Сторінка
1

Основні поняття і закони хімії

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ

Одним із найважливіших понять у хімії є поняття про хімічний елемент.

Хімічним елементом називається тип атомів, які мають однаковий заряд ядра, що дорівнює протонному числу (порядковому номеру) еле­мента „

Нині відомо вже 112 хімічних елементів, їх класифікують по-різному, залежно від ознаки, яка береться в основу кла­сифікації (схема 2).

Кожен із елементів має свій символ — знак хімічного еле­мента. Наявність хімічної азбуки дає змогу відображувати склад речовин за допомогою хімічних формул.

Зрозуміло, що, крім хімічного елемента, речовина також є одним із основних об'єктів хімії. І це справедливо, адже з речо­вин складаються всі тіла, що нас оточують. Наприклад, крап­лини дощу, іній на гілках, туман над річкою — усе це тіла, що складаються з однієї й тієї самої речовини — води.

Кожній речовині притаманні специфічні властивості — об'єктивні характеристики, які визначають індивідуальність конкретної речовини і тим самим дають змогу відрізнити її від усіх інших речовин.

Властивості речовин визначаються їх складом і будовою, тобто характером зв'язків, що виникають між атомами, та їхнім просторовим розміщенням.

Властивості речовин суттєво змінюються залежно від на­явних домішок. Ось чому для чистих речовин уведено поняття «хімічний індивід», що означає, який складається тільки з ато­мів (молекул, іонів) певного виду. Добування абсолютно чис­тих речовин, мабуть, практично неможливе, хоча нині вико­ристовують методи, які знижують вміст домішок до кількох атомів на 109 —1010 атомів основного елемента.

Складні речовини також класифікують за певними озна­ками. Згадаємо, наприклад, на які класи поділяються неорга­нічні речовини.

Під час впливу на речовини зовнішніх умов у них відбу­ваються різні процеси. Залежно від зміни речовини, аж до утворення нової речовини, ці процеси можна розподілити на кілька видів.

Фізичні процеси (нагрівання, випаровування, плавлення, охолодження, конденсація тощо), змінюючи фізичні власти­вості речовини, не змінюють будови атомів або молекул, з яких складається дана речовина, і не призводять до змінення хімічних властивостей, до утворення нової речовини.

Хімічні процеси змінюють будову атомів і молекул, з яких складаються речовини, що реагують, і в результаті утворю­ються нові речовини з новими хімічними і фізичними влас­тивостями. Хімічні процеси і є хімічними реакціями, їх можна зображувати за допомогою хімічних рівнянь.

Фізико-хімічні процеси (наприклад, розчинення) є про­міжними між фізичними і хімічними процесами. Вони, як пра­вило, не викликають радикальних змін хімічних властивостей Речовин, що беруть у них участь.

М. В. Ломоносову XVIII ст. розвинув атомно-молекулярні уявлення у струнку природничо-наукову систему і вперше ввів їх у хімію. Власне, сучасна хімія почалася тоді, коли були зрозумілі і прийняті більшістю вчених основні положення про внутрішню будову речовини, уявлення про атоми як носіїв властивостей елементів і про молекули як носіїв хімічних влас­тивостей різних речовин.

Такі уявлення об'єднуються в атомно-молекулярне вчення і допомагають установити ті закони, які заведено називати основними законами хімії.

Закон збереження маси. Виключне значення для розвитку хімії мало встановлення закону збереження маси, який є на­слідком загального закону збереження матерії та руху, сформульованого М. В. Ломоносовим у 1748 р. як загальний при­родничий закон: «Усі зміни, що відбуваються в натурі, такого суть стану, що, скільки чого в одного тіла відніметься, стільки приєднається до іншого: так якщо де убуде скількісь матерії, то помножиться в іншому місці . Сей загальний закон про­стягається в самі правила руху; бо тіло, яке рухає своєю силою інше, стільки ж ония у себе втрачає, скільки передає іншому, яке від нього рух здобуває».

У 1756 р. М. В. Ломоносов експериментальне довів це положення, висловлене у вигляді філософської концепції, здій­снюючи досліди з випалювання металів у запаяній реторті.

Незалежно від Ломоносова, закон збереження маси було відкрито і введено в хімію французьким ученим Антуаном Лавуазьє у 1789 р., котрий зробив ще один важливий висновок: під час хімічних реакцій зберігається не тільки загальна маса речовин, а й маса кожного елемента, що входить до складу реагуючих речовин. Отже, під час хімічних реакцій елементи не перетворюються один на одний, а зберігаються.

Сучасне формулювання закону збереження маси таке:

Маса речовин, які вступають у хімічку реакцію, і дорівнює масі речовин, які утворюються внаслідок реакції.

Це можна пояснити тим, що у процесі хімічної реакції від­бувається тільки перегрупування атомів, але кількість атомів і маса кожного з них залишаються сталими. Якщо ж кількість атомів кожного елемента, отже їхня загальна маса, не змі­нюється, то й маса реагентів повинна дорівнювати масі про­дуктів.

Закон збереження маси відіграв значну роль у становленні атомно-молекулярного вчення і подальшому розвитку хімії як науки.

На підставі закону збереження маси складаються рівняння хімічних реакцій і здійснюються практично важливі розра­хунки.

Закон сталості складу. Наступним кроком у розвитку хімії стало встановлення положення про сталість складу речовин, виведеного французьким ученим Ж. Прустом:

Кожна хімічно чиста речовина має сталий склад, і незалежно від умов і способів її добування.

Наприклад, воду можна добути будь-яким способом:

2Н2 + О2 = 2Н2О

2Fе(ОН)3 = Fе2O3 + 3Н2О

Н2SО4 + 2NaОН = Na2SO4 + 2Н2O

Н2SіО3 = SіО2 + Н2О

Співвідношення атомів Гідрогену та Оксигену в молекулі води завжди 2 : 1, а масове співвідношення 2:16 або 1 : 8 (зва­жаючи на те, що Ar(H) = 1, а Аr(О) = 16). Масові частки Гід­рогену й Оксигену в хімічно чистому зразку води відповідно становлять 11,12 і 88,88 %.

Отже, якщо речовина являє собою індивідуальну хімічну сполуку (без домішок), то її склад сталий і не залежить від способу добування. Відхилення від зазначеного складу свід­чать про наявність домішок. Проте зворотне твердження — кожному певному складу відповідає тільки одна хімічна спо­лука — неправильне.

Наприклад, диметиловий етер СН3—О—СН3 і етиловий спирт С2Н5ОН мають однаковий хімічний склад С2Н6О, але є різними хімічними сполуками, що відрізняються одна від одної структурою молекул, тобто порядком з'єднання в них атомів.

Речовини з однаковим хімічним складом і різною будовою називаються ізомерами.

Отже, кількісний склад сам по собі не визначає специфіки речовини.

Правильність висловленого Ж. Прустом положення про сталість складу речовин заперечував відомий на той час авто­ритет, французький хімік К. Бертолле, який вважав, що склад речовини може змінюватися у певних межах.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Хімія»: