Сторінка
8

Органи місцевого самоврядування можуть бути сторонами колективних трудових спорів

4.2.1. на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до державної власності або власності територіальних громад - профспілки, їх об'єднання або інші уповноважені найманими працівниками підприємств, установ, організацій однієї галузі (професії) однієї адміністративно-територіальної одиниці органи та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, які підписали територіально-галузеву угоду».

Відповідно до підпункту 1) пункту 3.3. Інструкції про порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом НСПП від 26.03.2003 року № 118, із змінами, внесеними наказом НСПП від 03.09.2003 року № 403, до об'єктивних причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) належить невиконання зобов'язань щодо соціальних гарантій, компенсацій, пільг (заборгованість із заробітної плати, регресних виплат, соціального страхування тощо) внаслідок незадовільного фінансового стану підприємств, установ, організацій, яке спричинено:

- відсутністю бюджетних призначень для фінансування відповідних витрат бюджетних установ та організацій, в тому числі фінансування гарантій і пільг, передбачених законодавством;

- недостатнім фінансуванням відповідних витрат бюджетних установ і організацій через фактичне невиконання доходної частини бюджетів різних рівнів;

- недофінансуванням по дотаціях, субсидіях, передбачених законодавчими і нормативно-правовими актами для відшкодування витрат підприємств, організацій, установ;

- заборгованістю по оплаті продукції робіт, послуг, оплата яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів;

- значними обсягами кредиторської та дебіторської заборгованості (в т.ч. простроченої);

- окремими прорахунками при запровадженні державного регулювання цін, тарифів або особливих умов порядку надання послуг та виконання робіт;

- недоліками здійснення податкової політики, невідповідністю податкового законодавства сучасним потребам вітчизняної економіки;

- низьким рівнем технології та організації виробництва і праці;

- несприятливою кон'юнктурою зовнішнього ринку;

- іншими причинами.

Таким чином, наймані працівники комунальних підприємств, що утворені органами місцевого самоврядування і фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, можуть висувати вимоги до органів місцевого самоврядування з питань, невирішення яких органами місцевого самоврядування істотно впливає або може вплинути на встановлення нових або зміну існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, виконання колективних договорів, угод або окремих їх положень.

До цих вимог можна віднести вимоги щодо:

- встановлення бюджетних призначень для фінансування відповідних витрат бюджетних установ та організацій, в тому числі фінансування гарантій і пільг, передбачених законодавством;

- забезпечення достатнього фінансування відповідних витрат бюджетних установ і організацій;

- забезпечення повного фінансування по дотаціях, субсидіях, передбачених законодавчими і нормативно-правовими актами для відшкодування витрат підприємств, організацій, установ;

- погашення заборгованості по оплаті продукції робіт, послуг, що виконувалися комунальними підприємствами, оплата яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів;

- встановлення оптимальних умов при розподілі прибутків і збитків комунальних підприємств;

- забезпечення виконання положень статутів комунальних підприємств, що стосуються соціально-економічних умов праці та виробничого побуту найманих працівників комунальних підприємств, розподілу доходів і збитків;

- виконання положень регіональних і територіально-галузевих угод, які підписуються органами місцевого самоврядування, тощо.

В разі, якщо орган місцевого самоврядування є стороною колективного трудового спору, то на нього поширюються права і обов'язки, визначені положеннями статей 5, 8-14 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)").

Участь органів місцевого самоврядування у вирішенні колективного

трудового спору на комунальному підприємстві

Форми участі органів місцевого самоврядування у вирішенні колективного трудового спору на комунальному підприємстві як сторони колективного трудового спору визначені Законом України «Про порядо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», нормативними актами Національної служби посередництва і примирення.

Лише в 2006-2007 роках в Україні було зареєстровано 12 колективних трудових спорів, в яких сторонами були ради (селищні, міські і обласні) і 4 спори, в яких сторонами були виконавчі комітети рад.

Необхідно зазначити, що практично всі колективні трудові спори, в яких сторонами колективних трудових спорів з боку власника є органи місцевого самоврядування, як правило, вирішуються цивілізованим правовим шляхом за столом переговорів, що істотно сприяє утвердженню України як демократичної, соціальної і правової держави.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Самоврядування»: