Сторінка
7

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „NADIYA”

Оцінку ефективності ВАТ “Донна” здійснюємо в такій послідовності:

1) визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році

Сн = Ст + Сзр + Сскл + Секспед + Ситр + Сін (1)

Де Ст – транспорті витрати за базисом постачання, тис. грн.

Сскл. – складські витрати тис.грн.

Секспед. – експедиторські витрати тис. грн.

Ситр. – страхові витрати тис.грн.

Сін – інші витрати на ЗЕД тис.грн.

Сн 2004 = 1507,508+685,2305+137,0467+219,2744+54,819+137,0467=2740,9253

Сн=1286,617+677,1675+338+5829+325,0407+81,25977+67,71594=2776,3837

2) Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.

Сзтімп=Ск+Сн+Са+См (2),

Де Ск – контрактна вартість імпортної сировини і матер. Тис. грн.

Сн – накладні витрати тис.грн.

Са – акцизні збори тис.грн.

См – мито і митні збори, тис.грн.

Сзтімп 2004 = 16445,53+2740,9253+41,11386+95,93286=19323,5

Сзтімп 2003 = 18960,69+2776,3837+40,62989+88,0325=21865,734

3) Визначити виручку вді експорту за готівку в аналізованому та базовому році.

Врексг = (3),

де ВРексК – виручка від експорту з аумов надання комерційного кредиту тис.грн.

Ккв – коефіцієнт кредитного впливу. част.од.

Врексг 2004 =

Врексг 2003 =

4) Визначити виручку імпорту в аналізованому та базисному році.

Врімп = Уінм *Nымп (4),

Де Уімп – середня ціна імпорту тис.грн.

Nімп – кількість імпорту т.

Врімп 2004 =14,38946*2740,922=39440,3875

Врімп 2003 =13,54384*2979,537=40354,3724

5) Визначити витрати на експорт в аналізованому т абазовому році.

Сзтекс = Свир + Спв (5),

де Свир – виробнича собіварітсь тис.грн.

Спв – поз виробничі витрати тис.грн.

Сзтекс 2004 = 39159+6852,306=46011,306

Сзтекс 2003 =44765,6+6771,675 = 51537,275

6) Визначити прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році.

Пімп = Врімп – Сзтімп (6),

де Врімп – виручка від імпорту тис.грн.

Сзтімп – витрати на імпорт тис.грн.

Пімп 2004 = 39440,3875-19323,5=20116,8875

Пімп 2003 = 40354,3724-21865,734=18488,6384

7) Визначити прибуток вді експорт у ваналізованому та базовому році.

Пекс = Врескг – Сзтекс (7),

де Врекспг – виручка від експорт уз аготівку тис.грн.

Сзтекс – витрати на експорт тис.грн.

Пекс 2004 = 63147,7824-46011,306=17136,4764

Пекс 2003 = 61660,2898-51537,275=10123,0148

8) Визначити експортно-імпортні витрати аналізованому та базовому році.

Векс-імп = Сзтекс + Сзтімп (8),

де Сзтекс – витрати на експорт, тис.грн.

Сзтімп – витрати на імпорт, тис.грн.

Векс-імп 2004 =46011,306+19323,5=65334,806 тис.грн.

Векс-імп 2003 = 51537,275+21865,734=73403,009 тис.грн.

9) Визначити прибуток від експортно-імпортних операцій в аналізованому та базовому році.

Пекс-імп = Пекс+ Пімп (9),

Пімп- прибуток від експорту, тис. грн.

Пекс-імп 2004 = 17136,4764+20116,8875=37253,3639

Пекс-імп 2003 = 10123,0148+18488,6384=28611,6532

10.Визначити ефективність ЗНД в аналізовому та базовому році

Е зед = (10),

Де Пекс-імп – прибуток від експотно-імпортних операцій – тис.грн.

В екс-імп. – експорно-імпортні витрати тис.грн.

Езед 2004 =

Езед 2003 =

Отримані результати зводимо в табл. 3

Таблиця 3.

Показники для аналізу ефективності ЗЕД ВАТ “Nadiya”.

Показники

Індекс

Одиниця виміру

Величина

Відхилення

Аналізована

Базова

Абсолютне

Відносне %

1

2

3

4

5

6

7

Ефективність ЗЕД

ЕЗЄД

%

57

39

18

146

Прибуток від експортно-імпортних операцій

ПЕКС-ІМП

тис. грн.

37253,3639

28611,6532

8641,7107

130

Експортно-імпортні витрати

ВЕКС-ІМП

тис. грн.

65334,806

73403,009

-8068,203

89

Прибуток від експорту

ПЕКС

тис. гри.

17136,4764

10123,0148

7013,4616

169

Прибуток від імпорту

ПІМП

тис. грн.

20116,8875

18488,6384

1628,2491

109

Витрати на експорт

СЗТ ЕКС

тис. грн.

46011,306

51537,275

-5525,969

89

Витрати на Імпорт

СЗТ ІМП

тис. грн.

19323,5

21865,734

-2542,234

88

Виручка від експорту заготівку

ВРЕКСГ

тис. грн.

63147,7824

61660,2898

1487,4944

102

Виручка від імпорту

ВРІМП

тис. грн.

39440,3875

40354,3724

-913,9849

98

Коефіцієнт кредитного впливу

ККВ

част. од.

1,40152

1,384963

0,016557

101

Виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту

ВРЕКС К

тис. грн.

88502,88

85397,22

3105,66

104

Виробнича собівартість

СВИР

тис. грн.

39159

44765,6

-5606,6

87

Поза виробничі витрати

СПВ

тис. грн.

6852,306

6771,675

80,631

101

Середня ціна імпорту

ЦІМП

тис. грн.

14,38946

13,54384

0,84562

106

Кількість імпорту

NІМП

т.

2740,922

2979,537

238,615

92

Контрактна вартість сировини

СК

тис. грн.

16445,53

1860,69

2515,16

87

Накладні витрати

СН

тис. грн.

2740,9253

2786,3837

-35,4584

98

Акцизні збори

СА

тис. грн.

41,11386

40,62689

0,48397

101

Мито і митні збори

СМ

тис. грн.

95,93286

88,0325

7,90036

109

Транспортні витрати за базисом постачання

СТ

тис. грн.

1507,508

1286,617

220,891

117

Вантажно-розвантажувальні витрати

СЗР

тис. грн.

685,2305

677,1675

8,063

101

Складські витрати

ССКЛ

тис. грн.

137,0467

338,5829

-201,5362

40

Експедиторські витрати

СЕКСПЕД

тис. грн

219,2744

325,0407

-105,7663

67

Страхові витрати

ССТР

тис. грн.

54,819

81,25977

-26,44077

67

Інші виграти

СІН

тис. грн.

137,0467

67,711594

69,33076

202

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: