Сторінка
4

Заняття торговельною діяльністю

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, покупець має право придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахунком вартості або одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару чи здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Магазин зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це покупця, який вимагає обміну товару.

Але не кожен товар належної якості можна обміняти. В Україні офіційно затверджено перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню).

Нормальна робота (застосування, використання) товару, у тому числі комплектуючих виробів, повинна забезпечуватися протягом гарантійного терміну, встановленого законодавством, а в разі його відсутності — договором.

Магазин зобов'язаний прийняти товар неналежної якості у покупця і задовольнити його вимогу на підставі письмової заяви, яка подається у двох примірниках. Один примірник з відміткою суб'єкта господарювання про дату прийняття заяви, із зазначенням прізвища, ініціалів та посади працівника, який прийняв заяву, видається покупцю, а другий — залишається у магазині.

У разі виявлення браку в товарі (фальсифікації товару) протягом гарантійного терміну покупець має право за своїм вибором вимагати від магазину:

• безплатного усунення браку або відшкодування витрат за його виправлення покупцем;

• заміни на аналогічні товари належної якості;

• відповідного зменшення їх купівельної ціни;

• заміни на такий же товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни;

• розірвання договору та відшкодування збитків, яких він зазнав.

Якщо під час гарантійного терміну необхідно визначити причини втрати якості товару, торговельне підприємство зобов'язане у триденний термін із дня одержання письмової заяви від покупця направити цей товар на експертизу. Експертиза проводиться за рахунок торговельного підприємства.

За наявності аналогічного товару чи іншої моделі вимога покупця про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості — протягом чотирнадцяти днів або за згодою сторін. Якщо такі товари відсутні, вимога споживача про заміну підлягає задоволенню у двомісячний термін з часу подання відповідної заяви. Коли задовольнити вимогу покупця про заміну товару неможливо, покупець має право за своїм вибором висунути інші вимоги.

Якщо покупець вимагає безплатного усунення недоліків товару, то вимоги повинні бути задоволені протягом чотирнадцяти днів або за згодою сторін в інший термін. На вимогу покупця на час ремонту йому надається (з доставкою) аналогічний товар незалежно від моделі. Для цього виробник зобов'язаний передбачити обмінний фонд товарів.

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособ. / Под ред. А. В. Зырянова. — Екатеринбург: РНФ "Солярис", 1995. — 416 с.

2. Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999. — 448 с.

3. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. — К.: Хрещатик, 1999. — 800 с

4. Неруш Ю.М. Логистика: Учеб. для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 389 с.

5. Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 623 с.

6. Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник. — 2-е изд. — М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. — 320 с.

7. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. — М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000. — 580 с.

8. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. — М.: Информ.-издат. дом "ФИЛИНЪ", 1997. — 772 с.

9. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. — М.: Юристъ, 1998. — 659 с.

10. Статистика: Шдруч. / За ред. С. С. Герасименко, А. В. Головача, А. М. Єріна. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

11. Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. — Ростов н/Д.: Феникс, 2000. — 512 с.

12. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с.

13. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 204 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: