Сторінка
1

Комерційний ризик

Зміст

Вступ2

Розділ 1. Комерція в умовах ризикових ситуацій

1.1 Формування теорії ризику та її вплив на розвиток комерційної діяльності5_

1.2 Комерційний ризик, його сутність та особливості визначення _7_

1.3 Види комерційних ризиків14_

Розділ 2. Управління комерційним ризиком на підприємстві

2.1 Вимірювання ризику та запобігання йому _18_

2.2 Метод інструментарійної оцінки рівня комерційного ризику в

торгівлі 29

2.3 Методичний підхід до урахування ризику при формуванні цінової політики підприємства _40

2.4 Механізм зниження комерційних ризиків _54

Розділ 3. Оцінка ризику нового товару __60

Висновок _65_

Список використаних джерел70_

Вступ

Економічний розвиток України в сучасних ринкових умовах все більше визначається ефективністю підприємницької діяльності її громадян. Законом України “Про підприємництво” встановлено, що “Підприємництво - це самостійна ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою одержання прибутку”.

Таким чином, однією з найважливіших рис підприємницької діяльності визнаються ризикові умови її здійснення. Ризикованість є визначальною рисою характеру кожної підприємницької діяльності, оскільки навіть у словнику Володимира Даля термін “ризикувати” (ризик) пояснюється як підприємництво.

Підприємництво існує давно і мало місце в усіх попередніх суспільно-економічних формаціях. Характеризуючи стан економічних відносин, які склалися ще в період феодального ладу, польські економісти висловлювали думку про те, що вся сукупність ведення вже тоді будь-якої господарської діяльності поділялася на окремі підприємницькі дії, в результаті чого кожна господарська операція здійснювалася у межах будь-якого окремого підприємства. У цих умовах кожен підприємець був не лише власником засобів і предметів праці, а й керівником виробничого процесу. Тільки він власними засобами і коштами пппокривав затрати на виробництво і пов”язаний з ним ризик та у кінцевому рахунку самостійно розпоряджався виготовленою продукцією.

Ризик – це економічна категорія в діяльності суб’єктів господарювання, пов’язана з подоланням невизначеності, конфліктності в ситуаціях оцінювання, управління, неминучого вибору. Оцінка ризику є багатовимірною величиною, що характеризує можливі відхилення від цілей, від очікуваного результату, можливі збитки з урахуванням впливу контрольованих і неконтрольованих чинників, прямих і зворотних зв’язків.

Об’єктивність ризику проявляється в тому, що ця категорія відображає реально існуючу невизначеність і конфліктність в господарській діяльності Сучасна інтерпритація ризику – це не лише збитки, яких можна зазнати під час реалізації комерційного рішення, а й можливість відхилення від цілей, заради яких приймалося рішення. Тобто сучасний ризик визначається не стільки збитками, скільки відсутністю відсутністю сподіваних позитивних результатів. Ризик породжується невизначеністю і конфліктністю, які існують незалежно від того, чи усвідомлюємо ми їх чи ні, ураховують його способи, які приймають рішення, чи ні.

Ступінь ризику залежить і від ставлення до невизначеності й конфлікту, до зумовленого ними ризику суб’єкта прийняття рішення: схильності, несхильності, байдужості. Тому всі чинники невизначеності, конфліктності та зумовленого ними ризику поділяються на об’єктивні та суб’єктивні.

Отже, ризик виникає тоді, коли приймаються рішення в умовах невизначеності, конфліктності, а особо, яка приймає рішення, зацікавлена в результаті рішення. Ризик являє собою діалектичну єдність об’єктивного і суб’єктивного. Він пов’язаний із творчістю, з пошуком нових підходів і методів діяльності. Важливими є такі характеристики ризику, як суперечливість, альтернативність, правомірність, невизначеність.

Розглядаючи суперечливість ризику, необхідно наголосити на її прояві в різних аспектах. Ризик, з одного боку, зорієнтований на отримання позитивних для системи прийняття рішень результатів ефективними способами в умовах невизначеності й конфліктності в ситуації неминучого вибору. Ця характеристика ризику має важливі економічні і соціальні наслідки. З іншого боку, управлінський ризик може призвести до несприятливих соціально-економічних наслідків, бо оцінка чи вибір альтернативи базується на неповній, нечіткій, недостовірній на момент прийняття рішення інформації.

Важливою складовою ризику в комерційній діяльності є його правомірність, оскільки ризик іманентно притаманний комерційній діяльності, але при цьому необхідно, щоб урахувався та виконувався певний механізм, який регулює правовий аспект прояву ризику. Критеріями обгрунтованості тут виступають законодавство, юридичне право і, на мій погляд, передусім морально-етичні норми. Ці критерії тягнуть за собою встановлення відповідних функцій, повноважень, відповідальності, компетенції, а також створення відповідної системи якісних і кількісних показників оцінювання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Інші реферати на тему «Підприємництво»: