Сторінка
1

Планування нових товарів

Планування продукції — це систематичне прийняття рішень з усіх аспектів розробки й управління продукцією фірми. Розрізняють три способи планування продукції:

• конкретно — з'ясування фізичної суті продукції, її точних і конкретних характеристик (розміри, маса, надійність, колір, ефективність тощо);

• розширено — визначення не тільки конкретних характеристик, а й усього, що створює образ продукції та забезпечує її обслуговування (технічні рекомендації, гарантії, умови повернення тощо);

• узагальнено — визначення того, що продукт означає для споживача, його основних ідей та цілей використання.

Відповідно до цього розрізняють три рівні створення товару:

• у реальному виконанні — визначають якість, комплекс властивостей, специфічне оформлення, марочну назву;

• з підкріпленням — планують не тільки виготовлення конкретного товару, а й умови його монтажу, поставки, торговельного кредитування, сервісу, гарантії експлуатації;

. за задумом - визначають основну вигоду, яку матиме споживач від використання товару. Процес планування продукції умовно поділяється на дев’ять фаз (рис. 7.5).

На першій фазі визначають мету розробки нової продукції. Як правило, нову продукцію розробляють і планують виходячи з потреб ринку або з окремих внутрішніх факторів. У сучасній розвиненій ринковій економіці основною метою розробки нової продукції є забезпечення іміджу фірми-новатора і освоєння частки ринку.

Результатом першої фази планування є не висунення ідей щодо нового продукту, а визначення ринків, для яких цей продукт розробляється, його стратегічної ролі для фірми і її споживачів.

Відповідно до обраної мети на наступній фазі розроблюють (генерують) ідеї. Для більшості зарубіжних фірм генерування ідей - це постійний пошук їх джерел, визначення методів їх нагромадження, можливостей розробки нових продуктів. Основна мета цієї фази - створити достатній запас ідей.

Генерацію ідей як процес можна визначити так: це постійний систематичний пошук можливостей для створення нових товарів. Цей процес охоплює пошук як джерел нових ідей, так і методів їх створення. Існує багато джерел для створення новинок:

• ринок (ідеї пропонують як споживачі та постачальники, так і конкуренти);

• підприємства, дослідні лабораторії, конструкторські бюро, винахідники, керівництво, менеджери, технічні працівники, експерти;

• споживачі, конкуренти, постачальники, ярмарки;

• вчені, лабораторії університетів, комерційні лабораторії (винайдені ними нові матеріали є реальною основою для оригінальних або вдосконалених варіантів наявних товарів);

• торговельний персонал і дилери, які працюють з покупцями;

• рекламні агентства, консалтингові фірми;

• спеціалізовані газети, журнали тощо.

Ідеї нових товарів виникають або у процесі цілеспрямованого пошуку, або випадково. Цілеспрямований пошук ідей нового товару базується на використанні загальних методів науково-технічної діяльності (рис. 7.6), зокрема прогнозування, логістичні, інверсії, комбінування.

До найпоширеніших методів прогнозування належать фактографічні та експертні. Фактографічні методи передбачають використання кількісної інформації про факти та явища, що сталися раніше і поділяються на такі:

• статистичні (прогнозна екстраполяція, регресійний аналіз);

• аналогій (математичних, історичних);

• випередження (аналіз динаміки науково-технічної інформації, прогнозування рівня техніки).

Логістичними вважаються методи асоціювання та генерування ідей. Метод асоціювання ідей ґрунтується на сукупності використання можливостей органів чуття людини (слуху, зору, дотику) та її розумових здібностей для формування пошукових ідей під час спостереження та вивчення реально існуючого об'єкта.

Метод генерування ідей базується на систематизації та логічному аналізі даних про певний товар з метою створення уявлення про можливі нові шляхи його розвитку в майбутньому. Генерування ідей здійснюється за допомогою мозкового штурму, евристичних методів і методів аналоги.

На асоціативних здібностях та інтуїції людини керувати мисленням базуються евристичні методи.

У генеруванні ідей нових товарів суттєву роль відіграють методи інверсії (від лат. inversio - перестановка, перевертання). Вони передбачають пошук рішень у напрямках, протилежних прийнятим в аналогічних об’єктах. При вирішенні інноваційних завдань використовують інверсію робочих та конструкційних матеріалів, форми об’єкта та ін.

Одним з найсучасніших засобів генерування ідей є метод комбінування. Він ґрунтується на системному аналізі основних ознак виробу (параметрів, складових і зв’язків між ними). Це дає змогу синтезувати нові технічні рішення стосовно товару і його можливих перспективних різновидів.

Існує понад 50 методів пошуку нових ідей. У роботі відділів досліджень і розробок використовують здебільшого такі.

Мозковий штурм. Цей метод розробив американський вчений у сфері реклами А. Осборн. Мета такого штурму — швидке генерування великої кількості ідей з певної ідеї, які мають бути висловлені і зібрані експертами та працівниками підприємства (J— 10 осіб). Причому критикувати пропоновані ідеї й обговорювати їх забороняється для того, щоб не зашкодити розвитку творчої думки учасників генерування.

Метод Дельфі. Цей метод розробила організація "Ренд корпорейшн" (США). Суть методу полягає в об'єднанні думок експертів з урахуванням усіх запропонованих ідей, їх обговоренні і формуванні певного висновку.

Проблемний аналіз. Ґрунтується на аналізі суджень покупців про товар (можна з'ясувати у користувача проблеми, що постають перед ним у процесі експлуатації промислового товару. Кожна така проблема може породити ідею про новий виріб).

Морфологічний або структурний аналіз. Цей метод розробив творець реактивного двигуна Ф. Цвікі. Суть аналізу полягає в тому, що правильне рішення приймають, перебираючи всі можливі комбінації ознак сукупних параметрів продукту, і за кожним суттєвим з них висувають ідеї, які аналізують і вибирають найкращу.

Синектика. Суть цього методу полягає в поєднанні несумісних і невідповідних елементів. Мета синектики — викликати спонтанну активність мозку, залучивши спеціалістів з різних сфер діяльності. Групі фахівців надають приміщення, кошти, доступ до виробництва з метою розробки нового продукту.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: