Сторінка
10

Використання дидактичних ігор на уроках математики

У ході експериментальної роботи ми зіткнулися з потребою з’ясувати питання про форми організації роботи над дидактичними іграми: фронтальну, індивідуальну і методику їх використання. Вивчаючи причини, через які на багатьох уроках не знайшлося часу для запланованих вчителями ігор, ми дійшли до потреби дослідити особливості використання дидактичних ігор на різних етапах уроку і дійшли висновку, що найкраще використовувати дидактичні ігри на етапі усних обчислень. Було визначено також, які конкретні види дидактичних ігор варто включити в експериментальну роботу.

Ця перша частина наукової роботи послужила відправною точкою дипломного дослідження, в ході якого експеримент виводився на якісно інший, теоретичний рівень. Для цього треба було переосмислити суть процесу навчання математики у початковій школі і місце в ньому дидактичних ігор як методу навчання і розвитку кожного учня зокрема.

Завдання формуючого експерименту полягало в тому, щоб обґрунтувати і перевірити ряд положень, рекомендацій і показників.

Потрібно було: перевірити і уточнити складену систему дидактичних ігор для 1 класу; визначити і уточнити методи і форми роботи із дидактичними іграми; визначити ефективність застосування розробленої системи дидактичних ігор і методики її використання.

Методика формуючого експерименту включала проведення вчителем спеціально розроблених нами уроків і їх фрагментів; безпосереднє проведення занять самим дослідником; спостереження за діями вчителя та учнів у процесі роботи із дидактичними іграми; анкетування та аналіз усних відповідей учнів; проведення бесід із вчителем та учнями про застосування дидактичних ігор експериментальної системи.

Питання методики проведення навчання за експериментальною системою були подані вчителеві у вигляді конспектів окремих уроків чи фрагментів уроків. Загальна картина проведення експерименту була роз’яснена вчителеві в процесі консультацій. У час проходження педпрактики уроки проводилися самим дослідником.

Формуючий експеримент проводився в Тернопільській ЗОШ №23. Він тривав 9 місяців, протягом яких було охоплено 60 учнів 1‑А та 1‑В класів.

Експеримент складався з трьох етапів: 1) попереднього вивчення рівня використання ігор на уроках математики; 2) формуючого етапу з елементами пошуку; 3) вивчення результативності дослідження.

Результативність дослідження оцінювалася на основі використання вчителями дидактичних ігор; частково використовувалося порівняння результатів початкового і кінцевого контролю, а також бесід із вчителем та безпосередніх спостережень.

Відповідно до цілей і етапів експерименту, ми поставили перед собою наступні задачі: 1) виявити у вчителів наявний (початковий) рівень сформованості вмінь проводити дидактичні ігри на уроках математики; 2) паралельно з навчанням учнів математиці в об’ємі вимог учбової програми ознайомити вчителів із новими способами і формами роботи над дидактичними іграми; відповідно до можливостей вчителів і учнів здійснити остаточний відбір змісту системи дидактичних ігор і уточнити методику їх проведення; 3) перевірити ефективність розробленої методики шляхом виявлення нового рівня сформованості знань учнів.

У ході першого етапу експерименту ми провели контроль усних обчислень, який проводився як в експериментальному, так і в контрольному класі в кінці жовтня. Моє завдання полягало у спостереженні за діями і вчинками вчителів та учнів на цих уроках і на основі цього зробити відповідний підсумок. Подаємо зміст цих дидактичних ігор.

Гра «Покажи потрібну цифру»

Матеріал гри: картки із зображенням предметів, дрібні предмети, іграшки.

Зміст гри. Вчитель показує учням картку із зображенням кількох предметів, а учні, швидко полічивши, показують відповідну цифру.

Гра «Будь уважним»

Зміст гри. Вчитель зачитує вірш і називає його учасників, а учні полічивши показують відповідну числу цифру.

У клас зайшов Мишко,

А за ним – Петько,

За ним – Галинка,

За нею Яринка,

А позаду Гнат.

Скільки тут малят?

Результати контролю узагальнено у таблиці 1.

Таблиця 1. Правильність відповідей учнів в усних обчисленнях на початку року в експериментальному та контрольному класі

Класи

Кількість учнів (у%)

Гра «Покажи потрібну цифру»

Гра «Будь уважним»

Правильно відповіли

Неправильно відповіли

Правильно відповіли

Неправильно відповіли

1‑А експер.

23

77

24

76

1‑В контр.

21

79

22

78

З таблиці видно, що результати цього контролю приблизно однакові і в контрольному, і в експериментальному класі.

У ході формуючого експерименту були виявлені утруднення, які викликали в учнів дати правильну відповідь у ході ігор. Спостерігаючи за учнями даних класів, ми помітили, що активність їх на уроці велика, проте це не означає, що кожен учень відповідав правильно. Так, на початку експерименту в 1‑А класі дали правильну відповідь 7 учнів, а в 1‑В лише 5 учнів.

Робота вчителя як експериментального, так і контрольного класу була націлена на те, щоб сформувати в учнів вміння швидкого рахунку. Так гру «Покажи потрібну цифру» вони проводили у показовій формі, де показували учням картку із зображенням кількох предметів, а учні, швидко полічивши, мали показати відповідну цифру.

Труднощі, пов’язані з даною грою виявилися типовими для учнів. Їм важко було сприймати показову форму гри і хоч активність їх була великою, зате правильність відповідей низькою.

Спостерігаючи за учнями, ми переконались, що вони краще сприйняли гру у словесній формі, і тому правильність відповідей дещо краща. Проте інші ігри краще сприймалися у зоровій формі. Подібні труднощі є характерними для молодшого шкільного віку, тому позбутися їх повністю неможливо. Шляхи поступового подолання їх ми вбачаємо у регулярному проведенні вчителями різноманітних форм дидактичних ігор.

Зауважимо, що лише сильні учні класу повністю брали участь в іграх.

Ще одна трудність, з якою ми стикнулися у ході експерименту, полягала в тому, що інколи було важко вибрати оптимальний варіант проведення ігор. Це вимагало з нашої сторони більш детального вивчення форм і методів проведення ігор. Потрібно було враховувати не лише співвідношення сильних і середніх учнів та загальну підготовленість класу, а й дидактичну ситуацію на уроці.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: