Сторінка
1

Діяльність шкільної бібліотеки

Вступ до XXI віку характеризується не тільки зростаючою роллю інформації, швидким розвитком інформаційних технологій, але і особливим значенням знань і освіти в становленні інформаційного суспільства. На зміну парадигми "підтримуючого" або "просвітного" утворення прийшла інноваційна парадигма освіти, найважливішої якістю якої стала ідея "освіта протягом всього життя" або безперервна освіта.

Реалізація ідеї безперервної освіти направлена на подолання основної суперечності сучасної системи освіти - суперечності між стрімким темпом зростання знань в сучасному світі і обмеженими можливостями їх засвоєння людиною в період навчання. Ця суперечність примушує освітні установи, перш за все, формувати уміння вчитися; здобувати інформацію, витягувати з неї необхідні знання. Модернізація освіти обумовлює перегляд напрямів, що традиційно склалися діяльності шкільних бібліотек.

Реалізація основних функцій (освітньої, інформаційної, культурної, і т.д.) шкільної бібліотеки сьогодні пов'язана не тільки зі збільшенням асортименту інформаційних продуктів і послуг, але і, в першу чергу, з результативністю діяльності по формуванню інформаційної культури особи.

Істотно змінюються традиційні уявлення про зміст і організацію діяльності бібліотеки загальноосвітньої установи по навчанню читачів навикам незалежного бібліотечного користувача і споживача інформації, інтеграції комплексу знань умінь і навиків роботи з книгою і інформацією.

Для освітніх установ і для шкільних бібліотек важливе значення придбаває організація інформаційної освіти.

При цьому формування інформаційної культури, як в освітній установі, так і в бібліотеці повинне бути спеціально організованим цілеспрямованим процесом, підтримуючим навчання різних категорій користувачів спеціальним інформаційним знанням, умінням.

Діяльність шкільної бібліотеки, її значення та функції

Шкільна бібліотека надає інформацію і ідеї необхідні для успішного існування в сучасному інформаційному суспільстві, де знання виконують найважливішу роль. Шкільні бібліотеки щеплять тим, що вчиться потребу в постійній самоосвіті, розвивають уяву, виховують цивільну відповідальність.

Шкільна бібліотека надає повчальні програми, книги і інші інформаційні ресурси всім членам шкільного колективу, тим самим спонукаючи користувачів розвивати критичне мислення і ефективно використовувати всі види інформації. Відповідно до принципів, висловлених в Маніфесті публічних бібліотек ЮНЕСКО шкільна бібліотека є частиною ширшої бібліотечно-інформаційної системи.

Співробітники бібліотеки забезпечують користування книгами і іншими інформаційними джерелами, художніми і документальними, друкарськими і електронними, локальними і видаленими. Ці матеріали покликані доповнювати і розширювати інформацію, що міститься в підручниках і інших учбових матеріалах і методичних розробках.

Доведено, що співпраця бібліотекарів і вчителів сприяє підвищенню рівня письменності учнів, сприяє розвитку навиків читання, запам'ятовування, рішення задач, а також виробленню уміння користуватися інформаційно-комунікативними технологіями.

Служби шкільної бібліотеки повинні бути в рівній мірі доступні всім: і що вчиться і персоналу школи, не залежно від віку, расової приналежності, підлоги, релігійних переконань, національності, мови, професійного і соціального статусу. Спеціальні матеріали і послуги повинні надаватися тим, хто не в змозі користуватися основними службами і матеріалами.

Доступ до служб і фондів повинен ґрунтуватися на принципах Всесвітньої декларації прав і свобод людини ООН і не повинен піддаватися яким-небудь формам ідеологічної, політичної і релігійної цензури або комерційному тиску.

Шкільна бібліотека найважливіший елемент будь-якої довгострокової діяльності направленої на розвиток письменності і освіти, надання інформації, економічний, соціальний і культурний розвиток. Вона знаходиться в підпорядкуванні місцевої, регіональної і державної адміністрації, і її діяльність повинна визначатися і підтримуватися спеціальними законодавчими актами і політичними програмами. Шкільні бібліотеки повинні мати в своєму розпорядженні стабільне і достатнє фінансування, що дозволяє містити кваліфікований штат, купувати необхідні матеріали, техніку і устаткування. Шкільні бібліотеки повинні бути безкоштовними.

Шкільні бібліотеки - важливий партнер в місцевій, регіональній і національній бібліотечно-інформаційній системі.

Там, де шкільна бібліотека використовує приміщення, устаткування і ресурси сумісне з бібліотекою іншого типу, наприклад, публічної, унікальні задачі шкільної бібліотеки повинні признаватися і дотримуватися.

Шкільні бібліотеки - невід'ємна частина освітнього процесу.

Сприяючи розвитку письменності, інформаційних навиків, викладання, самоосвіта і залученню до культури, шкільні бібліотеки покликані виконувати наступні задачі:

Підтримувати і забезпечувати освітні задачі, сформульовані в концепції школи і в шкільній програмі;

Розвивати і підтримувати в дітях звичку і радість читання і навчання, а також потреба користуватися бібліотекою в перебігу всього життя;

Надавати можливості для створення і використовування інформації як ради отримання знань, розвитку розуміння і уяви, так і для задоволення;

Спонукати учнів опановувати навиками критичної оцінки і використовування інформації незалежно від вигляду, формату і носія і застосовувати одержані дані на практиці, звертаючи особливу увагу на способи комунікації усередині суспільства;

шкільна бібліотека урок книга

Забезпечувати доступ до місцевих, регіональних, національних і міжнародних ресурсів, а також використовувати інші можливості, які повідомляють учням різні ідеї, досвід і думки;

Організовувати заходи, що виховують культурну і соціальну самосвідомість і сприяючі емоційному розвитку;

Працювати з учнями, вчителями, адміністрацією і батьками, сприяючи реалізації задач школи;

Відстоювати ідею, що вільний доступ до інформації і інтелектуальна свобода є найважливішими умовами виховання активної зацікавленої цивільної позиції, заснованої на демократичних принципах;

Пропагувати читання, а також ресурси і служби шкільної бібліотеки як усередині школи, так і за її межами.

Для здійснення цих задач шкільна бібліотека виробляє свою політику, розвиває служби, комплектує необхідні ресурси, забезпечує фізичний і інтелектуальний доступ до необхідних джерел інформації, пропонуючи послуги консультантів і наймаючи професіонально навчених співробітників.

Завідувач шкільною бібліотекою - це професіонально підготовлений член шкільного колективу, що відповідає за планування і діяльність шкільної бібліотеки, формуючий, виходячи з існуючих можливостей, штат бібліотеки, працюючий в співпраці зі всіма членами шкільного колективу і підтримуючий зв'язок з публічною бібліотекою і іншими установами.

Діяльність шкільних бібліотекарів будується з урахуванням фінансових можливостей, особливостей шкільної програми, учбових методик, існуючих в даній конкретній школі. І здійснюється в рамках державної правової і фінансової систем. Не дивлячись на різноманіття відмінностей в умовах роботи шкільних бібліотек, існує набір необхідних знань, якими повинен володіти кожен бібліотекар, щоб ефективно розвивати бібліотечні служби - це знання інформаційних ресурсів, бібліотечної справи, інформаційної політики і методики інформаційної освіти.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: