

Заняття як форма організації процесу навчання та виховання

Проблема психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі тісно пов'язана із зміною провідного вигляду діяльності в даному віковому періоді, а саме з переходом від сюжетно-ролевої гри до учбової діяльності. Згідно періодизації Д.Б. Ельконіна, криза семи років знаменна тим, що дитина від орієнтації на засвоєння соціальних норм і відносин між людьми звертається до засвоєння способів дій з предметами.

Аналіз, проведений в дослідженнях Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова, показав, що учбова діяльність має специфічну структуру, що включає: учбові завдання; учбові дії; контроль; оцінку. У повсякденному житті дорослі і діти вирішують десятки завдань. Відмінність учбових завдань від практичних полягає в тому, що основною метою діяльності дітей є засвоєння загальних способів виділення властивостей понять або рішення деякого класу конкретно-практичних завдань. Саме звернення від результатів діяльності до способів може бути виділене як основна характеристика повноцінної учбової діяльності.

Робота дітей в учбових ситуаціях реалізується в учбових діях, за допомогою яких вони засвоюють зразки загальних способів рішення задач і загальні прийоми визначення умов їх застосування. Повноцінна діяльність в ситуації учбового завдання припускає виконання ще однієї дії – контролю. Дитина повинна співвіднести свої учбові дії і їх результати із заданими зразками, співвіднести якість цих результатів з рівнем і повнотою виконаних учбових дій. З контролем тісно пов'язана оцінка, що фіксує відповідність або невідповідність результатів вимогам учбової ситуації.

Д.Б. Ельконін відзначав, що центральне місце в структурі учбової діяльності належить учбовому завданню. Можливість прийняти учбове завдання і здатність вирішити його набувають в цьому випадку значення найважливіших критеріїв готовності дитини до шкільного навчання, тому що поняття «цілеспрямоване навчання» і «учбова діяльність» далеко не ідентичні. Щоб прослідкувати формування здатності вирішувати учбову задачу і виділяти умови, при яких відбувається переорієнтація з результатів на спосіб дії, розглянемо, які передумови цього явища зароджуються в грі як провідній діяльності старшого дошкільника.

«Гра впродовж дошкільного віку зазнає істотних змін».

Согласно Л.С. Виготському, розвиток гри йде від розгорненої уявної ситуації і прихованих правил до прихованої уявної ситуації і явних правил.

Сюжетно-ролева гра, що припускає розгорнену уявну ситуацію, передує іграм за правилами. Її можна охарактеризувати «як свого роду школу соціальних відносин, в якій постійно моделюються і зміцнюються соціальні форми поведінки. Граючи, діти вчаться людській здібності до співпраці».

У ролевій грі розвиваються якості, необхідні для подальшого навчання в школі. Також велике значення для формування передумов учбової діяльності мають гри за правилами. Вони з'являються до кінця дошкільного віку і безпосередньо передують учбовій діяльності. Ігри за правилами, на відміну від сюжетно-ролевих, припускають особливий підготовчий етап оволодіння їх принципом. У них дитина вчиться свідомо підкорятися правилам, причому ці правила легко стають для нього внутрішніми, не примусовими. Здатність підкорятися правилам і перехід зовнішніх правил у внутрішні мають величезне значення для створення передумов учбової діяльності.

Слід підкреслити, що саме в іграх за правилами дитина починає звертати увагу на спосіб досягнення результату, а не тільки на власне результат. Важливість цього придбання важко переоцінити, враховуючи той факт, що "центральним моментом формування учбової діяльності дошкільників є переорієнтація свідомості дитини з кінцевого результату, який необхідно одержати в ході того або іншого завдання, на способи виконання цього завдання".

А.Н. Леонтьев підкреслював, що людська діяльність характеризується цілеспрямованістю і структурною. Вона складається з наступних основних частин: мети, мотиву, плану, виконавської частини.

Л.А. Венгер на підставі своїх досліджень прийшов до висновку, що в старшому дошкільному віці цілком можна формувати елементарні форми учбової діяльності, використовуючи в цих цілях, раніше всього заняття як одну з найбільш доцільних форм, керованих педагогом.

Як приклад в додатку представляємо модель учбового заняття з урахуванням вікових особливостей старших дошкільників, завдань формування елементів учбової діяльності і різностороннього розвитку дітей. Його структура відповідає етапам процесу пізнання, зміст – одному з розділів програми розумового виховання дітей даного віку, а його складові частини (форма) представлені звичними дітям і коханими ними видами діяльності. У основі заняття лежить певний сюжет, в рамках якого дошкільники самі зможуть визначити мету і завдання своєї діяльності, спланувати її, виконати задумане і оцінити хід і результат роботи. Добре підготовлене педагогом заняття не повинне мати різкого контрасту з іншими (умовно неорганізованими) видами діяльності дітей. Об'єктивно логічним і обгрунтованим для хлоп'ят стає заняття, на якому ведеться пошук відповіді на питання, що виникло у них в ході якої-небудь роботи, на прогулянці, продовжується почате раніше справа, одержує розвиток, оживає, запрошує прийняти участь в її подіях прочитана раніше або нова казка.

Пропоноване заняття по ознайомленню дітей з навколишнім світом є частиною єдиного проекту. На занятті продовжується і підсумовується робота по знайомству із зимуючими птахами, що проводилася на заняттях по ознайомленню з світом природи, розвитку мови, ручній праці, в ході прогулянок і відвідин музею, читання художньої і науково-популярної літератури, спостереження за птахами і їх регулярного годування протягом декількох тижнів.

Модель заняття в старшій групі по розділу "Птахи взимку"

Програмні завдання

Виховання у дітей інтересу і дбайливого відношення до пернатих. Актуалізація, систематизація і доповнення знань дітей про зимуючих птахів, допомога у використанні освоєних раніше знань і умінь для вирішення проблеми персонажа. Виявлення рівня сформованості умінь: зіставляти кількість з числом (в межах 5), складати і вирішувати прості арифметичні задачі на складання і віднімання. Залежно від завдань виховання, навчання, розвитку дітей, планових діагностичних заходів значною мірою можна варіювати практичний етап заняття. В той же час загальні принципи його побудови і структура залишаються незмінними.

Устаткування: лялька-снігур, 4 альбомних листа в рамках або малюнки-заготовки для створення графічного плану заняття, фломастери; матеріали для проведення практичного етапу заняття (підбираються відповідно до програмних завдань навчання).

Попередня робота: знайомство дітей з птахами і їх життєдіяльністю на заняттях по ознайомленню з навколишнім світом, розвитку мови, в ході прогулянок, при знайомстві з казками і природознавською літературою, прогляданні телепередач. Виготовлення разом з педагогом і (або) батьками годівниць, вибір для них місця, розміщення їх за вікном і на ділянці.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: