Сторінка
1

Інноваційні освітні проекти та управління їх здійсненням

Динамічні процеси в культурному й економічному житті суспільства вимагають постійного й оперативного оновлення в освіті: 1) у змісті навчання й виховання учнів; 2) у формах, методах і технологіях навчання та виховання учнів; 3) у змісті, структурі, формах і методах управління загальноосвітніми навчальними закладами; 4) в організаційній структурі закладів освіти. Це оновлення відбувається через упровадження інновацій у перелічених сферах. Україні не бракує новаторів, здатних продукувати й запроваджувати інноваційні освітні ідеї, однак відчутним є брак знання про інновації та про успішний досвід їх запровадження. Але потрібна систематизація, узагальнення та поширення інформації про інноваційні освітні проекти. Обізнаність суспільства про успішні інноваційні проекти досить актуальне питання, адже вона сприятиме удосконаленню освіти як системи, здатної до постійного самооновлення. Наявні форми та способи узагальнення й поширення інформації про інноваційні проекти здебільшого є або неповними й несистематичними, або залежать від корпоративних інтересів. Процес управління проектами охоплює всі галузі проектних знань, але для інноваційних проектів, як для засобів удосконалення сучасної освіти, приділяють особливу увагу.

Проблемами програмних проектів займалися такі дослідники, як Т. ДеМарко, Т. Лістер,К. Баханова, І. Дичківська, Г. Селевко, А. Хуторський та інші, у яких ідеться про застосовування освітніх інновацій у навчально-виховному процесі школи. Дослідження проектної діяльності здійснювали Л. Ващенко, В. Гузєєв, В. Докучаєва, Л. Калініна, І. Осадчий та інші. Використанню методу проектів у методичній роботі присвячено праці Т. Гришиної, Л. Забродської, В. Логвіна, Л. Хоружої та інші. Розроблено різні види проектної діяльності, зокрема, проектно-технологічної, проектно-рефлексивної тощо. Однак питання стосовно проектно-впроваджувальної діяльності, технології її управління не було предметом спеціального педагогічного дослідження.

Зважаючи на актуальність проблеми ми обрали тему курсовоїроботи:

«Інноваційні освітні проекти та управління їх здійсненням».

Мета курсової роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність впровадження освітніх проектів та управління їх здійсненням.

Об’єктом курсової роботи є інноваційні проекти в освіті.

Предметом курсового дослідження є управління впровадженням інноваційних освітніх проектів в діяльність навчального закладу.

Для досягнення поставленої мети нами були визначені такі завдання:

1. Зібрати та систематизувати науково-методичний матеріал з данного питання.

2. Укласти методичні рекомендації щодо застосування інноваційних освітніх проектів.

3.Експериментально перевірити ефективність використання та управління інноваційних освітніх проектів на базі школи.

4. Розробити рекомендації керівникам ЗНЗ щодо впровадження інноваційних освітніх проектів в управлінську діяльність.

Основними методами дослідження є теоретичні методи: метод системно-структурного аналізу наукової літератури та проблемно-цільовий метод, які дали змогу показати розвиток педагогічної думки з досліджуваної проблеми; емпіричні методи: бесіди з педагогічними працівниками, аналіз отриманих результатів.

Наукова новизна цієї роботи полягає в дослідженні введення інноваційних проектів на підвищення рівня освіти, та управління здійснення проектів в навчальній системі.

Практичне значення цієї роботи випливає з актуальних завдань удосконалення навчально-виховного процесу і може бути використано вчителями для ефективної реалізації розвивального потенціалу уроків, підвищення зацікавленості учнів та їх активності, а також управлінцями для використання інноваційних проектів як технологію покращення управлінням навчання вцілому.

Теоретичні основи дослідження проблеми розвитку інноваційних освітніх проектів

Основним завданням сучасної школи як ланки неперевної освіти є формування особистостей, які будуть навчатись протягом усього життя: оновлювати знання, постійно підвищувати кваліфікацію, опановувати нові види діяльності тощо. Випускник школи повинен вміти учитися, здобувати інформацію, критично її оцінювати, отримувати з неї необхідні знання та застосовувати їх на практиці. Для цього необхідно, при вивченні інших дисциплін, набувати власний досвід пошуку, критичного аналізу та практичного використання інформації при виконанні навчальних задач і творчих проектів. У зв'язку з широким використанням технологій управління проектами у різних областях знань, існує багато визначень терміна «проект».

Рассел Арчибальд, один з визнаних класиків управління проектами визначає проект як «комплекс зусиль, здійснюваних з метою отримання конкретних унікальних результатів в рамках відведеного часу і в межах затвердженого бюджету, який виділяється на оплату ресурсів, що використовуються або споживаються в ході проекту».

Михайловська О. визначає проект як «тимчасове підприємство, призначене для створення унікальних продуктів, послуг або результатів». Найточнішим тлумачення проекту є чітка орієнтація на результативність заходів, необхідність їх досягнення у визначений проміжок часу в умовах обмеженості ресурсного забезпечення. Тому, можна виділити більш вживане та точне тлумачення поняття «проект».

Проект - одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на задоволення визначеної потреби шляхом досягнення конкретних результатів при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні з чітко визначеними цілями протягом заданого періоду часу.Слід зазначити, що необхідно відрізняти поняття "проект", "план", "програма", які іноді неправомірно ототожнюють.

План - це фіксація системи цілей, задач і засобів, які передбачають спрямовану зміну ситуації при передбаченому стані середовища.

Програма - це запланований комплекс економічно-соціальних, науково-дослідницьких заходів, спрямованих на досягнення генеральних цілей або реалізацію певного напряму розвитку. Інноваційні методи навчання в контексті завдань шкільної освіти використовуються як інструмент моделювання навчальної чи навчально-пізнавальної задачі, або предметної області.

Останнім часом досить широко увійшов у вжиток термін «інноваційні педагогічні проекти». Перш ніж розглянути основні ознаки інноваційних педагогічних проектів, уточнимо ключові поняття «інновація» та «педагогічна технологія». Слово інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, введення нового. У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу. Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, В. Загвязинський, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) намагаються співвіднести поняття нового упедагогіці з такими характеристиками, як корисне, прогресивне, позитивне,сучасне, передове. Суспільна потреба спонукає педагогів-науковців до пошуку нових педагогічних ідей і технологій, до поширення і запровадження передового педагогічного досвіду. Покладаючись на дослідження науковців, спробуємо обґрунтувати важливе значення інноваційної діяльності навчальних закладів, яка характеризується системним експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій в освітньому процесі. За оцінками авторів сьогодні відомі сотні визначень поняття «педагогічний проект». Охарактеризуємо декілька, найбільш часто вживаних, із них.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: