Сторінка
6

Система початкової освіти Англії

7. Зрушення в освіті й підготовці кадрів повинні бути відкритими для оцінки кожним членом суспільства.

Виклад основного матеріалу дослідження

Зміст освіти – один з основних елементів у структурі процесу навчання. Як історична категорія він змінюється під впливом різноманітних факторів (розвиток виробництва, науки, культури), а також у зв'язку з прогресом дидактики і методик.

Проблема змісту освіти знайшла теоретичне обґрунтування в концепції І. Я. Лернера, головні положення якої полягають у тому, що глобальна функція навчання – передавання молодому поколінню змісту соціальної культури для її збереження (відтворення) і розвитку. Індивід стає особистістю, оволодіваючи цим змістом соціального досвіду. Однією з основних проблем при визначенні змісту освіти є вибір системи цінностей, в основу якої покладено ідею щодо формування в учнів ціннісних орієнтацій. Зважаючи на це, англійські науковці виокремили такі цінності освіти:

 власні цінності;

 цінності взаємовідносин з іншими людьми;

 цінності суспільства;

 цінності навколишнього середовища.

До власних цінностей відносять цінності, притаманні кожній людині як унікальній істоті, зокрема це цінності, що сприяють духовному, моральному, інтелектуальному та фізичному розвитку особистості. Зважаючи на це, людина прагне зрозуміти свій характер, свої сильні та слабкі сторони; намагається усвідомити значення власного життя, з’ясувати, яким воно має бути і чому за нього слід нести відповідальність; відповідально ставиться до власних прав та обов'язків.

Цінності взаємовідносин з іншими людьми – це основа благополуччя людей. При цьому дуже важливо: поважати гідність інших людей та вчитися з ними співіснувати; намагатися підтримувати один одного; поважати віросповідання, думки, приватне життя та пріоритети інших; прагнути до мирного розв'язання суперечок.

Цінності суспільства – це цінності істини, прав людини, закону, справедливості, правосуддя й колективних зусиль для загального добра суспільства. По-іншому їх ще називають «ключами» життя та підтримки для всіх членів суспільства. Основні принципи: бути готовими протистояти діям, які можуть зашкодити суспільству та його членам; підтримувати родини у вихованні дітей; дотримуватися законів та закликати до цього інших; поважати права людей, їх культуру і релігію; підтримувати людей у важких життєвих обставинах; сприяти демократії.

Цінності навколишнього середовища – це цінності світу природи як дива та натхнення. Основними принципами їх є: збереження балансу в природі; підтримка навколишнього середовища. Англійські науковці вважають за потрібне запровадити означені ціннісні орієнтири в усіх школах полікультурного суспільства.

Зважаючи на представлені вище цінності, розглянемо, які якості потрібно формувати в дитини у початковій школі (за матеріалами Міжнародного семінару Ради Європи «Освіта для європейського громадянства з глобальними змінами», м. Лідс (Великобританія), 1998 р.) Відомо, що початкова освіта базується не лише на сучасності, а й орієнтується на майбутнє, адже суспільство, що постійно розвивається, вимагає подальшого розвитку змісту навчання і форм праці. Завдання початкової школи – розвивати базу для самостійного мислення учнів, передати досвід формування людських відносин. Тому єдина навчальна програма спрямована на розвиток усіх без винятку дітей. Щодо учнів, які потребують особливої підтримки та допомоги, то для них створені спеціальні курси. У навчальних планах відображено різноманітні форми організації занять, зокрема: поділ класу на групи, диференційоване навчання, заняття, що сприяють подоланню труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. Таким чином, формується основа для навчання у старшій школі. Освіта є відкритим, довготривалим процесом, який орієнтується на дію. Цей процес починається в дошкільний період і цілеспрямовано продовжується в початковій школі.

Зміст освіти в початковій школі визначається такими принципами :

 ознайомлення учнів із широкими можливостями діяльності;

 збалансованість навчальних планів і програм;

 важливість змісту освіти для самих учнів;

 поглиблена диференціація навчання.

Початкова школа, відповідно до її виховних завдань, робить вагомий вклад у самопізнання і пізнання світу дітьми, поступово формує в них якості самостійності та відповідальності за свої вчинки, створюючи, таким чином, передумови для розвитку особистості.

Основний зміст, цілі і вимоги, які є педагогічно доцільними для подолання життєвих ситуацій, наявні в навчальних дисциплінах початкової школи. Зміст навчання, який є важливим для процесу освіти в початковій школі, представлено в навчальних планах, які визначають предмети і навчальні галузі. Зміст освіти Великобританії здебільшого розглядається як система знань, переконань, навичок, якостей і рис особистості, стійких звичок поведінки, якими повинні володіти учні відповідно до поставлених цілей і завдань.

Розвитком початкової освіти Великобританії цікавляться сьогодні не лише науковці, а звичайні вчителі, адже в освітніх програмах цієї країни велике значення надається питанням духовного, морального, культурного, розумового і фізичного розвитку дітей. Крім того, тут наголошується, що діти в демократичному суспільстві повинні знати свої права й обов'язки, бути вихованими в дусі терпимості й свободи.

Освіта – це не лише передача знань, а й наділення силою. Головне завдання хорошої освіти – вчити не лише досягати успіхів, а й бути впевненим у своїх силах, а це – запорука успіху в житті.

Отже сучасна початкова освіта Великої Британії розвивається у контексті стратегії ЄС, яка спрямована на підготовку молодого покоління до життя у швидкозмінному суспільстві з урахуванням культурної спадщини, соціальних і економічних потреб суспільства. Першочерговим завданням початкової школи Великої Британії та більшості країн Європи є забезпечення освітою високої якості та рівних можливостей усіх дітей. Основною тенденцією розвитку початкової школи є оновлення змісту освіти через перегляд і удосконалення усіх ключових компонентів навчального процесу та запровадження ефективних методів оцінювання досягнень учнів.

Аналіз британської педагогічної літератури та офіційних документів з питань освіти дозволяє зробити висновок, що зміни у змісті початкової освіти Великої Британії є відповіддю як на світові, загальноєвропейські та британські суспільно-економічні трансформації, так і на національні особливості розвитку освіти в країні. Ключем до успіху проголошується віднаходження балансу між урахуванням інтересів кожної окремої дитини, так і потреб суспільства. Це забезпечується комплексною модернізацією навчального процесу у початковій школі з акцентом на зміст освіти як його системоутворювальний компонент.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: