Сторінка
9

Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів

Реальну допомогу в організації та належному оформленні наукової роботи молодим дослідникам надає, крім зазначеного, алгоритмічний припис.

Алгоритмічний припис до підготовки та написання наукової статті

Сформулюйте, ретельно обдумавши, основну мету статті.

Визначте цілі-сателіти (від лат. Satelles супутник, служник, спільність).

Чітко сформулюйте та усвідомте завдання статті.

Визначте основну проблему її.

Установіть коло підтем з урахуванням їх ієрархії за ступенем важливості.

Сформулюйте робочу назву статті за її основною темою (проблемою), визначивши межі теми та обсяги наукової інформації, що має висвітлюватися в ній.

Слід пам’ятати, що заголовок статті може називати тему в узагальненому вигляді (а через двокрапку – частину теми, її аспекти, підтеми) та рему.

Складіть і запишіть деталізований план статті.

Сформулюйте і запишіть основні тези (як відповіді на пункти питального плану) статті.

Сформулюйте і запишіть очікувані висновки.

Продумайте вступну частину статті як обґрунтований виклад актуальності теми дослідження, науково-практичної значущості того, що досліджуватиметься у центральній частині статті, та визначення об’єкта, предмета, методів дослідження і джерельної бази.

Викладіть стисло й адекватно історію вивчення проблеми в науковій вітчизняній та зарубіжній літературі, проаналізувавши та класифікувавши ці джерела за ознаками спільних і відмінних поглядів науковців на розв’язання цієї проблеми.

Визначте за запишіть дефініції (означення) використовуємих у статті термінів.

Складіть і запишіть основний текст статті, спираючись на головні принципи : «від відомого – до невідомого», «від простого – до складного».

Перевірте узгодженість між планом та змістом статті, між назвою, метою, завданнями та висновками, між тезами та їх обґрунтуванням, ілюструванням, між змістом та мовою мовленнєвою формою.

Здійсніть самоконтроль виконаної роботи на мовному/мовленнєвому рівні та свідомо внесіть відповідні корективи:

-перевірте правильність і точність мовного оформлення заголовка статті;

-перевірте текст статті на відповідність чинним правописним нормам сучасної української літературної мови;

-перевірте текст статті на відповідність вимогам наукового стилю української мови при вербалізації думок.

16. Перевірте точність і правильність оформлення цитацій – буквальних витягів із відповідних наукових джерел.

17. Оформіть бібліографічний апарат статті за обраним/визначеним принципом (внутрішньо текстові, підрядкові, після текстові посилання) та чинним ДЕСТом.

18. Здійсніть самоконтроль виконаної роботи на всіх рівнях (змістовому, логічному, мовностилістичному) та, в разі потреби, внесіть необхідні корективи і відреагуйте статтю.

Мовленнєві стандарти для написання наукової статті

Мотивація актуальності теми і важливості дослідження

Проблема …перебуває у центрі уваги…

…заслуговує на особливу увагу…

…посідає важливе місце…

… є актуальною…

…відноситься до актуальніших…

…цілком не є вирішеною…

… є мало розробленою, недослідженою…

…фрагментарно висвітлювалася в …

… не була об’єктом спеціального вивчення…

Важливо … дослідити…

… описати (здійснити опис)

…узагальнити…

…вивчити…

…встановити…

…пояснити…

…систематизувати…

…дати характеристику…

…класифікувати…

…підсумувати…

…проаналізувати…

…здійснити експеримент…

…експериментально перевірити…

…укласти…

Історія й сучасний стан розробки питання в науковій літературі

Прийнято вважати, що…

Загальновідомо, що…

Є думка, що…

Згідно з точкою зору…

Відповідно до концепції…

Як вважає…

Існуючі точки зору з цього питання можна класифікувати таким чином…

Дослідженням цієї проблеми займалися…

Нову концепцію(ідею, гіпотезу, теорію) розроблено…

Мета і завдання статті

Статтю присвячено такому питання, як…

Мета статті полягає в тому, щоб…

Завдання дослідження формулюється

Метою є визначити…

У статті порівнюється…

У статті вивчається…

Автор розв’язує низку завдань, а саме:

Мета статті – проаналізувати…

Метою роботи є дослідження…

Виклад суті дослідження у статті

Є підстави вважати…

Гіпотетично можна стверджувати…

Перевіримо запропоновану гіпотезу…

Виходячи з передбачення

Об’єкт дослідження характеризується такими особливостями…

Об’єкт аналізу має такі специфічні якості, як…

За структурою можна виокремити…

Нами зафіксовано…

Висновки, рекомендації, пропозиції

Таким чином, проведене дослідження підтверджує, що…

Отже, є всі підстави зробити такий висновок

Як підсумок зазначимо, що…

Відтак, можна впевнено стверджувати, що…

Сформулюємо основні висновки та рекомендації…

Нарешті, зробимо висновок про…

Підсумовуючи все сказане, відзначимо, що

Можна зробити низку висновків…

Здійснене дослідження дозволяє зробити такі висновки…

Основні типи помилок у науково-методичних роботах майбутніх вчителів початкових класів

У розділі розкрито теоретичні засади побудови експериментального навчання, подано результати формуючого експерименту.

Експеримент проводився у два етапи. Перший етап – орієнтовно-пошуковий – передбачав виявлення загального ставлення студентів до української мови, визначення їх світоглядної позиції. Це питання вивчалося за допомогою анкетування, опитування, бесід із студентами, спостереження за рівнем сформованості культури писемного мовлення.

Проведена робота дала підстави для висновку про психологічну готовність студентів до підвищення рівня культури власного мовлення, з’ясування провідних мотивів, що спонукають майбутнього вчителя початкових класів до оволодіння високим рівнем культури писемного мовлення.

Другий етап – діагностуючий – був пов’язаний із процесом удосконалення культури писемного мовлення, визначення рівня їхнього мовленнєвої підготовки і складався із завдань, що ставили за мету виявити реальні мовленнєві уміння студентів, ступінь сформованості навичок писемного мовлення. Виявлення і аналіз помилок здійснювався в два етапи. На першому етапі визначалася питома вага морфологічних, лексико-стилістичних, синтаксичних помилок в роботах студентів наукового характеру. На другому етапі визначалася градація помилок за їх поширенням, стійкістю та частотністю в їхньому писемному мовленні.

Перевіривши і проаналізувавши усні відповіді та науково-методичні роботи, ми дійшли висновків, що питому вагу посідають морфологічні, лексико-стилістичні, синтаксичні помилки.

Види вправ Правильні відповіді % Неправильні відповіді %

Вправи морфологічного характеру

54,8

46,2

Вправи лексико-стилістичного характеру

57,3

42,7

Вправи синтаксичного характеру

62,6

37,4

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: