Сторінка
1

Навчання техніки читання

Дитина читає . Спрага знань, інтерес до нового, прагнення прекрасного - все це втамовується дитячим читанням, яке по праву можна назвати рушієм загального розвитку. А якщо не читає, або читає мало - це обмежує її розвиток настільки, що роки подальшого життя не можуть заповнити вакууму духовності, освіти в дитинстві.

Дитяче читання відіграє велику роль у житті кожного з них, далеко більшу, ніж у житті дорослих. Книга, прочитана в дитинстві, залишається в пам'яті на все життя. Не залишається безслідним її вплив на розвиток та виховання підростаючого покоління.

Навчити дітей читати - одне з основних завдань школи. Його важливість підкреслював В.Сухомлинський, стверджуючи, що "читання - це віконце, через яке діти бачать і пізнають світ і самих себе".

Від учителя початкових класів значною мірою залежить, чи стануть діти активними читачами, полюблять книжку, чи лишаться байдужими. Якщо дитина подружиться з книжкою на все життя, то матиме широкий світогляд, різнобічні знання, глибоке розуміння суттєвого.

На важливу освітню і виховну роль книжки в житті дитини вказував і К.Д.Ушинський. За його словами, вона впливає не лише на розум, а й почуття дитини. Тому й написав цінні методичні вказівки щодо керівництва дитячим читанням. Він писав, що зустріч з книжкою має бути якомога ранішою: "Шестимісячний вік - це вже не рано. Не бентежтесь, якщо дитина не все розуміє . Нехай малюк звикає до вашого голосу . в поєднанні з книжкою".

Величезну роль читання усвідомлювали і зарубіжні вчені, письменники. Про роль книги йдеться у розділі з філософських "Дослідів" Монтеня, войовничих памфлетах Вольтера і Свіфта, ліричних роздумах Пруста. Дж.Мільтон писав: "Книгу не можна вважати неживою річчю, в ній приховані життєві сили, спроможні виявитися тією мірою, якою цю здібність виявляє геній, що створив її . Я знаю, що книги володіють життєвою і плодотворною силою, схожою на зуби легендарного Дракона, і якщо їх посіяти, то із землі можуть вийти воїни".

Читання в історії людства виникло пізніше усного мовлення та на його основі.Воно стало автономним способом спілкування та пізнання.

Читання являється рецептивним видом діяльності,яке заключається у сприйнятті та переробці читаючим об'єктивно існуючого тексту – продукту репродуктивної діяльності автора.Завдяки читанню,в процесі якого відбувається витяг інформації з тексту,можлива передача та присвоєння досвіду,здобутого людством в найрізноманітніших областях соціальної,трудової і культурної діяльності.В цьому відношенні велика роль належить результату читання,тобто взятій інформації.Проте і сам процес читання,що припускає аналіз,синтез,узагальнення,висновки та прогнозування,виконує значну виховну та освітню роль.Воно шліфує інтелект і загострює відчуття.В багатьох мовах для характеристики особистості використовують слова,які вказують на відношення людини до читання , «начитана людина».

Поняття про техніку читання.Провідні завдання техніки читання

Навчити читати іноземною мовою – одне з практичних завдань учителя в середньому навчальному закладі.Відповідно до стандарту учні повинні навчитися самостійно читати нескладні автентичні тексти різного характеру і типу.

Реалізація кінцевої мети навчання залежить від ефективності вирішення проміжних завдань,які сформульовані в програмах з іноземних мов для кожного класу.

В умінні читати виділяють два основних аспекти:технічний та змістовий/смисловий.Під технікою читання розуміють навичку швидко сприймати графічні образи слів і точно співвідносити їх з відповідними звуковими образами,а також зі значеннями слів.Невід'ємним компонентом техніки читання є швидкість виконання операцій зорового сприймання та ідентифікації сприйнятих графічних образів з відбитками,які зберігаються в довготривалій пам'яті читача.Показником сформованості навичок техніки читання є високий автоматизм цих операцій.

Процес оволодіння технікою читання на початковому ступені включає розв'язання таких завдань:

Засвоєння конфігурації літер іноземного алфавіту в рецептивному і репродуктивному планах:зорове сприймання,розпізнавання та ідентифікація літери,з одного боку,і написання її чотирьох функціональних варіантів – великої та малої літери,друкованої і рукописної літери,з іншого.

Оволодіння звуко-буквенними та буквенно-звуковими зв'язками(а не назвою букви,яка не допомагає,а лише створює інтерференцію).

Розвиток автоматичного здійснення операції аналіз-синтез на матеріалі ізольованих слів,результатом чого має бути швидке й точне зорове сприймання,правильне озвучування та адекватне розуміння значення сприйнятого слова.

Поступове засвоєння основних правил читання голосних та приголосних літер,їх комбінацій.

Оволодіння багатокомпонентною технікою читання на початковому ступені та вдосконалення її в наступних класах є обов'язковим складником навчання читання англійською мовою,оскільки смисловий бік читання повністю залежить від технічного та удосконалюється разом з ним від ступення до ступеня.

Проміжними завданнями у процесі навчання читання англійською мовою,від успішного вирішення яких залежить реалізація кінцевої мети,є:оволодіння графікою англійської мови,засвоєння буквенно-звукових і звуко-буквенних відповідностей,правильне і швидке читання вголос ізольованих слів,засвоєння правил читання,правильне членування речень на синтагми,а неважких навчальних текстів – на смислові відрізки при читанні вголос,поступовий перехід до читання мовчки з безпосереднім розумінням,досягнення певної швидкості читання.

Види та форми техніки читання

Залежно від цільової установки,розрізняють ознайомлювальне,вивчаюче, оглядове та пошукове читання. Зріле вміння читати передбачає як володіння усіма видами читання, так і легкість переходу від одного його виду до іншого в залежності від зміни мети отримання інформації з даного тексту.

Ознайомлювальне читання представляє собою пізнавальне читання, при якому предметом уваги читача стає мовленнєвий твір (книга, стаття, розповідь) без наголосу на отримання певної інформації. Це читання «для себе», без попередньої спеціальної установки на подальше використання або відтворення отриманої інформації.

При ознайомлювальному читанні основне комунікативне завдання, яке стоїть перед читачем, полягає в тому, щоб в результаті швидкого читання всього тексту, взяти з нього основну інформацію, тобто,з'ясувати, які питання і яким чином вирішуються в тексті,про що саме йдеться в ньому. Воно вимагає вміння розрізняти головну і другорядну інформацію.

Вивчаюче читання передбачає максимально повне і точне розуміння всієї інформації в тексті і критичне її осмислення. Це вдумливе читання, передбачає цілеспрямований аналіз змісту прочитаного з опорою на мовні та логічні зв'язки тексту. Його завданням є також формування в учня вміння самостійно долати труднощі в розумінні іноземної мови. Об'єктом «вивчення» при цьому виді читання є інформація, що міститься в тексті, але ніяк не мовний матеріал. Саме вивчаюче читання вчить бережного ставлення до тексту.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: