Сторінка
1

Склад і характеристика інвестиційного проекту

Інвестиційний проект — це викладення цілей та особливостей конкретного інвестування й обгрунтування його доцільності. Без нього неможливо здійснювати інвестиції. Опрацювання інвестиційного проекту залежить від інвестора та чинних законів держави.

Далі під інвестиційним проектом розуміється письмовий документ, де викладено мету, методи реалізації, опис об'єкта інвестування, фінансову доцільність інвестиції. Такий проект потрібний як для власних цілей інвестора, так і для ознайомлення з намірами інвестора всіх можливих заінтересованих сторін: партнерів, банків, майбутніх споживачів.

Інвестиційний проект має типовий зміст, що поділяється на розділи. Наведемо можливий склад розділів та орієнтовні форми табличних матеріалів.

ОПИС ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Короткий опис

Це стислий (до 4 сторінок) конкретний виклад суті проекту (мета, обсяг інвестиційних витрат, технологія виробництва, доходи, окупність, ефективність, характер продукції, реальність збуту).

Продукція:

• опис товарів (чи послуг), що мають вироблятися; їх відмінність від типової продукції, що є на ринку;

• характеристика якості продукції, обґрунтування конкурентоспроможності;

• гарантійне обслуговування продукції;

• умови (патент, авторські права) технічної захищеності продукції. Ринок та організація збуту продукції:

• обґрунтування прогнозованої ціни продукції чи послуг;

• обсяги можливої реалізації продукції;

• споживачі продукції (юридичні та фізичні особи);

• порівняння з продукцією конкурентів на ринку;

• аналіз конкурентного середовища (фірми-виробники, якість продукції, ціни, потенційний обсяг ринку);

• стратегія маркетингової діяльності (організація реклами, витрати на рекламу, ціноутворення, можливості стимулювання продажу, формування іміджу продукції та фірми в цілому).

Виробничий план (обсяг і структура виробництва товарів і послуг):

• номенклатура продукції та послуг;

• обсяг продажу;

• календарний графік обсягу виробництва (за кварталами) на наступні два-три роки (табл. 11), що розроблюється щомісяця або в тижневому режимі;

• забезпеченість виробництва матеріально-технічними ресурсами (номенклатура, кількість, ціна, загальні витрати, постачальники, можливість отримання, договори на постачання) (табл. 12);

• система контролю якості продукції;

• місця та умови зберігання матеріально-технічних ресурсів;

• умови зберігання готової продукції;

• вплив на зовнішнє середовище й витрати на дотримання вимог щодо цього, засоби утилізації відходів.

Персонал та соціально-трудові питання:

• організаційна схема управління підприємством, перелік усіх під-розділів та характер взаємодії (технологічної чи інформаційно-функціональної);

• керівники, їхня службова характеристика та об’єктивні дані про них;

• штатний розпис, посадові обов’язки, вимоги до кваліфікації та спе-ціальності працівників, розподіл відповідальності;

• посадовий оклад або прогнозований рівень заробітної плати персо-налу (табл. 13);

• потреба в навчанні персоналу, періодичність і обсяги витрат на під-вищення кваліфікації працівників;

• умови стимулювання праці, особливо керівних працівників усіх рівнів.

Організаційний план (опис питань, пов’язаних з реалізацією інвестицій):

• обсяги та структура інвестиційних витрат (табл. 14);

• кошторис витрат;

• технічна база підприємства, приміщення, технологія виробництва;

• джерела фінансування інвестицій;

• обсяг і структура основних фондів (табл. 15);

• юридична форма підприємства, форма власності на основні фонди. Фінансовий план:

• витрати на виробництво товарів і послуг (табл. 16);

• очікувані у прогнозованому періоді обсяги реалізації продукції та послуг (табл. 17);

• обсяги надходжень і витрат підприємства (табл. 18);

• зведений баланс активів і пасивів підприємства (за формою бухгал-терського балансу підприємства);

• обсяги та напрями використання прибутку (табл. 19);

• порядок фінансування та обсяги позик, потрібних для реалізації проекту;

• терміни та графік повернення позик;

• пропозиції щодо умов можливої угоди на одержання потрібної позики та порядок розрахунків за фінансовими зобов’язаннями.

Оцінювання ризику та заходи для страхування:

• опис проблем, що можуть виникнути під час реалізації проекту та вплинути на його очікувану прибутковість;

• аналіз залежності результатів інвестування від окремих факторів, урахованих у розрахунку ефективності проекту;

• план можливих дій з нейтралізації негативних факторів або своєчасного страхування від наслідків негативних дій;

• оцінювання ефективності інвестицій в умовах можливого найсприятливішого та найнесприятливішого розвитку подій, розподіл імовірностей успішного здійснення інвестиційних намірів інвесторів, побудова інтервалів та меж задовільного розвитку запроектованих подій.

Управління реалізацією інвестиційного проекту:

• календарний план виконання робіт (початок, завершення, загальний час до завершення етапу, послідовність етапів);

• організація моніторингу за відхиленням від плану робіт;

• плани та організація подолання можливих відхилень від планових орієнтирів;

• критерії прийняття рішення про вихід з проекту та мінімізації збитків.

Економічна ефективність:

• розрахунок загальної прибутковості проекту, чистої зведеної вартості, рентабельності, терміну окупності інвестицій, співвідношення доходів і витрат. Якість і обгрунтованість інвестиційного проекту не тільки визначають об’єкт інвестування, а й свідчать про кваліфікацію та обізнаність розробника проекту, рівень управління та планування роботи підприємства. Розроблюється такий проект методом аналізу та прогнозування роботи підприємства.

Список використаної літератури

1. Федоренко В. Г. і К°. Інвестування. Зайнятість. Освіта. — К.: Науковий Світ, 2002.

2. Федоренко В. Г. і К°. Шляхи підвищення ефективності інвестицій в Україні.: — К.: Науковий Світ, 2003.

3. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент. —К.: МАУП, 1999.

4. Федоренко В. Г. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових умовах. — К.: Міжнар. фінанс. агенція, 1998.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Державне регулювання економіки»: