Сторінка
1

Використання матеріальних ресурсів на ВАТ «Котельно-зварювальний завод № 63»

План

Вступ

1. Теоретичні та методичні питання аналізу матеріаломісткості на підприємстві:

1.1 Завдання аналізу матеріаломісткості продукції.

1.2 Показники рівня використання матеріалів на підприємстві;

1.3 Фактори, що впливають на матеріаломісткість продукції;

1.4 Методи аналізу показників матеріаломісткості продукції. Методика факторного аналізу.

2. Техніко-економічний аналіз матеріаломісткості продукції на підприємстві:

2.1 Загальна характеристика ВАТ «Котельно зварювальний завод № 63»;

2.2 Аналіз основних техніко-економічних показників Ват « КЗЗ № 63»;

2.3 Аналіз показників рівня використання матеріалів;

2.4 Факторний аналіз матеріаломісткості;

2.5 Аналіз та оцінка завдань по зниженню норм витрат матеріалів;

3. Напрямки і резерви зниження матеріаломісткості продукції на підприємстві.

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Вступ

В умовах розвитку сучасної ринкової економіки та обмеженості ресурсів нашої планети одним з найактуальніших питань постає питання забезпеченості підприємств матеріальними ресурсами (сировиною, паливом тощо) та їх ефективного використання для отримання максимальної матеріаловіддачі та економічного ефекту від кожної одиниці цих матеріалів. Так як конкуренція на ринку є дуже жорсткою, ефективно проведений аналіз та правильно визначена стратегія мають неабияке значення для зростання та процвітання будь-якого підприємства.

Завданням даної курсової роботи є оцінка забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, норм їх витрачання та пошук резервів по зниженню матеріаломісткості. Також будуть проаналізовані основні техніко-економічні показники діяльності підприємства та зроблений аналіз щодо тенденцій та перспектив розвитку підприємства. Будуть зроблені висновки щодо аналізу витрат матеріалів та запропоновані шляхи по зниженню цих витрат та економічній діяльності підприємства. Також буде розкрита теоретична база для аналізу використання підприємством матеріальних ресурсів, наведені показники, що їх необхідно визначити для проведення аналізу.

Об’єктами аналізу матеріаломісткості продукції на підприємстві є:

- обсяг матеріальних ресурсів;

- асортимент і структура матеріальних ресурсів;

- якість матеріальних ресурсів;

- рівень витрачання матеріальних ресурсів;

- резерви зменшення матеріаломісткості продукції.

Теоретичні та методичні питання аналізу матеріаломісткості продукції на підприємстві

1.1 Завдання аналізу матеріаломісткості продукції.

Необхідною умовою виробництва продукції є забезпечення його матеріальними ресурсами: сировиною, матеріалами, паливом, енергією, комплектуючими тощо.

Забезпечення підприємства всіма видами матеріальних ресурсів, пошук резервів більш раціонального їх використання і зниження матеріаломісткості продукції призведе до підвищення ефективності виробництва за рахунок раціонального використання ресурсів.

Завдання аналізу матеріаломісткості продукції:

1. оцінка потреби підприємства в матеріальних ресурсах;

2. визначення обґрунтованості та ефективності форму­вання замовлень на матеріальні ресурси;

3. аналіз ефективності ви­користання матеріальних ресурсів, визначення впливу факторів на вияв­лені відхилення показни­ків матеріаловіддачі;

4. визначення впливу факторів на матеріаломісткість;

5. виявлення внутрішньовиробни­чих резервів економії матеріальних ресурсів та оцінка їх впливу на обсяг виробництва;.

6. виявлення резервів зменшення матеріаломісткості продукції на підприємстві.

3 переходом до ринкових умов господарювання докорінно змінюється система постачання матеріальних ресурсів. Суттєво розширюється зона вибору контрагентів ринку сировинних ресурсів.

Важливим фактором забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами є правильність розрахунку потреби в них, раціонально організоване матеріально-технічне постачання (вибір постачальників, форм поставок і систем розрахунків).

Планування потреб у ресурсах здійснюється на підставі наукових методів. Методи визначення потреби в матеріальних ресурсах - це способи встановлення кількості матеріальних ресурсів, необхідної для здійснення виробничої та іншої діяльності підприємства. У практиці планування матеріально-технічного забезпечення використовують різні методи визначення потреби в матеріалах залежно від наявності даних, специфіки технологічних процесів виготовлення продукції, призначення матеріалівтаінших особливостей виробництва та споживання матеріалів.

1.2 Показники рівня ефективності використання матеріалів на підприємстві.

Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів на практиці аналітичної роботи здійснюється за допомогою системи різноманітних показників:

1) узагальнюючі показники: матеріаломісткість продукції, матеріаловіддача, питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції. коефіцієнт використання матеріалів:

Матеріаломісткість продукції є узагальнюючим вартісним показником, визначається як співвідношення суми матеріальних витрат до вартості виготовленої продукції і показує, скільки матеріальних витрат припадає на кожну гривню виготовленої продукції. Матеріаломісткість визначає суму матеріальних витрат: зростання матеріаломісткості збільшує суму матеріальних витрат, зниження – зменшує.

Матеріаломісткість продукції визначається за формулою:

ММ = М/ВП (1.1)

Де ММ - матеріаломісткість продукції;

М- сума матеріальних витрат, тис. грн;

ВП - обсяг продукції (робіт, послуг), тис.грн.

Матеріаловіддача - це обернений до матеріаломісткості показник, що характеризує вихід продукції з кожної гривні витрачених матеріальних ресурсів і розраховується як співвідношення вартості продукції до суми матеріальних витрат.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Фінанси»: