Сторінка
1

Організація та методика проведення занять за профілем "Плоско-рельєфне різьблення" у 10-11 класах

Розвиток світового, і зокрема європейського, освітнього простору об'єктивно вимагає від української школи адекватної реакції на процеси реформування загальної середньої школи, що відбуваються у провідних країнах світу. Загальною тенденцією розвитку старшої школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної освіти.

Програма впровадження профільного навчання на 2007 — 2010 рр. створена відповідно до Концепції профільного навчання в старшій загальноосвітній школі, Концепції загальної середньої освіти, листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-170 від 21.03.2007 р. щодо системного впровадження до профільної підготовки та профільного навчання.

Мета профільного навчання – забезпечити можливості для рівного доступу учнів до здобуття освіти.

Тому сьогодні існує нагальна проблема у невідкладних заходах щодо впровадження профільного навчання. Підготовка майбутніх кваліфікованих спеціалістів починається зі школи. Тому у 2004 р. методичними районними кабінетами відділів освіти було розроблено "Основні заходи щодо реалізації концепції профільного навчання в старшій школі". Впровадження заходів здійснювалося протягом трьох років, до 2007 р. У зв'язку із закінченням терміну дії цього документа виникла необхідність розробити регіональну Програму впровадження профільного навчання на 2007 — 2010 рр.

Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" старша школа має стати повністю профільною, а тому ми повинні використати всі наявні ресурси для відпрацювання моделей профільного навчання.

Навчальна програма складається з інваріативної (обов’язкової) і варіативної (на вибір) частин.

Інваріантний зміст трудового навчання розрахований на засвоєння окремими групами хлопців і дівчат. Він займає приблизно половину навчального часу. Інваріантна складова вивчається у першому півріччі, варіативна – у другому. Навчальний заклад самостійно формує змістове наповнення варіативної складової з запропонованих варіативних профілів.

Варіативну частину програми (резерв часу) необхідно реалізувати відповідно до запитів учнів: за напрямком профілю деревообробного виробництва, який найбільш розвинутий у регіоні або в якому існує реальна потреба; з врахуванням інтересів учнів класу; можливостей матеріально-технічної бази навчального закладу; рівня компетенцій учнів; досвіду та фахової підготовки вчителя.

У варіативній частині програми вчителю доцільно передбачити вивчення видів декоративно-ужиткового мистецтва відповідно до напрямків розвитку народних промислів у регіоні (різноманітних технік різьблення, пірографії, піротипії, аплікації та інкрустації тощо).

Відведений на варіативну частину програми час можна використати:

окремими частинами для збільшення кількості годин на вивчення певних розділів інваріантної складової програми;

як окремий додатковий розділ програми;

для виконання творчого проекту.

Важливість та актуальність зазначених проблем спонукали до вибору теми дипломної роботи: " Організація та методика проведення занять за профілем "Плоско-рельєфне різьблення" у 10-11 кл. ЗОШ"

Об'єкт дослідження: Профільне навчання учнів 10-11 кл. ЗОШ.

Предмет дослідження: Зміст, організація, та методика проведення занять за профілем "Плоско-рельєфне різьблення " у старших класах.

Мета дипломної роботи: теоретичне обґрунтування змісту та методики навчання плоско-рельєфного різьблення у старших класах ЗОШ, розробка відповідного методичного забезпечення.

Для досягнення означеної мети були поставлені такі завдання:

- провести аналіз організації профільного навчання старшокласників у ЗОШ.

- визначити можливість впровадження плоско-рельєфного різьблення на заняттях з профільного навчання учнів.

- подати загальні відомості про плоско-рельєфне різьблення як одну з найпоширеніших оздоблювальних технік в художньому деревообробництві, розробити навчальну програму занять з плоско-рельєфного різьблення у профільних класах;

- розробити план-конспекти теоретичного і практичного занять за профілем "Плоско-рельєфне різьблення";

- розробити орієнтовний перелік об’єктів праці на практичні заняття за профілем "Плоско-рельєфне різьблення";

- виготовити виріб у техніці плоско-рельєфне різьблення.

Наукова та практична значимість полягає в розробці змісту програми навчання за профілем "Плоско-рельєфне різьблення" та описану послідовності виконання цього виду різьблення. Матеріали дослідження можуть бути використані вчителями, працівниками позашкільних навча-льних закладів з метою підвищення якості й ефективності проведення занять з курсу деревообробництва.

Логіка проведеного наукового дослідження зумовила таку структуру дипломної роботи: вступ, два розділи, висновки сприсок використаних джерел та додатки.

Профільне навчання старшокласників, та умови його організації

Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній школі розроблена на виконання Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. N 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 11-річний термін навчання". Вона грунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти і спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. N 347/2002.

Профільне навчання - вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу.

Мета профільного навчання - забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Основними завданнями профільного навчання є:

1) створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

2) виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

3) формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: