Сторінка
6

Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота в комп’ютерній мережі"

Створення еталонів оцінки результатів навчання; звернення до чітких формулювань цілей, які виражені через результати діяльності, піддаються більш надійної та об'єктивної оцінки.

Поняття «педагогічна технологія»

У документах ЮНЕСКО технологія навчання (поняття не є загальноприйнятим у традиційній педагогіці) розглядається як системний метод створення, застосування і визначення всього навчального процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних, людських ресурсів та їх взаємодії. Технологічність навчального процесу полягає в тому, щоб зробити навчальний процес повністю керованим.

Поняття «педагогічна технологія» останнім часом отримує більш широке поширення в теорії навчання.

Термін «технологія» використовується в педагогічній літературі і отримав безліч (більше трьохсот) формулювань.

Технологія - це сукупність форм, методів, прийомів і засобів, що застосовуються в якій-небудь діяльності.

Педагогічна технологія це змістовна техніка реалізації навчального процесу (В.П. Беспалько).

Педагогічна технологія у навчальній практиці вживається на трьох ієрархічно супідрядних рівнях:

У структуру педагогічної технології входять:

Організація навчального процесу

Методи і форми навчальної діяльності учнів

Діяльність учителя з управління процесом засвоєння матеріалу

Діагностика навчального процесу.

Будь-яка педагогічна технологія повинна задовольняти деяким основним методологічним вимогам:

Концептуальність. Кожній педагогічної технології повинна бути притаманна опора на певну наукову концепцію.

Системність. Педагогічна технологія повинна володіти всіма ознаками системи: логікою процесу, взаємозв'язком всіх його частин, цілісністю.

Керованість припускає можливість діагностичного цілепокладання, планування, проектування процесу навчання, варіювання засобами і методами з метою корекції результатів.

Ефективність. Сучасні педагогічні технології існують в конкурентних умовах і повинні бути ефективними за результатами та оптимальними за витратами, гарантувати досягнення певного стандарту навчання.

Відтворюваність має на увазі можливість застосування педагогічної технології в інших однотипних освітніх установах, іншими суб'єктами.

Аналіз педагогічної технології

1. Ідентифікація.

2. Назва технології.

3. Концептуальна частина (опис ідей, гіпотез, принципів технології)

цільові установки і орієнтації;

основні ідеї і принципи;

позиція дитини в освітньому процесі.

4. Особливості змісту освіти:

орієнтація на особистісні структури (ЗУН, СУД, СУМ, Сен, СДП);

обсяг і характер змісту освіти;

дидактична структура навчального плану, матеріалу, програм, форми викладу.

5. Процесуальна характеристика:

особливості методики, застосування методів і засобів навчання;

мотиваційна характеристика;

організаційні форми освітнього процесу;

управління освітнім процесом (діагностика, планування, регламент, корекція);

категорія учнів, на яких розрахована технологія.

6. Програмно-методичне забезпечення:

навчальні плани та програми;

навчальні та методичні посібники;

дидактичні матеріали;

наочні технічні засоби навчання;

діагностичний інструментарій.

7. Критерії оцінки педагогічної технології:

ефективність;

результативність.

Класифікація педагогічних технологій

1. Традиційні технології

2. Інноваційні технології

Традиційна технологія навчання - це пояснювально-ілюстративний навчання. Інноваційні технології класифікуються за 4 критеріями: [6]

1. Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів.

Ігрові технології.

Технологія проблемного навчання

Технологія інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу (В. Ф. Шаталов)

Технологія рівневої диференціації

Технологія індивідуалізації навчання (Інге Унт, А. С. Граніцкая, В. Д. Шадріков)

Технологія програмованого навчання

Інформаційні технології навчання.

Інтерактивні технології (дискусії, дебати, змагання).

Технологія вирішення інтелектуальних завдань (ТРИЗ)

Альтернативні технології

Технологія вільної праці (С. Френе)

Технологія проектного навчання.

Технологія майстерень.

Дальтон-технологія.

Кейс-технологія.

Природосообразно технології

Технологія збереження і зміцнення здоров'я

Технологія навчання дітей з ознаками обдарованості

Технології розвивального навчання

Технологія розвивального навчання Л. В. Занкова. (для початкової школи)

Особистісно-орієнтоване розвиваюче навчання (І. С. Якиманская).

Технологія котра саморозвивається навчання (Г. К. Селевко)

Таксономія Б. Блума

Конкретизація цілей навчального предмета на основі таксономії Блума проводиться в два етапи. На першому виділяються цілі курсу, на другому - цілі поточної, повсякденної діяльності. Щоб зробити цілі повністю діагностічнимі, тобто повністю що перевіряються, а навчання - відтворюваним, необхідно висунути критерій досягнення кожної мети. Інакше кажучи, навчальна мета повинна бути описана так, щоб про її досягнення можна було судити однозначно. Мета, в описі якої закладені повно і надійно описують її ознаки, називають ідентифікованої.

Категорії навчальних цілей в когнітивній області:

1. Знання.

Ця категорія позначає запам'ятовування і відтворення вивченого матеріалу. Мова може йти про різні види змісту-від конкретних фактів до цілісних теорій. Загальна риса цієї категорії - пригадування відповідних відомостей.

Учень: Знає вживаються терміни, конкретні факти, методи та процедури, основні поняття, правила і принципи.

2. Розуміння.

Показником здатності розуміти значення вивченого може служити перетворення (трансляція) матеріалу з однієї форми вираження в іншу, "переклад" його з одного "мови" на іншій (наприклад, зі словесної форми - у математичну). Як показник розуміння може також виступати інтерпретація матеріалу учнем (пояснення, короткий виклад) чи ж припущення про подальший перебіг явища, подій (пророкування наслідків, результатів). Такі навчальні результати перевершують просте запам'ятовування матеріалу.

Учень: розуміє факти, правила і принципи, інтерпретує словесний матеріал, схеми, графіки та діаграми, перетворить словесний матеріал у математичні вираження, приблизно описує майбутні наслідки, що випливають з наявних даних.

3. Застосування.

Ця категорія позначає уміння використовувати конкретний матеріал у конкретних умовах і нових ситуаціях. Сюди входить застосування правил, методів, понять, принципів, законів, теорій. Відповідні результати навчання вимагають більш високого рівня володіння матеріалом, чим розуміння.

Учень: Використовує поняття і принципи в нових ситуаціях, застосовує закони, теорії в конкретних практичних ситуаціях, демонструє правильне застосування методу і процедури.

4. Аналіз.

Ця категорія позначає уміння правильно розбити матеріал на складові так, щоб ясно виступала його структура. Сюди відноситься виокремлення частин цілого, виділення взаємозв'язків між ними, усвідомлення принципів організації цілого. Навчальні результати характеризуються при цьому більш високим інтелектуальним рівнем, чим розуміння і застосування, оскільки вимагають усвідомлення як змісту навчального матеріалу, так і внутрішнього його будови.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: