Сторінка
1

Організація фінансового контролю в процесі формування доходної частини міського бюджету на прикладі м. Ірпеня

Зарубіжний досвід відповідно до вимог Європейської Хартії про місцеве само­врядування засвідчує, що фінансова дієздатність та ефективність автономних органів влади забезпечуються не лише визнанням їх юридичного права на існування, чітким розмежуванням функцій та завдань, а й налагодженням внутрішнього та зовнішнього фінансового контролю. В класичному варіанті внутрішній контроль здійснюється комісіями або комітетами, які обрані представницькими органами місцевої влади, а зовнішній щодо дотримання законності як по лінії виконавчої, законодавчої, так і су­дової влади — відповідними органами державної влади.

В українській державі поки що не існує стабільного законодавства стосовно бюджетного процесу, розподілу компетенції між центральною та місцевою владою, формування фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць.

Тому перші кроки на шляху формування власної моделі фінансів органів міс­цевого самоврядування, яка, за твердженням наших законодавців, не має аналогів в зарубіжних країнах, породжують чимало питань, помилок, а іноді — абсурдних явищ в процедурі досить жорсткого фінансового контролю за формуванням та використан­ням місцевого бюджету.

Відомо, що основним джерелом поповнення бюджету є податки. Але відомо і те, що нині податкових надходжень до бюджету ледь вистачає на оплату праці та на окремі критичні витрати. Отже, за даних обставин бюджет не є як таким в повному розумінні цього слова.

Оскільки бюджет — закон, то всі його видатки повинні здійснюватися на за­конних засадах, тобто витрачатись цілеспрямовано, ефективно і раціонально відпові­дно до передбачених в ньому статей. Чого, на жаль, в нашій практиці немає.

Ось чому місія контролю з боку держави за дотриманням фінансового законо­давства і є одним з важливих завдань державного управління, спрямованим, перед­усім, на раціональне використання бюджетних коштів, коштів централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення, дотримання фінансової дисципліни в господарських структурах державної форми власності.

Крім цього, місія фінансового контролю полягає у пошуку резервів для зрос­тання фінансових ресурсів. Зокрема, за рахунок зниження матеріальних і трудових витрат на виробництво, правильного відображення їх вартості в господарських опе­раціях, виявлення непродуктивних витрат.

Особливо рельєфно ці проблеми проявляються при формуванні і використанні міського бюджету у м.Ірпінь. Місцева влада не тільки намагається надавати максимальну кількість послуг в рамках коштів, обмежених видатками із бюджету, а й шукає додаткові джерела поповнення надходжень до нього.

Незважаючи на відсутність необхідних фактичних даних та відповідної мето­дики (подібне в межах міста досліджується вперше), було поставлено за мету роз­крити вплив фінансового контролю на збільшення доходної частини бюджету м.Ір­пеня та бюджетів селищ під час їх формування.

Ірпінь має зведений бюджет. Тобто, окрім міського бюджету до його складу входять чотири селищні бюджети — Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Коцюбинського.

Відомо, що на сьогодні тільки в Київській області — єдиній на всій території України — не прийнято бюджет 1998 року, а отже, його не має і в м.Ірпінь. Така си­туація призвела, насамперед, до низки фінансових порушень, до неналежного виконання вимог Указів Президента України та Постанов Кабінету Міністрів України стосовно бюджетного процесу.

За цих умов першим організаційним заходом в організації контролю була інвентарèзація підприємств і установ, що знаходяться на території міста і селищ, всебі­чний аналіз ревізій та перевірок, проведених в минулому році. Це дозволило, з одно­го боку, встановити неплатників податків, внести пропозиції до міського фінансового відділу щодо доцільності фінансування окремих установ, з іншого — об'єктивно оцінити можливості додаткових надходжень до місцевого бюджету. Крім того, це дозво­лило отримати реальну картину виконання бюджетів селищних рад, стану з витрачанням коштів з міського бюджету в установах культури, цільового використання коштів позабюджетних фондів на заходи щодо охорони навколишнього середовища, ефективного використання бюджетних коштів, виділених на фізичну культуру і спорт та фінансово-господарську діяльність музею.

3а результатами проведеної роботи ряд узагальнень та пропозицій дозволить по-іншому підійти до формування мережі, штатів та контингенту в установах соці­ально-культурної сфери, привести її у відповідність до бюджетних асигнувань. Це вкрай важливий крок, за яким — скорочення чисельності, зайнятих в бюджетній сфе­рі. Подібна оцінка проведена нами і в закладах охорони здоров'я.

В організації та проведенні контрольно-ревізійної роботи основну увагу приді­лено тим організаціям, діяльність яких значною мірою впливає на формування дохо­дної частини бюджету міста. Це, насамперед, стосується представництва Фонду держа­вного майна, оскільки 80% від вартості приватизованого майна надходить до місцево­го бюджету. Якщо в 1993 році ці надходження складали 12,3 тис.грн., в 1994 р. — 67,4, в 1995 р. — 612,5, в 1996 — 387,0, в 1997 р. — 122,8, то в 1998 р. планується — 447,1 тис.грн.

В цілому, якщо в 1995 році службою КРУ Ірпеня було зроблено ревізії і пере­вірки у 126 установах та організаціях, в результаті яких виявлено незаконні видатки та донараховані платежі до бюджету на 194,2 тис.грн., а в 1996 р. — відповідно в 142 організаціях — донараховано - 320,1 тис.грн., то в 1997 році — в 152 організаціях — донараховано 289,9 тис.грн.

У результаті перевірки використання коштів установ та організацій, що надійшли як плата за оренду приміщень, встановлено, що це — одне з важливих джерел додаткових надходжень до бюджету та внесено пропозиції щодо усунення причин їх нецільового використання. Відповідні пропозиції та рекомендації дано також після перевірки правильності накладання штрафів такими службами, як державна автоінспекція та відділ по благоустрою і розміщенню об'єктів торгівлі.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Самоврядування»: