Сторінка
1

Вуглеводи. Поширення в природі та застосування

Навчальна мета:Закріпити поняття : високомолекулярні сполуки, просторова будова молекул, ступінчатий гідроліз, речовини з змішаними функціями, реакції бродіння ; перевірити знання властивостей глюкози, сахарози, крохмалю і целюлози на основі їх будови і складу ; поглибити знання практичного значення вуглеводів.

Знати:1.Особливості будови моносахаридів, дисахаридів, полісахаридів.

2.Властивості,поширення у природі та застосування вуглеводів.

3.Виробництво та застосування штучних волокон.

Вміти:1. Складати формули глюкози (і - формули ) сахарози, крохмалю, целюлози.

2. Писати рівняння, що відображають властивості глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози.

3. Характеризувати природні і штучні волокна.

План:

1. Характеристика моносахаридів на прикладі глюкози. Поширення в природі та значення.

2. Дисахариди. Сахароза.

3. Полісахариди як природні полімери. Поширення в природі та значення.

Анотації

Питання 1.

Характеристика моносахаридів на прикладі глюкози. Поширення в природі та значення.

Розпочинаючи вивчення питання пропонуємо розглянути матеріали для реферативного повідомлення “Вуглеводи в природі”, використовуючи при цьому додаткову літературу [5, ст. 1-24], [6, ст. 2-8], [7, ст. 3-290].

Вивчаючи будову глюкози важливо розкрити, причину належності її до поліфункціональних сполук. Складіть рівняння реакції, які підтверджують, що глюкоза є альдегідосприт.

Важливим загальної характеристики глюкози є висвітлення питання її хімічних властивостей. Докажіть, які хімічні реакції підтвержєують наявність в ній спиртових та альдегідних груп, відмітьте при цьому здатність глюкози до бродіння (спиртове, молочнокисле, маслянокисле бродіння). Проаналізуйте бродіння як складний мікробіологічний процес перетворення вуглеводів; розкрийте роль глюкози в переробці сільськогосподарських продуктів та її біологічну роль, на основі аналізу енергетичної цінності глюкози в обміні речовин.

Ознайомтесь з просторовою будовою молекул глюкози (альдегідна, циклічна) на основі аналізу таблиці “Глюкоза. Будова молекули” [2, ст. 238].

На основі співставлення молекулярних і структурних формул глюкози і фруктози, докажіть залежність властивостей речовини від будови їх молекул.

Завдання для самоконтролю.

1. Які речовини відносять до вуглеводів і звідки ця назва походить?

2. Як класифікують вуглеводи?

3. Завдяки якій реакції у природних умовах відбувається синтез вуглеводів:

а) фотосинтезу; б) крекінг насичених вуглеводів; в) тримеризація ацетиленових вуглеводнів?

4. Як побудована молекула глюкози?

Які функціональні групи містяться в ній?

5. Як можна довести наявність у молекулі глюкози альдегідної групи?

6. Як дослідним шляхом довести, що в молекулі глюкози є п'ять гідроксильних груп?

7. Наведіть рівняння реакцій, у яких глюкоза виявляє:

а) відновні властивості; б) окисні властивості.

8. Яке значення глюкози в життєвих процесах тварин і людини?

9. Які види бродіння глюкози вам відомі? Назвіть їх практичне значення.

10. Які групи речовин дають реакцію "срібного дзеркала":

а) глюкоза, гліцерин, етиленгліколь;

б) гліцерин, глюкоза, сахароза;

в) глюкоза, формальдегід, метанова кислота?

11.Які групи речовин виявляють змішані функції?

а) глюкоза і гліцерин;

б) глюкоза і олеїнова кислота;

в) глюкоза і оцтова кислота;

г) глюкоза і метанова кислота?

12. Як розпізнати лише за допомогою одного реактиву:

а) гліцерин; б) глюкозу; в) етанол? }.

13. Є розчини глюкози і фруктози. За допомогою яких

хімічних реакцій можна розпізнати ці речовини?

14. Наведіть схему реакцій добування глюкози:

а) з крохмалю; б) з целюлози.

Питання 2.

Дисахариди. Сахарози.

Характеризуючи будову мол. сахарози, висвітліть основні досліди, які свідчать про наявність чи відсутність в молекулі сахарози спиртової, альдегідної чи карбоксильної груп (взаємодія з Сu (OH)2, з аміачним розчином срібла, дія індикаторів). Згадайте досліди, які підтверджують наявність альдегідної групи і обґрунтуйте відповідь на питання. чому сахароза не дає характерних реакцій на альдегідну групу.

Далі слід звернути увагу на характеристиці ізомерів сахарози (малітоза, лактоза); обгрунтуйте можливість перетворення вуглеводів згідно схеми:

гідраліз бродіння

мальтоза глюкоза молочна кислота

бродіння

етанол

Рекомендуємо при аналізі питання властивостей сахарози скористатися таблицею “Властивості сахарози” [2, ст. 140].

Ознайомтесь з основними стадіями добування сахарози з цукрових буряків на основі таблиці “Добування сахарози” [2, ст. 141], аналізуючи можливості максимального одержання цукру.

Завдання для самоконтролю:

1. У двом пробірках містяться речовини:

а) глюкоза б) сахароза. За допомогою яких хімічних реакцій можна розпізнати ці речовини?

2. Масова частка цукру у склянці чаю (250 мл), куди поклали дві чайні ложки цукру (по 8 г у кожній), становить: (1) 7,8 % (2) 12,8% (3) 3,2% (4) 6,4%.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: