Сторінка
7

Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

Отже, комп’ютерні програми музичного, графічного і текстового спрямування загалом дозволять краще засвоїти матеріал на уроках музики в початковій школі, а саме:

правила співу, гігієни та охорони голосу;

основну музичну термінологію;

елементарну нотну грамоту;

відомості про композиторів;

засоби музичної та виконавської виразності.

Учні навчаться краще:

сприймати музику;

виділяти інтонаційні зв’язки, стежити за розвитком основних інтонацій;

роздумувати про музику;

відчувати внутрішній зв’язок між характером музики та її виконанням;

вільно і невимушено виконувати пісні, відчувати красу і виразність співу;

співати по нотах прості мелодії;

вільно й осмислено користуватися музичною термінологією.

Наведені вище уміння і навички повинні бути вироблені у дітей на завершення вивчення музики у початковій школі.

Зміст програми з трудового навчання має тісний взаємозв’язок з іншими предметами, передбаченими навчальним планом для початкових класів.

Головна мета трудової підготовки молодших школярів – розвиток творчої особистості учня, свідомого ставлення до праці.

Використання комп’ютерних технологій на уроках трудового навчання допоможе якісніше виконати основні завдання трудового навчання, а саме:

Формування в учнів потреби в праці, доступних уявлень про трудову діяльність дорослих, про професії і виробництво, виховання поваги до праці людей.

Ознайомлення з трудовою діяльністю українського народу, місцевими традиційними ремеслами.

Розвиток у школярів основ конструкторських умінь і здібностей, елементів технічного мислення.

Формування готовності творчо розв’язувати проблемні ситуації, шукати нестандартні шляхи розв’язання.

Формування основ трудової культури, умінь планувати, організовувати і контролювати свою роботу.

Виховання свідомого і бережливого ставлення до інструментів та обладнання.

Формування політехнічних понять та умінь застосувати в трудовій діяльності знання, отримані при вивченні інших предметів.

Поєднання навчальної діяльності з трудовою.

Близько 70-80% часу на уроках трудового навчання відводиться на виконання трудового завдання (виробу), решта – на актуалізацію опорних знань, повідомлення технологічних відомостей тощо. Саме в цих частинах уроку і можливе широке застосування комп’ютера як технічного засобу навчання.

Нижче розглянуто розділи програми з трудового навчання (авт. Веремійчик І) та варіанти використання на них новітніх інформаційних технологій.

Наприклад, на вступних заняттях комп’ютер можна використати для цікавого повідомлення правил техніки безпеки – в малюнках з звуковим оформленням. Так само цікаво можна і розповісти про самі уроки трудового навчання, чим на них будуть займатись діти.

При роботі з папером і картоном, а також навчанні елементам графічної грамоти використання комп’ютера значно полегшить і спростить процес створення технологічних карт, що збереже час вчителя на підготовку до самого уроку. Якщо в цьому випадку застосувати програму створення та перегляду слайдів «PowerPoint» із відповідним звуковим оформленням діти безумовно швидко і без особливих труднощів засвоять матеріал, що дасть змогу правильно виготовити та оздобити вироби. Також у цьому випадку вчителю легко індивідуалізувати та диференціювати навчання, адже зовсім не обов’язково, щоб всі учні виготовляли однакові вироби. Із одночасним використанням декількох технологічних карт кожен учень отримає завдання, що відповідає його рівневі розвитку, можливостям та інтересам.

Слабші учні зможуть виготовити посильний виріб, що збільшить їх інтерес до навчання, а сильні – виконати складнішу роботу, що забезпечить належний розвиток їх здібностей.

Під час опрацювання теми «Робота з природним матеріалом» завдання учнів найчастіше зводиться до виготовлення іграшкових тваринок з підручного матеріалу (шишок, листя, квітів тощо). В такому випадку дітям можна запропонувати розглянути малюнки, фотографії (оформлені в програмі перегляду зображень та факсів) із зображенням тваринок та виробами тих самих тваринок з природних матеріалів. Учні, порівнюючи обидва зображення, краще сприймуть процес створення іграшкової тваринки, що забезпечить відповідні зв’язки з природою і кращу якість виробу, а також зможуть самі вибрати, яку саме іграшку їм робити.

Тема «Елементи конструювання і моделювання» в початковій школі є досить проблемною. На уроках з цієї теми необхідний дитячий технічний конструктор, будівельний набір, а вони дуже рідко є в учнів, особливо сільської місцевості. Без їх використання побудувати уроки є дуже складним завданням для вчителя, та можливим за умови наявності комп’ютерів та готових програмних продуктів (педагогічний засіб «Конструктор»). Їх використання дасть змогу на високому рівні виконати завдання цієї теми.

На трудовому навчанні в 1-4 класах програмою передбачені навчальні екскурсії на робочі місця працівників різних сфер діяльності. І організація таких екскурсій для учнів сільської місцевості, та ще й в потрібні строки (тобто саме під час опрацювання певної теми, а не в період канікул) є практично неможливою.

На допомогу в таких випадках стає комп’ютер. Саме на ньому в різних програмах можна створити такий навчальний продукт, що дасть змогу провести заочні мандрівки на завод, фабрику, художню майстерню тощо. Найголовніше, аби такі екскурсії подобались учням та забезпечували виконання поставленої мети.

Аналогічно мультимедійні технології можна використовувати і при організації практичної діяльності учнів у позаурочний час – на заняттях груп продовженого дня, у гуртках, а також в домашніх умовах під наглядом батьків.

В процесі навчання організм дитини функціонує як єдине ціле. Формуючи в учнів вербальні, логічні, абстрактні, аналітичні уміння, не можна нехтувати розвитком інтуїції, фантазії і такими формами художньо-образного мислення, як гіперболізація, типізація, аглютинація, схематизація тощо.

З-поміж інших видів мистецтва образотворче є унікальним у вирішенні завдань як художнього, так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління. Це зумовлено не тільки природою сприймання образотворчого мистецтва, але й тим, що вже в ранньому віці образотворча діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно захоплюючих форм творчості.

Триєдина загальноосвітня мета на уроках художньої праці (1-2 клас) та образотворчого мистецтва (3-4 клас) досягається способом комплексного і різнобічного впливу на учнів художніми засобами: художнім словом, кольором, лінією малюнку тощо. Вміло використовуючи комп’ютер для посилення впливу цих засобів вчитель зможе досягнути неабияких результатів у розвитку творчих здібностей молодших школярів, а також виконати наступні завдання викладання образотворчого мистецтва:

Формування в дітей художньо-естетичного ставлення до дійсності, відчуття краси та гармонії.

Розвиток специфічних для художнього процесу універсальних якостей: художньо-творчої уяви, асоціативно-творчого мислення, спостережливості, зорової пам’яті та ін.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: