Сторінка
1

Діяльність соціального педагога з трудового виховання дітей

Проблема створення умов для формування особистості, здатної до самоствердження, творчого сприйняття світу та майбутньої соціально значущої діяльності – головна вимога сьогодення. Трудове виховання є важливою умовою становлення особистості, яке забезпечує повноцінний її розвиток, оскільки спрямоване на формування працелюбності, вдосконалення та орієнтує у правилах доцільної і безпечної поведінки.

Трудова діяльність повинна сприяти підвищенню загального розвитку дітей, розширення їх інтересів, появі найпростіших форм співробітництва, формуванню таких моральних якостей, як працьовитість, відповідальність за доручену справу, почуття обов'язку.

Як відомо, дошкільний вік – це безперервний процес, коли дитя хоче працювати та з задоволенням включається в працю дорослих. Тому він найбільш сприятливий для залучення дітей до праці.

Головне завдання дорослих – це створити умови діяльносты так, щоб дитя переживало радість праці, позитивно відносилася до неї. Трудова діяльність дошкільника відрізняється від продуктивної і побутової праці дорослих. Вона не приводь до здобуття об'єктивно значимого продукту, зате має величезне значення для психічного розвитку самого дитяти.

Специфіка праці дошкільника полягає в тому, що праця тісно пов'язана з грою. Слід підкреслити, що в ігрової і трудової видів діяльності загальне джерело – потреба брати активну участь в житті дорослих, а також прагнення до самостійності. У праці і грі дитя освоює сферу соціальних стосунків і дій, пов'язаних з побутовими і професійними функціями дорослих. У грі маля діє в уявному плані, але не має конкретного результату.

У трудовій діяльності дитя встановлює безпосередній зв'язок з життям дорослих, чим в грі. Працю слід розглядати, як засіб розумового виховання дітей, оскільки він сприяє розвитку мислення, уваги, кмітливості, творчої уяви, уміння планувати свою роботу.

Дитя знайомиться з властивостями предметів і явищ, отримує знання про професії, про знаряддя праці, набуває навиків роботи з ними і пізнає світ соціальних стосунків між людьми.

Теоретичними питаннями з трудового виховання займалися багато вітчизняних педагогів та психологів: К.Д.Ушинський, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський, Р.С.Буре, Л.В. Русскова, Г.Н.Годіна, А.П.Усова, Я.Н.Коломінскій, Д.В.Сергеева, О. В. Запорожець, Д. Б. Ельконін.

Отже, актуальність проблеми, недостатня її вивченість, необхідність подолання визначених суперечностей зумовили вибір теми дослідження: «Робота соціального педагога з трудового виховання дітей засобами ігрової діяльності в умовах дошкільного навчального закладу»

Мета дослідження – розробити й експериментально перевірити технологію роботи соціального педагога з трудового виховання дітей засобами ігрової діяльності в умовах дошкільного навчального закладу.

Відповідно до мети дослідження визначено його завдання:

1. Проаналізувати наукову літературу з метою уточнення сутності процесу трудового виховання дітей засобами ігрової діяльності.

2. Проаналізувати досвід роботи соціального педагога з тудового виховання дітей засобами ігрової діяльності в умовах ДНЗ.

3. Систематизація та аналіз нормативно-правових актів, щото трудового виховання в ДНЗ

4. Визначити особливості трудового виховання дітей засобами ігрової діяльності в дошкільному навчальному закладі.

5. Розглянути загальну характеристику соціально-педагогічної технології трудового виховання дітей.

6. Дослідити досвід роботи соціального педагога з трудового виховання дітей засобами ігрової діяльності в умовах дошкільного навчального закладу.

7. Розробити й експериментально перевірити технологію роботи соціального педагога з трудового виховання дітей засобами ігрової діяльності в умовах дошкільного навчального закладу.

Об’єктом дослідження є робота соціального педагога з трудового виховання дітей засобами ігрової діяльності в умовах дошкільного навчального закладу.

Предметом дослідження – технологія роботи соціального педагога з трудового виховання дітей засобами ігрової діяльності в умовах дошкільного навчального закладу.

Гіпотеза дослідження. Упровадження технології роботи соціального педагога з трудового виховання дітей засобами ігрової діяльності в умовах ДНЗ, яка містить такі етапи: підготовчий, основний, підсумковий.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз, синтез та порівняння, узагальнення та систематизація наукової літератури з проблеми дослідження; емпіричні: спостереження; індивідуальної бесіди.

Практичне значення дипломної роботи – полягає в тому, що теоретично обґрунтована та перевірена на практиці соціально-педагогічна технологія з трудового виховання дітей засобами ігрової діяльності в умовах дошкільного навчального закладу, комплекс соціально-педагогічних ігор з трудового виховання, які утілено у методичних матеріалах для соціальних педагогів щодо трудового виховання дітей засобами ігрової діяльності в умовах дошкільних навчальних закладах, а також у системі післядипломної освіти.

Структура й обсяг дипломної роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел(№), рисунків(№). Загальний обсяг роботи - № сторінок, (№ сторінки – основний текст).

Теоретичний аналіз сутності роботи соціального педагога з вирішення проблеми трудового виховання дітей засобами ігрової діяльності в умовах дошкільного навчального закладу

Людина перетворює світ за допомогою праці — фізичної, інтелектуальної діяльності, спрямованої на задоволення матеріальних і духовних потреб людини. Праця виконує практичну (створення матеріальних, духовних цінностей, соціально-побутових умов життя і діяльності людини), розвивальну (розвиток особистості в процесі активного включення людини у трудовий процес) і виховну (формування суспільне і особистісно-цінних якостей людини, її морально-естетичного ставлення до життя і діяльності) функції. Виховна функція праці реалізується в процесі трудового виховання дітей дошкільного віку.

Трудове виховання — цілеспрямований процес формування у дітей трудових навичок і вмінь, поваги до праці дорослих, звички до трудової діяльності.

Його завдання полягає у формуванні в дітей стійких переконань, що праця є життєвою необхідністю. Трудове виховання дітей дошкільного віку передбачає привчання їх до самообслуговування, елементарних трудових дій, ручної і господарської праці. Навіть найпростіший результат трудових зусиль дитини (вимитий посуд, прибрана кімната тощо) сприяє самоусвідомленню дитини, вселяє їй впевненість у собі, прагнення випробувати себе у нових видах діяльності.

Праці, як виду людської діяльності, багато уваги приділялося в народній педагогіці. Важливе значення трудовому вихованню надавав К. Д. Ушинський, який у багатьох своїх роботах визначив теоретичний і методологічний погляд на працю дітей. Велике значення праці надавали А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський. В їх працях зазначено, що перша відмінність полягає в тому, що дитина не створює в своїй праці суспільно-значущих матеріальних цінностей. Справа не в тому, що у праці дитини немає результату, що те, що він робить, нікому не потрібно. Праця дошкільнят має суспільне значення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: