Сторінка
2

Маркетингова політика розподілу товарів виробничого призначення

В окремих випадках споживачі матеріалів або комплектуючих потребують такої великої градації якості, що неможливо об'єднати їх вимоги в єдину систему стандартів. Доводиться кожну замовлену партію товарів спеціально виробляти відповідно до вимог конкретного покупця. Якщо здійснювати збут таких товарів через торговельних посередників, то немає впевненості, що вимоги за-

мовника будуть зрозумілі й передані правильно і виготовлена згідно з цими вимогами партія товару потрапить за призначенням. У цьому разі доцільніше використовувати прямий канал збуту постачальнику і споживачу. Загалом, коли товар виробляється за специфікацією споживача, рекомендується прямий канал збуту. Якщо товар виробляється згідно із загальноприйнятими стандартами в невеликій кількості варіантів або в невеликому асортименті, його можна продавати через торговельних посередників.

Якщо більшість споживачів закуповують товар вагонними або автофургонними партіями, то існує тенденція до прямих відвантажень з підприємства-постачальника. У цьому разі постачальнику ТВП не потрібні збутові філії, оскільки він може продавати свою продукцію безпосередньо споживачеві через власні служби збуту, крім ситуацій, коли терміновість поставки товару має першочергове значення або рівень споживання істотно коливається.

Таким чином, постачальник ТВП при формуванні системи каналів збуту для свого товару може вибрати одну з п’яти наведених на рис. 10.8 альтернативних систем організації збуту.

Фактори, які необхідно враховувати постачальнику ТВП, вибираючи агента зі збуту, наведено на рис. 10.9.

Підбираючи оптові підприємства, постачальник ТВП має вра-ховувати багато факторів (рис.10.10).

Список використаної літератури

1. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Шдруч. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

2. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Шдруч. для вузів. — К.: Лібра, 1998.

3. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1994.

4. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 1997.

5. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

6. Промисловий маркетинг: Теорія та господарські ситуації: Підруч. / За ред. А. О. Старостіної. — К.: Іван Федоров, 1997.

7. Савельев Є. В. Маркетинг нового продукту. — К., 1994.

8. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. — К.; М.; СПб.: Вид. дім "Вільямс", 1998.

9. Статистичний щорічник України за 1999 р. / За ред. О. Г. Осау-ленка. — К.: Техніка, 2000.

10. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: Пер. с англ. — М.: Экономика, 1989.

11. Управління створення нової продукції в системі маркетингу / За ред. Г. П. Олабіної та ін. - К., 1994.

12. Чу баков Г. Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой полити-ке предприятия: Метод. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1995.

13. Шаповал М. І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підруч. - 2-ге вид. - К.: Укр.-фін. ін-т менеджменту і бізне-су, 1998.

14. Зване Дж., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ./ Авт. пред. и науч. ред. А. А. Горячев. - М.: Экономика, 1993.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: