Сторінка
1

Характеристика основних груп методів навчання

У дидактиці метод навчання – це певний спосіб цілеспрямованої реалізації процесу навчання, досягнення поставленої мети. Правильний підбір методів відповідно до мети та змісту навчання, вікових особливостей студентів сприяє розвитку їхніх пізнавальних здібностей, озброєнню їх уміннями й навичками використовувати здобуті знання на практиці, готує студентів до самостійного набуття знань, формує їхній світогляд

Термін «метод» походить від грецького слова «methodos», що означає шлях, спосіб просування до істини.

Метод навчання – спосіб подання (подачі) інформації студентові в ході його пізнавальної діяльності. Це ті дії, які взаємопов'язують педагога й студента, тобто бінарні, двоїсті по своїй суті.

У педагогічній літературі немає єдиної думки щодо ролі й визначення поняття «метод навчання».

Актуальність реферату полягає в те, що проблема класифікація методів навчання залишається актуальної як у теоретичному, так і безпосередньо в практичному плані. Залежно від її рішення перебувають сам навчальний процес, діяльність викладача й студентів, а отже, і результат навчання у вищій школі в цілому.

Методи навчання пов'язані з рівнем розвитку суспільства, науки, техніки й культури. Формуються і розвиваються методи, що спираються на наочність, методи, звернені до свідомості й активності студентів у навчанні, практичні методи навчання.

Класифікують методи навчання з урахуванням того, що вони мають вирішувати дидактичне завдання. У класифікації повинна виявлятися внутрішня сутність методу, форма взаємопов'язаної діяльності викладача та студентів як засіб управління їх пізнавальною діяльністю.

Головним у виборі форм та методів навчання має стати перехід від педагогіки авторитарної до педагогіки співробітництва. Педагог повинен стати не просто транслятором готових знань, умінь, а вміти організувати так навчально-пізнавальну діяльність студентів, щоб подати допомогу студентам в самостійному засвоєнні нових знань, оволодінні новими навичками. Тут викладачу допоможуть такі форми; методи; прийоми навчання, які б оптимально взаємодіяли на кожному етапі, допомагали поєднанню колективної роботи студентів з їх самостійною діяльністю. Ефективність навчання у великій мірі залежить від обраних методів навчання та від форм їх використання. Так, у поєднанні різних методів і методичних прийомів навчання може досягатися поставлена мета.

У курсовій роботі дається загальна характеристика методам які використовуються у ВНЗ. Розкриваються питання проблеми методів навчання. Акцентується увага на доцільності вибору і використання методів теоретичного навчання.

Мета даної роботи – ознайомити та розглянути класифікацією методів навчання.

Були реалізовані наступне завдання:

1. Ознайомлення з методами навчання та їх класифікацією.

2. Розглянути характеристику основних груп методів навчання.

3. Ознайомити з вибіром методів навчання.

Отже, поняття методу навчання відображає у взаємозв'язку засобів і специфіки навчальної роботи викладача і навчальної діяльності студентів по досягненню цілей навчання. Реалізація кожного методу у здійсненні навчання, виховання й розвитку студентів пов’язані насамперед з реалізацією об’єктивного змісту навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі оволодіння певним змістом навчального предмета та взаємодію викладача, студента, колективу.

Поняття методів навчання та їх класифікація

Ефективність навчання в ВНЗ залежить від уміння викладача обрати метод чи прийом навчання в конкретних умовах для кожної лекції.

У сучасному педагогічної практиці використовується велике количество методів навчання. Єдиної класифікації методів навчання немає. Це з тим, що різні автори основою підрозділи методів навчання на групи і підгрупи кладуть різні ознаки, окремі боку процесу навчання. Розглянемо найпоширеніші класифікації методів обучения.

Класифікують методи навчання з урахуванням того, що вони мають вирішувати дидактичне завдання. У класифікації повинна виявлятися внутрішня сутність методу, форма взаємопов'язаної діяльності педагога та студентів як засіб управління їх пізнавальною діяльністю.

Перейдемо до класифікації методів навчання. Існують різні підходи до здійснення цієї класифікації залежно від вибору основи.

У дидактиці існують різні критерії, підходи до класифікації методів навчання:

За джерелами передачі й характером сприйняття інформації: словесні, наочні та практичні (С. Петровський, Е. Талант).

За основними дидактичними завданнями, які необхідно вирішувати на конкретному етапі навчання: методи оволодіння знаннями, формування умінь і навичок, застосування отриманих знань, умінь і навичок (М. Данилов, Б. Єсипов).

За характером пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-пошукові, дослідницькі (М. Скаткін, І. Лернер).

Відомий дослідник педагогіки Ю. Бабанський виділяє три великі групи методів навчання (кожна передбачає декілька класифікацій), в основу яких покладено:

а) організацію та здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

б) стимулювання і мотивацію навчально-пізнавальної діяльності;

в) контроль і самоконтроль навчально-пізнавальної діяльності.

Звісно, ця класифікація, як і попередні, недосконала, оскільки має недоліки, зокрема те, що в практиці навчання метод застосовують не ізольовано, а в певному взаємозв'язку і взаємозалежності з іншими методами і прийомами. Проте вона найпослідовніша й найзручніша.

У кожній із трьох груп методів відбивається різний рівень педагогів і студентів. Організаторський вплив педагога поєднується отут зі здійсненням і самоорганізацією діяльності студентів. Стимулююче вплив педагога веде до розвитку мотивації навчання студентів, тобто внутрішнього стимулювання навчання. Контролюючі дії сполучаються із самоконтролем. Кожна з основних груп методів, у свою чергу, підрозділяється на підгрупи з вхідними в них окремими методами.

Передбачувана класифікація методів навчання є комплексної тому, що вона враховує всі основні структурні елементи діяльності (її організацію, стимулювання і контроль). У ній представлені такі аспекти пізнавальної діяльності, як сприйняття, осмислення застосування, враховані всі основні вимоги, пропоновані до науки на сучасному етапі.

Методом навчання називають спосіб упорядкованої взаємозалежної діяльності викладача і учнів, спрямованої на рішення задач навчання.

Характеристика основних груп методів навчання

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

Методи організації навчально-пізнавальної діяльності – сукупність методів, спрямованих на передачу і засвоєння учнями знань, формування умінь і навичок.

Дискриптивные методи навчання

До даних методів навчання, прежде усього, відносяться методи усного викладу – лекція, бесіда, дискусія й ін. У процесі їх застосування викладач пояснює навчальний матеріал, а студенти активно його сприймають, засвоюють і осмислюють.

Лекція. Як один зі словесних методів навчання лекція припускає усне виклад навчального матеріалу, що відрізняється великою обсягом матеріалу, складністю логічних побудов, інтелектуальних образів, доказів і узагальнень.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: