Сторінка
1

Вибіркові і суцільні спостереження у фінансово-господарському контролі й аудиті

Вибіркові спостереження застосовуються у фінансово-господарському контролі і аудиті як один із видів несуціль-ного дослідження господарських операцій, що грунтується на застосуванні вибіркового методу.

Вибірковий метод дослідження використовують для вста­новлення достовірності показників усієї сукупності, яка вив­чається, на основі обстеження лише деякої її частини. Цей метод забезпечує одержання репрезентативних даних. У теорії вибіркового методу розглядають такі основні питання: спо­соби відбирання одиниць, які підлягають спостереженню;

принцип організації обстежень; оцінка вибіркових даних, які їх зумовлюють, способи усунення неістотних показників і встановлення їхніх розмірів; поширення вибіркових спосте­режень на всю генеральну сукупність (діяльність підприєм­ства, корпорації та ін.).

Суть вибіркового методу полягає у правильному відбиран­ні одиниць спостереження. Точність результатів, добутих за допомогою цього методу, залежить від способу відбирання одиниць спостереження, ступеня коливань ознаки у сукупності, кількості одиниць, які підлягають спостереженню. Теорія вибіркового методу грунтується на законі великих чисел.

Вибіркові спостереження за умови правильної організа­ції і проведення їх дають досить достовірні дані, придатні для використання у фінансово-господарському контролі. У контрольно-аудиторському процесі до вибіркових спосте­режень вдаються з метою скорочення обсягу процедур, що використовують при дослідженні об'єктів контролю.

Прикладом вибіркових спостережень може бути контроль­на перевірка якості інвентаризації товарно-матеріальних цін­ностей, яка здійснюється членами постійно діючих інвен­таризаційних комісій за участю членів робочих інвентари­заційних комісій і матеріально відповідальних осіб після закінчення інвентаризації, але обов'язково до відкриття ма­газину (складу), де провадилась інвентаризація. У практиці торгових підприємств вибірковій перевірці підлягають 10— 15 % найменувань із підвищеним попитом цінностей, зане­сених до інвентаризаційного опису.

Вибірковими контрольними перевірками охоплюють не менш як 15 % усіх проведених інвентаризацій. При цьому важливо правильно відібрати одиниці, які підлягають ви­бірковій перевірці, організувати цю перевірку, а потім провес­ти оцінку добутих даних, їх репрезентативності та інші проце­дури вибіркових спостережень у фінансово-господарському контролі. Результати вибіркових інвентаризацій оформля­ють актом, який використовується для поширення вибірко­вих спостережень на всю генеральну сукупність, тобто всі товарно-матеріальні цінності, піддані перевірці.

З акта (табл. 5.1) вибіркової контрольної перевірки інвен­таризації видно, що на складі № 6 оптово-роздрібної фірми "Укртекстильторгу" виявлено розбіжності, які полягають у приписуванні в інвентаризаційному описі фактичної наяв­ності шерстяних тканин на 13 965 грн. Одночасно інвента­ризаційна комісія неправильно визначила фактичну наяв­ність тканини платтяної шерстяної, зменшивши її на 50 м і занизивши її ціну на 25 грн., що у вартісному показнику становить 7500 грн. Для перевірки взято шерстяні тканини, які користуються підвищеним попитом у покупців. Правиль­ний вибір об'єктів спостереження дав змогу виявити при­писку в інвентаризаційному описі. На основі оцінки даних

вибіркової інвентаризації контролюючий орган не може ре­зультати спостережень поширити на всю генеральну сукуп­ність, тобто товарно-матеріальні цінності, які підлягали інвен­таризації. У цих випадках вдаються до суцільного спостере­ження — повторної інвентаризації всіх товарно-матеріальних цінностей робочою інвентаризаційною комісією у новому складі.

Контрольні перевірки правильності відпуску товарів і страв на підприємствах торгівлі і громадського харчування належать до вибіркових спостережень, які провадяться конт­ролюючими органами згідно із спеціальною інструкцією.

Перевірка провадиться або за контрольними покупками продовольчих і непродовольчих товарів і страв самим пе­ревіряючим, або встановленням кількості, маси і вартості товару (страви), відпущеного покупцеві, а також підготов­лених до продажу товарів, розфасованих у магазині, і страв на роздачі.

Правильність відпуску товарів (страв) і розрахунків із покупцями перевіряють після одержання продавцем (каси­ром) касового чека або грошей готівкою і передавання това­рів покупцеві, а у магазинах самообслуговування — після одержання грошей касиром-контролером. Куплені товари і страви при контрольній перевірці, як правило, не забирають із прилавка, вузла розрахунку, роздавання, з буфету. В разі потреби товари і страви для переважування (перемірюван­ня) можуть бути перенесені в інше місце у присутності про­давця, офіціанта, представника адміністрації підприємства, яке перевіряють.

Контрольні перерахунки і перемірювання провадять справ­ними ваговимірювальними приладами за участю осіб, які відпустили товари. Вилучення товарів для встановлення їхньої якості лабораторним аналізом або експертизою здійс­нюють відповідно до Інструкції про порядок інспекції під­приємств промисловості, торгівлі і громадського харчування.

Вибіркові спостереження застосовують також при прий­манні великої партії товарів у торговельну мережу. Напри­клад, до підприємства роздрібної торгівлі надійшла велика партія оселедців у бочковій тарі від постачальника. Відкри­вати всі бочки, зціджувати розсіл, а потім зважувати, щоб визначити масу оселедців нетто, неможливо. По-перше, це дуже трудомістка операція, по-друге, розтарені оселедці при

тривалій реалізації втрачають товарну якість. Тому при прий­манні подібних товарів відбирають 10—15 % від усієї партії, визначають масу брутто (товар у тарі), потім розтарюють, відокремлюють від упаковки, розсолу і визначають масу нетто. Добуті дані фактичного приймання товару зіставляють із супровідними товарно-транспортними накладними, рахун­ками-фактурами і поширюють на всю партію товару. При вивільненні тари з-під товару її зважують і в разі потреби складають акт на заважування тари (перевищення маси проти зазначеної на трафареті) і подають претензію постачальнику.Інші реферати на тему «Бухгалтерський облік, податки»: