Сторінка
1

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ “Едем”

Зміст

Вступ .3

Розділ 1. Суть та послідовність здійснення зовнішньоекономічних операцій .6

Розділ 2. Характеристика ТзОВ “Едем” .14

Розділ 3. Оцінка ефективності ЗЕД ТзОВ “Едем” 18

Розділ4. Підготовка і укладання зовнішньоекономічного контракту .25

4.1. Встановлення контрактів з іноземним партнером .25

4.2. Пророка базисних та валютно-фінансових умов контракту .28

4.3. Підготовка проекту контракту .36

4.4. Проведення переговорів та укладання контракту .37

Висновок .38

Список літератури .39

Додатки 40

ВСТУП

Визначною особливістю функціонування світового господарства на початку

XXI сторіччя є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із найважливіших елементів механізму управління міжнародними економічними

відносинами, що здійснюються шляхом проведення комерційних операцій, є

зовнішньоекономічна діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) —

діяльність суб'єктів господарської діяльності України й іноземними суб'єктами

господарської діяльності, побудована на взаєминах між ними, що має місце як на

території України так і за її межами. ЗЕД являє собою сукупність міжнародних

комерційних операцій, спрямованих на організацію проведення і регулювання

процесу обміну товарами, послугами, результатами творчої діяльності.

Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її входження в світовий

інтеграційний процес, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД),

надання підприємствам і організаціям, що випускають конкурентноздатну

продукцію, права виходу на світовий ринок вимагають нових підходів до уп-

равління ЗЕД. Тому вивчення різних аспектів управління зовнішньоекономічною

діяльністю, особливо на рівні підприємства як основної і першочергової ланки

зовнішньоекономічного комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну

цікавість.

На думку ряду спеціалістів, поняття "зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД)

з'явилось в Україні з початком економічної реформи, в 1987 р. Одним з центральних напрямків даної економічної реформи була децентралізація зовнішньої торгівлі, надання підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішній ринок і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні господарських суб'єктів.

ЗЕД висвітлює зовнішньоекономічну діяльність на рівні виробничих структур

(фірм, організацій, підприємств, об'єднань і т.д.). ЗЕД можна визначити як

сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-

комерційних функцій підприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях.! (1)

ЗЕД розглядають як один із аспектів ЗЕЗ. Разом з тим, це самостійна

діяльність підприємства, яка являється, з одного боку, складовою частиною господарської діяльності підприємства, а з другої-такою частиною його діяльності, котра здійснюється на іншому, міжнародному рівні, у взаємозв'язку З господарськими суб'єктами інших країн.

Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть бути :

1.Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою максималізації прибутку.

2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання.

3. Залучення інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва, з

урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін в порівнянні з внутрішнім ринком.

4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва,

зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових товарних ринках;

5. Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні

виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки.

Треба підкреслити, що роль ЗЕД як зовнішнього фактора економічного росту

в сучасних умовах постійно зростає. Посилюється її вплив на соціально-

економічний розвиток не тільки країни але й кожного господарського суб'єкта.

ЗЕД — поняття багатогранне. Воно включає наступні види діяльності:

зовнішню торгівлю, міжнародне виробниче кооперування, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародне інвестиційне співробітництво, валютно-фінансові і кредитні операції.

Кожен з видів ЗЕД здійснюється в певних формах. Наприклад, формами

зовнішньої торгівлі являється експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт. Формами виробничої кооперації — спільне виробництво на основі спеціалізації, спільні підприємства двох чи більше іноземних партнерів, підрядна кооперація. [1]

Матеріальна основа ЗЕД— зовнішньоекономічний комплекс країни (регіону). Він являє собою сукупність галузей, підгалузей, об'єднань, підприємств і організацій, що виробляють продукцію на експорт чи використовують імпортну продукцію та здійснюють інші види і форми ЗЕД

Важливим завданням в розвитку зовнішньоекономічного комплексу країни являється об'єднання виробничих і зовнішньоекономічних видів діяльності в єдину органічну, успішно функціонуючу систему. Умовами успішного розвитку

зовнішньоекономічного комплексу сьогодні являються:

- зміцнення і нарощування експортного потенціалу;

- активна участь в різних формах міжнародного спільного підприємництва;

- підвищення конкурентноздатності підприємств і виробничо-господарського

комплексу;

- розширення самостійної діяльності підприємств, фірм регіонів країни в

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Управління ЗЕД на підприємстві багато в чому залежить від того, які умови будуть створені в країні для розвитку його діяльності в зовнішній сфері, від ролі держави в регулюванні і підтримці розвитку ЗЕД на національному рівні.

Державне регулювання ЗЕД підприємства в умовах переходу до ринкової

економіки повинно полягати в створенні умов і сприяння розвитку його зв'язків із зарубіжними партнерами. [1]

Мета курсової роботи: оцінити ЗЕД ТзОВ "Едем"

Завдання курсової роботи:

- оцінити ефективність ЗЕД ТзОВ "Едем";

- укласти контакти з новим партнером;

- підготувати проект контракту;

- провести переговори та укласти контракт. РОЗДІЛ 1.

СУТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Обмін між виробниками різних країн здійснюється через зовнішньоторгові операції. Для того, щоб обмін відбувся необхідно провести відповідні взаємо пов'язані дії:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Інші реферати на тему «Міжнародні відносини»: