Сторінка
1

етодика використання комп'ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік"

В Україні, як і в сучасному світі існує глобальна проблема комп’ютерізації всіх сфер людського життя. Тому впровадження комп'ютерних технологій в освіту можна охарактеризувати як логічний і необхідний крок в розвитку сучасного інформаційного світу в цілому. Підтвердженням цього може служити виникнення цілого ряду спеціальних наукових центрів, які безпосередньо займаються проблемами інформатизації і комп'ютеризації освіти. Вивчення і використання комп'ютерних технологій мають величезні техніко-операційні можливості та несуть в собі незрівняний з раніше застосованими технічними засобами навчання, дидактичний матеріал, який може і повинен бути реалізований в учбовому процесі. Справжня дієвість науково-технічного прогресу (а широке застосування комп'ютерів - один з яскравих його проявів) у вирішальної степені залежить від підготовки кадрів на рівні сучасних вимог, а особливо підготовки майбутніх бухгалтерів. Зокрема в УІПА при вивчені дисципліни "Бухгалтерський облік" використовуються недостатній рівень комп’ютерних технологій. Впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес дозволить автоматизувати не тільки бухгалтерський облік, але й дозволить упорядкувати бухгалтерський облік, збільшити кількість одержуваної інформації, підвищити оперативність бухобліку, зменшити число арифметичних помилок. Тому дуже важливо використовувати всі можливості комп’ютерних технологій у навчальному процесі з дисципліни "Бухгалтерський облік".

У світі існує багато бухгалтерських пакетів різної потужності й вартості, однак українські бухгалтери й підприємці віддають перевагу пакетам, створеним у країнах співдружності (Україна, Росія), як найбільш підходящі для умов перехідної економіки й швидкої зміни законодавчих актів, що регулюють порядок бухгалтерського обліку.

Автоматизація бухгалтерського обліку в Україні відбувалася в кілька етапів. Перший етап розробки програм автоматизації бухгалтерського обліку збігся за часом з перебудовою, коли з'явилася реальна потреба в програмних продуктах такого типу для потреб малих підприємств і кооперативів, обслуговування тимчасових трудових колективів й інших нових суб'єктів бухгалтерського обліку. Цей період характеризувався масовим ввозом у нашу країну персональних комп'ютерів, що в значній мірі обумовило вибір останніх у якості основної апаратної платформи для бухгалтерських розробок. Більшість програм створювалося у вигляді АРМ (автоматизованих робочих місць) і призначалося для експлуатації на автономних комп'ютерах. У цей час були популярні перші бухгалтерські програми: "Фінанси без проблем" ("Хакерс Дизайн"), "Турбо–бухгалтер" ("ДИЦ"), "Парус" ("Парус").

Другий етап був пов'язаний з розвитком комерційних структур і початком приватизації. Десятки тисяч створюваних ТОВ, АТЗТ і кооперативів мали потребу в бухгалтерському обліку. На хвилі загальної комерціалізації спостерігався бурхливий ріст багатотиражних розробок. Ентузіастів–одинаків і тимчасові трудові колективи переросли в професійні групи фахівців, що об'єдналися у власні компанії, які хотіли діставати прибуток із проданого тиражу бухгалтерських програм. Саме тоді були утворені сьогоднішні фірми–лідери: "1С-Бухгалтерія", "Інтелект–Сервіс", "Диасофт", "Омега", "Р–Стайл" (R–Style Software Lab).

Третій етап розвитку бухгалтерських систем характеризується створенням інтегрованих програмних засобів, що поєднують кілька предметних областей автоматизації.

Актуальність дослідження зумовлена перебудовою системи профтехосвіти. Основними проблемами, що супроводжують цей процес є: підвищення якості підготовки безпосередніх виробників матеріальних цінностей держави – професійних кадрів, приведення їх у відповідність до світових стандартів, розвиток професійної компетентності.

Таким чином, актуальність вибраної теми визначається вимогами, що ставляться на сучасному етапі до змісту та якості підготовки спеціаліста, його конкурентоспроможності й мобільності.

Об’єкт дослідження — процес вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік".

Предмет дослідження – методика використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік".

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати та практично випробувати методику використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік" як складову підготовки сучасного бухгалтера.

Гіпотеза дослідження – полягає у припущенні, що рівень підготовки бухгалтера відповідатиме вимогам сучасного інформатизованого виробництва. якщо:

у методиці вивчення реалізувати сучасні підходи до організації навчально–пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях (діяльнісний підхід, диференційна та особиста–орієнтація навчання);

організувати підготовку бухгалтера на основі розробленої методиці вивчення;

модернізувати зміст і форми організації навчального процесу.

Об'єкт, предмет, мета і гіпотеза дослідження обумовили вибір таких завдань дослідження:

визначити понятійно-термінологічний апарат проблеми дослідження, розкрити сутність поняття "комп’ютерні технології навчання;

обгрунтувати теоретичні основи використання комп’ютерних технологій в процесі вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік" ;

розробити методику використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік";

провести експертне оцінювання розробленої методики.

Експериментальна база дослідження. Проводилася на базі Української інженерно - педагогічної академії.

Методи дослідження у магістерській роботі: для досягнення мети і розв'язання завдань застосовувалися теоретичних та емпіричних методів дослідження:

аналіз, порівняння та узагальнення наукових джерел із досліджуваної проблеми;

спостереження, бесіди, які застосовувались з метою діагностування якості професійної підготовки студентів підготовки бухгалтера;

формуючий експеримент: експерименте оцінювання.

Теоретична значущість полягає у відборі і конкретизації змісту, конструювання змісту курсу.

Практична значущість полягає у розробці навчальної програми та дидактичних і методичних компонентів у навчальному процесі.

Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі

Сучасні тенденції розвитку України визначаються у загальному контексті Європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури, а саме - права людини, лібералізацію, свободу пересування, свободу отримання якісної освіти будь-якого рівня, що є одним із атрибутів громадянського демократичного суспільства. Тому вектор сучасної політики і основних заходів держави спрямовано на подальший розвиток національної системи освіти, стратегічні напрямки якого регламентовано законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією розвитку економічної освіти тощо. Проведений аналіз цих документів показав, що основною метою державної політики в галузі освіти є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, оновлення змісту освіти відповідно до демократичних цінностей, науково-технічних досягнень, організації якісної підготовки висококваліфікованих фахівців, затребуваних як на вітчизняному, так і світовому ринках праці. Це зумовлює необхідність озброєння спеціалістів комплексом професійних умінь для реалізації їх виробничої діяльності, що є одним із пріоритетних завдань вищої освіти взагалі і підготовки бухгалтерів зокрема.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: