Сторінка
1

Суб'єктивна картина життєвого шляху студентiв: цiннiсний спектр

Вся життєдiяльнiсть людини протiкає в певних часових вiдрiзках: минулому, теперiшньому, майбутньому.

Досвiд свiдчить про те, що духовнiсть як певний спосiб iснування людини передбачає орiєнтацiю на широкий спектр цiнностей, якi є динамiчними, i вони по-різному асоцiюються з цими часовими модальностями.

Цiнностi - це iдеї, переконання, iдеали, що характернi для певних соцiальних спiльнот.

Особливий науковий iнтерес становлять цiнностi, що пов'язанi з часовими параметрами - минулим, теперiшнiм, майбутнiм - у такої соцiальної спiльноти як студенти. Плюралізм цiнностей важливий в демократичному суспільстві.

Виходячи з важливостi категорiї часу в життi i дiяльностi людини, ми поставили перед собою завдання - дослiдити, якими цiнностями оперує студентська молодь у визначеннi свого минулого, теперiшнього i майбутнього. Нами була використана методика "Цiннiсного спектру", яка включає в себе вiсі сiмнадцять цiнностей, таких як добро, iстина, справедливiсть, унiкальнiсть, цiлiснiсть i iн., тобто ми прагнули виявити, яким студенти бачать своє життя у минулому, теперiшньому i майбутньому. Суб'єктом дослiдження були студенти першого i другого курсів факультету iноземних мов (всього 116 чоловiк).

Об'єктом нашого дослiдження був психологiчний час, пiд яким ми розуміємо вiдображення в психiцi людини системи часових вiдношень мiж подiями її життєвого шляху. При цьому нами було враховано, що вiн включає в себе такi структурні компоненти:

- оцінку одночасностi, послiдовностi, тривалостi, швидкостi протiкання рiзних подiй життя, їх приналежності до теперiшнього, вiддаленостi в минуле i майбутнє;

- переживання спресованостi i видовженостi, перервностi i неперервностi, обмеженостi i безмежностi часу;

- усвiдомлення віку, вiкових етапiв (дитинства, молодостi, зрiлостi, старостi);

- уявлення про можливу тривалiсть життя, про смерть i безсмертя, про iсторичний зв'язок власного життя з життям попереднiх i наступних поколiнь сiм'ї, суспiльства, людства в цілому.

Такий підхід до розуміння психологiчного часу дав нам можливiсть виявити суб'єктивну картину життєвого шляху студентiв. Ми, насамперед, поставили перед собою завдання: вияснити, яким

Таблиця 1. Частота вибору цінностей для характеристики різних модальностей життєвого шляху студентів (?=116 чол.)

Кількість виборів

1-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-100

 

Цінності

                 

1

Добро

                 

2

Єдність протилежностей

                 

3

Житвість

                 

4

Завершеність

                 

5

Гра

                 

6

Істина

                 

7

Краса

                 

8

Легкість

                 

9

Необхідність

                 

10

Повнота

                 

11

Порядок

                 

12

Простота

                 

13

Самодостатність

                 

14

Смисл

                 

15

Досконалість

                 

16

Справедливість

                 

17

Унікальність

                 

18

Цілістність

                 

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Психологія»: