Сторінка
2

Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

серед наявного програмного забезпечення багато неякісного, що не враховує специфіку роботи із школярами, що має багато фактичних або методичних помилок. Програмісти часто просто не враховують змісту шкільних навчальних програм.

Як бачимо, недоліків у комп’ютерного навчання не менше, ніж переваг. Відмовлятися від комп’ютера в навчанні не можна, але неприпустимо і зловживати комп’ютеризацією. Які ж завдання потрібно для цього вирішити?

Перше — потрібно виробити критерії ефективного застосування комп’ютерів на уроці для кожної вікової групи учнів по темах навчальних предметів.

Друге— визначити критерії оцінювання навчальних програмних засобів.

Третє — співпрацювати з розроблювачами програмних засобів, створювати методики навчання шкільних предметів на базі нових інформаційно-комунікаційних технологій.

Проблема використання комп’ютера у процесі навчання молодших школярів

Модернізація шкільної освіти припускає використання засобів і форм пізнавальної діяльності учнів, відводячи вагому роль інформаційно-комунікаційним технологіям (ІКТ). Важко відмовитися від потенціалу нових засобів і в початковій школі.

Назвемо фактори, що можуть сприяти більш активному і ефективному використанню нових інформаційних технологій (НІТ) у початковій школі:

дидактичні можливості використання комп’ютера;

наявність на ринку численних програмних продуктів для школи;

введення в навчальні плани багатьох шкіл пропедевтичного курсу інформатики (розвиток комп’ютерної грамотності школярів);

наявність у багатьох сім’ях комп’ютерів, що сприяють тому, що в дітей формується готовність (психологічна, мотиваційна, практична) до використання комп’ютерів у навчанні на різних навчальних предметах.

Але в даний час в Україні склалася досить суперечлива ситуація: незважаючи на ці позитивні фактори, комп’ютер при вивченні навчальних предметів початкової школи, на жаль, використовується рідко, безсистемно і переважно з метою контролю знань, не торкаючи, як правило, інших етапів навчання. Основними причинами цього можна вважати недостатній рівень фінансування загальноосвітньої школи, недолік на ринку педагогічних програмних засобів, що відповідають дидактичним вимогам, відсутність методичних розробок щодо використання комп’ютера в цілому (і конкретних програм навчального призначення, зокрема), санітарно-гігієнічні умови використання персонального комп’ютера в початковій школі, а також невисокий рівень інформаційної грамотності вчителів початкової школи.

Проблема використання комп’ютерних технологій у навчанні молодших школярів не вирішена навіть на теоретичному рівні, а це, у свою чергу, негативно позначається на вирішенні і практичних завдань використання комп’ютера безпосередньо в навчанні. У зв’язку з цим особливу значимість для інформатизації початкової освіти в нашій країні отримують дослідження, спрямовані на виявлення факторів ефективного використання комп’ютера в навчанні і проектування технології навчання молодших школярів за участю ПК.

Питаннями впровадження пропедевтичного курсу інформатики в початкову школу займались відомі в цій сфері науковці та педагоги України та близького зарубіжжя: Левшин М.С., Горячов А.В, Семенов А.Л., В’юшкова Є.А. Урнов В.К. та ін.

Актуальною є проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій для організації роботи вчителя, та на різних предметах, наприклад, українській мові, математиці, суспільствознавчих дисциплінах. Невирішеним є також і питання комп’ютерної підтримки предметів художньо-естетичного циклу в початковій школі, а саме музики, трудового навчання та образотворчого мистецтва.

У рамках даного дослідження, на наш погляд, повинні бути вирішені наступні завдання:

обґрунтування доцільності і місця використання комп’ютера в системі інших засобів навчання.

проектування технології процесу підготовки до навчання та самого навчання з використанням комп’ютера.

обґрунтування ролі вчителя на етапі підготовки до навчання з використанням комп’ютера й в організації самих комп’ютерних уроків.

обґрунтування ролі різних видів програмних засобів навчального призначення в навчанні предметам початкової школи.

виділення місця ІКТ на уроках художньо-естетичного циклу в початковій школі.

Використання комп’ютера як засобу навчання у навчальному процесі початкової школи вносить зміни й у інші елементи педагогічної технології (процес навчання, організацію навчання, засоби навчання тощо). Це, на наш погляд, дозволяє вирішити декілька груп проблем: загально дидактичних, методичних, інформаційних (тих, що стосуються комп’ютера як засобу навчання), професійних й організаційних, кожна з яких, у свою чергу, дозволяє вирішити відповідні теоретичні і практичні завдання. Розглянемо всю сукупність цих проблем.

1. Загальнодидактичні проблеми: визначення ролі (місця) комп’ютера в методичній (дидактичній, педагогічній) системі серед інших засобів навчання;визначення умов, у яких може бути здійснений педагогічний процес з використанням комп’ютера.

2. Професійна проблема: забезпечення достатнього для підготовки і проведення комп’ютерних уроків рівня інформаційної компетентності вчителів. Достатній рівень інформаційної компетентності вчителя дозволить йому вирішити необхідні організаційно-методичні проблеми.

3. Організаційно-методичні проблеми:

дотримання специфіки змісту навчального предмета;

дотримання особливостей методичної системи, що використовується при навчанні предмета;

обґрунтування доцільності використання комп’ютера;

обґрунтування дидактичних і технічних вимог до педагогічних програмних засобів;

виявлення, експертиза і добір педагогічних програмних засобів;

проектування педагогічних програмних засобів, систем комп’ютерних завдань або електронного дидактичного матеріалу;

використання програмного продукту в технології навчання предмету.

4. Інформаційні проблеми:

визначення наукових основ психолого-педагогічних і методичний вимог до програмних засобів, необхідних для їх ефективного використання;

забезпечення доступності створених педагогічних програмних засобів для вчителів (наявність єдиної бази даних педагогічних програмних засобів);

розробка педагогічних програмних засобів.

Глобальне вирішення цих проблем вимагає спеціальних досліджень із залученням фахівців з різних областей: методистів, спеціалістів в галузі інформаційних технологій, програмістів, дизайнерів, організаторів процесу та ін.

Зростаючий інтерес до використання комп’ютерних систем не повинен зменшувати увагу педагога до особистості учня, навпаки, саме комп’ютеризація освіти звільняє вчителя від рутинної роботи з трансляції навчального матеріалу, дозволяючи йому більше орієнтуватися на формуванні в дитини фундаментальних основ в області духовного життя особистості.

Персональний комп’ютер – універсальний «навчальний посібник», що може бути з успіхом використаний на різних за організацією навчальних заняттях. При цьому він вписується в рамки традиційного навчання із широким використанням усього арсеналу засобів навчання. ПК може сприяти активному включенню учня в навчальний процес, підтримувати інтерес, сприяти розумінню й запам’ятовуванню навчального матеріалу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: