Сторінка
1

Мито

Мито є непрямим податком, що стягується з товарів і транс­портних засобів, які переміщуються через митний кордон країни. Це переміщення може бути зв'язане з увезенням, вивезенням або перевезенням транзитом товарів чи транспортних засобів. Цей пода­ток виконує фіскальну і регулюючу функції. Регулююча функція спрямована на формування раціональної структури імпорту та екс­порту, захист національного виробника (мито на імпорт), заохочен­ня або обмеження експорту (мито на експорт). Міжнародна практи­ка свідчить, що найбільш поширеним є мито на імпорт.

Платниками мита є фізичні та юридичні особи. Сплата податку здій­снюється під час перетину митного кордону. У кінцевому підсумку ре­альними платниками мита на імпорт (ввізне мито) є споживачі товарів, що імпортуються. Однак під час перетину митного кордону мито спла­чує суб'єкт господарювання за рахунок своїх оборотних коштів, що, зрозуміло, впливає на його фінансовий стан. На період від сплати ввіз­ного мита до реалізації споживачам товарів, що імпортуються, відбува­ється відволікання (іммобілізація) оборотних коштів імпортерів.

На фінансову діяльність імпортерів — суб 'єктів господарювання будуть справляти вплив: визначення об 'єкта оподаткування, розмір ставок податку, податкові пільги, терміни сплати ввізного мита.

Об'єктом оподаткування є митна вартість товару, що переміщу­ється через митний кордон. Для визначення митної вартості товару, що імпортується, вартість товару у валюті, яка визначена укладеним контрактом, перераховується в національну валюту України за кур­сом Національного банку надень подання митної декларації.

Користуються двома видами ставок для обчислення суми мита:

— у відсотках до митної вартості товарів, що переміщуються че­рез митний кордон;

— у грошовому вимірі на одиницю товару.

На підакцизні товари встановлено ставки специфічного ввізного мита. Для більшості видів підакцизних товарів ставку ввізного мита встановлено в ЕКЮ (ЄВРО) з одиниці товарів, що імпортуються. Ставки ввізного мита диференційовані за товарними групами, як і ставки акцизного збору. Перелік товарів, що підлягають митному оподаткуванню, значно ширший, ніж перелік підакцизних товарів.

Стосовно стягнення мита діє розгалужена система пільг — від встановлення мінімальних пільгових ставок залежно від країни-поста­чальника (на імпортні товари) або країни-покупця (на експортні това­ри) аж до повного звільнення від мита окремих товарів.

Контроль за стягненням мита здійснюють митні органи. За вико­нання ними своїх обов'язків і надання платникам відповідних послуг стягуються митні збори. Вони теж можуть бути встановлені у відсотках від митної вартості товарів, однак їх не слід ототожнюва­ти з митним податком.

Акцизний збір

Акцизний збір — це непрямий податок, що встановлюється на високорентабельні й монопольні товари та включається в їхню ціну.

Платниками податку в бюджет є суб'єкти підприємницької дія­льності — виробники або імпортери підакцизних товарів.

Залежно від виду підприємницької діяльності є деякі особливості щодо обчислення об'єкта оподаткування. Як правило, визначено та­кі об'єкти оподаткування:

1) обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів. При цьому оборотом з реалізації є продаж, обмін на інші товари, без­коштовна передача. В оподаткований оборот включається реалізація (передача) товарів для власного споживання, промислової перероб­ки, а також для власних працівників (у тім числі і в порядку нату­ральної оплати праці);

2) митна вартість імпортних товарів, придбаних за іноземну ва­люту, в порядку товарообмінних операцій, отриманих без оплати;

3) обороти з реалізації конфіскованого і безгосподарного чи за­ставленого майна.

Платниками акцизного збору в бюджет є підприємства, організа­ції, установи (їхні філії, відділення, підрозділи) як юридичні особи, що знаходяться на території України, мають рахунки в банках і виго­товляють, реалізують, імпортують підакцизні товари; використовують підакцизні товари, виготовлені на давальницьких умовах.

Є певні особливості впливу акцизного збору на фінансово-господарську діяльність підприємств, зайнятих виробництвом і реа­лізацією підакцизних товарів (виробнича діяльність) або імпортом підакцизних товарів з наступною реалізацією (торговельна діяль­ність). Ці особливості залежать від ставок акцизного збору, методи­ки розрахунку суми податку, терміну його сплати в бюджет, джерел сплати суб'єктом господарювання.

Перелік товарів, на які встановлюється акцизний збір (підакцизних товарів), і ставки акцизного збору затверджуються законодавче і є єди­ними на всій території України для вітчизняних та імпортних товарів.

У перелік підакцизних товарів включено спирт і алкогольні на­пої, тютюнові вироби, транспортні засоби і шини до них, бензин, рушниці спортивні, ювелірні вироби, магнітофони й апаратуру зву­козапису, відеоапаратуру, відео- та аудіокасети, компакт-диски, те­левізори кольорові, набори кухонні або столові, офісні меблі, одяг з натуральної шкіри та хутра, шоколад, каву, рибні делікатеси, части­ни тушок домашньої птиці.

Акцизний збір обчислюється за ставками, що визначаються у двох варіантах:

— у твердих ставках (сумах) з одиниці реалізованих, завезених, переданих товарів;

— у відсотках до обороту з реалізації (передачі) товарів або мит­ної вартості.

Тверді ставки акцизного збору встановлені в ЕКЮ (ЄВРО) з оди­ниці (переданих, завезених в Україну) товарів, що реалізовані. Ці ставки диференційовані залежно від якісних характеристик товару.

Акцизний збір, обчислений в ЕКЮ (ЄВРО) для товарів, що їх вироблено й реалізовано в Україні, сплачується у валюті України. При цьому використовується валютний (обмінний) курс Національ­ного банку, що діяв на перший день місяця, в якому відбулася реалі­зація товару. Цей курс для обчислення ставок акцизного збору за­лишається незмінним протягом місяця.

Акцизний збір, обчислений в ЕКЮ (ЄВРО) для товарів, що імпор­туються в Україну, сплачується у валюті України за валютним (об­мінним) курсом Національного банку, який діяв на день подання мит­ної декларації.

За використання відсоткових ставок акцизного збору можливі такі варіанти визначення обороту, що оподатковується:

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Фінанси»: