Сторінка
8

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „NADIYA”

Отримані результати показали зростання ефективності ЗЕД пов’язано

Згідно проведених розрахунків з Табличкою 3 можна побачити, що ефективність ЗЕД ВАТ “Nadiya” в аналізованому періоді склала 21%, що на 14% більше ніж в базовому році. Це зумовлено тим, що збільшився прибуток від експортно-імпортних операцій на 8223,545 грн. і зниження витрат на експортно-імпортні операції на 7230,483 грн., що становить 11%.

В аналізованому році прибуток від експорту зріс на 7122,281 грн., що становить 131%. На ріст прибутку вплинуло зниження витрат на експорт в порівнянні з базовим періодом, а саме на 5125,72 грн., що складає 10%. В аналізованому періоді зросла виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту на 2234,27 грн., тобто на 4%. Виручка від експорту зросла за рахунок зниження виробничої собівартості продукції на 5135,41 грн., що становить 11 %. Незначне збільшення поза виробничих витрат, а саме на 9,69 грн. не вплинуло на величину отриманого прибутку від експорту.

Прибуток від імпорту зріс на 1101,264 грн., що становить 15%. Незначне зростання прибутку від імпорту в порівнянні з експортом, пов’язане з зменшенням виручки від імпорту на 1003,499 грн. і підвищення середньої ціни на 0,541 грн. Кількість імпорту також зменшилась в аналізованому періоді на 204,641 грн. при невеликому збільшенні середньої ціни.

Витрати на імпорт зменшились на 2104,763 грн., що становить у порівнянні з базовим роком 13 %.

Витрати зменшились за рахунок зниження:

Ø накладання витрат – 3%,

Ø контрактної вартості сировини – 15%.

Накладні витрати зменшились на 3% за рахунок складських, експедиторських, страхових витрат.

В аналізованому періоді транспортні витрати, навантажувально-розвантажувальні роботи зросли по відношенню до базового періоду, що також вплинули на зниження величини прибутку від імпорту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. За заг.ред. А.І. Кредісова. - К.,1997 - 448с.

2 Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної

діяльності .К. Фінансист, 2000 - 634с.

3.Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

підприємства:" Навч.посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172с.

4. Герчикова И.Н. Международное комерческое дело. - Учеб. для узов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 671 с.

5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності .

Підручник. - Житомир: ПП «Рута», 2001. - 544с.

6. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 448с.

7.Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній

діяльності підприємства: Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 304с.

8.Н.Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посіб. -К.: КНЕУ, 2002. - 392с.

9.Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 Вісник Верховної Ради України. - 1991. - №29.

10.Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001р., №201.

1. Закон України “Про власність”.

2. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

3. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу”.

4. Закон України “Про господарські товариства”.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: