Сторінка
11

Використання дидактичних ігор на уроках математики

У подальшому нашому дослідженні робота полягала в тому, щоб надати вчителю експериментального класу розроблену нами систему дидактичних ігор, за якою він мав працювати протягом решти навчального року. Тобто вчитель мав проводити уроки математики з використанням дидактичних ігор нашої системи. Звісно, вчитель контрольного класу теж проводив уроки математики з використанням дидактичних ігор, але не з нашої системи. Він використовував ігри підручника чи посібника, або добирав ігри до уроку самостійно і робив це не так регулярно, як вчитель експериментального класу.

У ході експерименту порівняння ефективності навчання в експериментальному і контрольному класі здійснювалася за такими показниками: 1) за результатами засвоєння основного матеріалу програми з математики для початкових класів; 2) за наслідками використання розроблених нами ігор; 3) за змінами в загальному розвитку дітей, їхніх інтересах, ставленні до навчання.

У кінці квітня в експериментальному і в контрольному класі ми знову провели контроль усних обчислень.

Наводимо тексти ігор, які використовувались на даному етапі уроку.

Гра «Мовчанка»

Зміст гри. Вчитель мовчки показує указкою число зовні кола. Учні мовчки виконують відповідну дію над вказаним числом і числом всередині кола і результат показують на числовому віялі. Виграє той ряд, в якому всі учні швидко і правильно показали на числових віялах результат.

7 8

Овал: -2Овал: +2 5 9 6 4

3 4 2 7

2 9

Гра-естафета «Заселіть» числові будиночки

Зміст гри. Учні кожного ряду виходять і записують відповідні числа у числові будиночки. Перемагає той ряд учнів, хто швидко і правильно записав потрібні числа.

Результати підсумкового контролю узагальнено в таблиці 2

Таблиця 2. Правильність відповідей учнів в усних обчисленнях в кінці року в експериментальному та контрольному класі

Класи  

Кількість учнів (у%)

Гра «Мовчанка»

Гра – естафета

Правильно відповіли

Неправильно відповіли

Правильно відповіли

Неправильно відповіли

1‑А експер.

57

43

53

47

1‑В контр.

27

73

33

67

Порівняння наслідків проведеного контролю свідчить про те, що в експериментальному класі правильність відповідей учнів в усних обчисленнях зросла. Ми пояснюємо це цілеспрямованою роботою вчителя по використанню дидактичних ігор на уроках математики, яка проводилася відповідно до завдань формуючого експерименту.

У нижче наведених діаграмах порівнюються результати відповідей учнів в експериментальному та контрольному класі на початку і в кінці експерименту (діаграми 1; 2 – на початку експерименту; діаграма 3; 4 – в кінці експерименту).

Діаграми 1; 2.

На початку експерименту

Діаграми 3; 4.

В кінці експерименту

Отже, із таблиць та діаграм видно, що більші зрушення у правильності відповідей учнів в усних обчисленнях протягом навчального року відбулися в 1‑А класі. Ми пояснюємо це тим, що учні 1‑А класу навчалися за нашою експериментальною системою (порівняно з 1‑В класом, де навчання проходило у звичайній формі).

Результати експерименту, свідчить про те, що запропонована нами система дидактичних ігор є вагомим засобом підвищення загального рівня вивчення математики в 1 класі. Практична реалізація запропонованої системи дозволить підвищити загальний рівень знань учнів з математики; забезпечити умови для розвитку в учнів інтересу до математики та активізувати пізнавальну діяльність молодших школярів.

Проведене теоретичне і експериментальне дослідження, присвячене проблемі використання дидактичних ігор на уроках математики у початковій школі, дозволило розв’язати поставлені задачі і сформулювати основні результати дослідження.

1. Вивчаючи стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці, ми прийшли до таких висновків.

Потреба сучасного суспільства вимагає від школи найбільш результативних методів навчання та виховання і ця потреба стоїть перед початковою ланкою школи.

Проведений аналіз наукових розробок, навчальної та методичної літератури, роботи вчителів-класоводів засвідчує, що і в теорії, і в практиці школи проблема використань дидактичних ігор має певне відображення. Проте на сьогодні немає цілісного підходу до вирішення цієї проблеми: відсутня науково обґрунтована система дидактичних ігор та методика їх використання у початковій школі.

2. Пошуки ефективної системи використання дидактичних ігор на уроках математики спонукали нас до вивчення психолого-педагогічних умов їх використання. Було проаналізовано концепцію розвиваючого навчання, виділено відповідні особливості дитячої психіки. На основі аналізу психолого-педагогічних умов використання дидактичних ігор на уроках математики були сформульовані вимоги до методики їх проведення:

– методика повинна керуватися принципом повної реалізації вікових пізнавальних можливостей дітей;

– вона повинна забезпечувати варіативність умов, у яких протікає робота вчителя і учня;

методика повинна сприяти оптимальному розвиткові кожного школяра;

навчання за даною методичною системою повинно забезпечувати кожному учневі фізичне і психологічне здоров’я.

3. Для досягнення поставлених задач розроблена система дидактичних ігор.

Розроблено зміст понять «дидактична гра» і «система дидактичних ігор».

Сформульовано вимоги до проведення дидактичних ігор:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: