Сторінка
4

Безробіття

Україні є умови для оптимального використання трудо­вих ресурсів. Розглянемо головні з них.

Україна має нерозвинену сферу побутового обслуговування. Для її активізації потрібні відповідні кадри. На багатьох підприємствах можна підвищити коефіцієнт змінності. При цьому мова йде про збільшення виробництва вкрай потрібних товарів і послуг.

Виникає потреба у розвитку нових галузей виробництва.

Треба правильно використовувати сезонні роботи. Наприклад, до цього часу гострою проблемою є збирання врожаю. Через відсутність робочої сили тут трапляються великі втрати. Потрібна гнучка систе­ма використання тимчасово вільних працівників, пенсіонерів, до­машніх господарок.

Мають бути створені сприятливі умови для зайнятості жінок-матерів (скорочення робочого дня, надомна праця).

Для використання резервних трудових ресурсів важливе значен­ня має організація громадських робіт, що оплачуються. Цією спра­вою займаються місцеві органи влади за участю державної служби чайнятості. До громадських робіт залучаються передусім особи, що зареєстровані як безробітні. Роботи здійснюються на підприємствах, установах і в організаціях комунальної власності та за договорами на інших підприємствах, в установах і організаціях.

Оплата праці осіб, що зайняті на громадських роботах, здійсню­ється за фактично виконану роботу і не може бути меншою, ніж міні­мальний розмір заробітної плати. Безумовно, при цьому враховують якість виконання роботи.

На осіб, зайнятих на громадських роботах, поширюються со­ціальні гарантії, включаючи право на пенсійне забезпечення, випла­ту допомоги з тимчасової непрацездатності.

Громадські роботи фінансуються за рахунок місцевого бюджету з залученням коштів державного фонду сприяння зайнятості населення. Залучаються також кошти підприємств, установ і організацій, для яких ця робота виконується за договорами.

Вирішувати проблему зайнятості можна не тільки в межах країни. Слід ширше використовувати право громадян на професійну діяль­ність за кордоном (зокрема в період тимчасового перебування там).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Загальна економічна теорія / під заг. ред. Буяна., І ч. –Тернопіль, 1999.

2. Загальна економічна теорія. Підручник у 2-х частинах. / За ред. І.В. Буяна, В.М. Ковальчука – Тернопіль: Астон, 1999.

3. КлимкоН.Г., Несторенко В.П., Каніщенко Л.О. Основи економічної теорії. – К., 2000.

4. Макконел, Брю Экономикс. Пер. с англ. 11-го изд. К.: Хагар Демос, 1993.

5. Макроекономіка. Підручник. / За ред. Ковальчука К.М. – Харків, 1999.

6. Основи економічної теорії. / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О, Каніщенко та ін. За ред. С.В. Мочерного. – К.: ВЦ “Академія”, 1997.

7. Статистичний збірник за 2003 рік. – К., 2004.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Макроекономіка»: