Сторінка
1

Роль програми "Скретч" у освіті середніх шкіл України

Актуальність дослідження впливу програми «Скретч» на навчальний процес в освіті зумовлена потребою пізнання інформатики та психології навчання. Про це свідчить стаття А.В. Литвина «Викладання анімаційного середовища програмування Скретч в системі додаткової освіти (на прикладі гуртка)», навчально-методичний посібник В.Г. Риндака «Проектна діяльність школяра в середовищі програмування Scratch». https://spritual.ru ритуальные услуги сергиев посад цены.

Вивченню впливу інформатики на загальну освіту приділяли багато уваги вчені – педагоги та психологи, але зосереджували свої дослідження на користі даної програми для всіх учнів, не залежно від вибору професії, тому дослідження «Вплив програмування «Скретч» є актуальним для подальшого вивчення як інформатики, так і психології навчання.

Мета роботи – систематизація й узагальнення знань про інформатизацію системи освіти.

Мета роботи передбачає розв’язання таких завдань:

1) розкрити практичне призначення алгоритмів і програм;

2) підготувати учнів до подальшого вивчення більш складних мов програмування;

3) визначити функціональність роботи циклів і умовних операторів;

В перспективі ми плануємо:

1) розробити методику з поглибленого вивчення середовища Скретч;

2) допомогти педагогам перейняти досвід роботи і навчити своїх вихованців даному курсу.

Об’єкт дослідження – об'єктно-орієнтоване середовище програмування Скретч.

Предмет дослідження – викладання анімаційного середовища програмування Скретч.

Методи дослідження. Для розкриття теми наукової роботи було використано такі методи:

― методи аналізу і синтезу застосовано для визначення особливостей програмування у середовищі Скретч.;

― описовий метод задіяно під час описування роботи операторів;

― метод узагальнення використано для з’ясування значення самої програми;

― бібліографічний метод застосовано під час укладання списку використаних джерел;

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані під час підготовки до уроків, написання рефератів, участі в конкурсах і олімпіадах із таких дисциплін, як «Інформатика», «Психологія».

Структура наукової роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел загальним обсягом 26 сторінок, з них обсяг основного тексту – 19 сторінок, список використаних джерел нараховує 6 позицій.

Огляд літератури з теми дослідження

Останнім часом до вивчення впливу комп’ютерних програм на освіту звернулися такі українські автори, як О.П. Буйницька, М.М. Чепіль та ін. Цей напрям є одним з досліджених у педагогіці України.

У процесі написання наукової роботи використано різні джерела, що містять цікаву інформацію про педагогіку та інформатику. Серед джерел, які мають значення для вивчення цієї теми, важливе місце належать книгам О.П. Буйницької «Інформаційні технології та технічні засоби навчання» Таболкіна Д. «Інформатика».

У книзі Таболкіна Д. «Інформатика» розповідається про основи інформатики та користування мережею Інтернет. Ще у цьому творі акцентовано увагу на апаратному забезпеченні ПК, використанні ПК та комп’ютерних мережах.

Щодо книжки О.П. Буйницької «Інформаційні технології та технічні засоби навчання», то в ній докладно оповідається про сучасні інформаційно-комунікативні технології, що застосовуються для опрацювання і подання навчальних, консультативних та рекламних матеріалів. Також ґрунтовно досліджує концептуальні та методичні засоби використання сучасних інформаційних технологій для збору, аналізу та використання інформації в міжнародних інформаційних потоках у своїй книзі С.П. Кудрявцева, В.В. Колос «Міжнародна інформація».

У книзі М.М.Чепіль, Н.З. Дудник «Педагогічні технології» містяться відомості про організування педагогічного процесу на інноваційній основі. Також там репрезентується про історію становлення педагогічних технологій та основи інформаційної культури учнів і педагогів.

А.В. Литвин у своїй інтернет-статті «Викладання анімаційної середовища програмування Скретч в системі додаткової освіти» дослідив саме вплив програмного середовища Скретч на освіту. У статті подано інформацію про особливості даної програми та її користь для дітей.

Отже, проаналізувавши літературу з теми дослідження, визначено, що матеріалів для написання роботи достатньо. Огляд останніх публікацій підтверджує підвищений інтерес науковців до вивчення зв’язку між інформатикою та педагогікою, зокрема вплив на дітей що не пов’яжуть життя з програмуванням.

Необхідність використання комп’ютерних технологій у навчанні середніх шкіл України

Сьогодні часто говорять про те, що ми живемо у вік інформатизації суспільства. Власне це і є вивченням технологій в найширшому контексті цього слова (недарма інформатика винесена саме в цю освітню галузь). Серед сучасних технічних засобів навчання виокремлюють технічні засоби на базі інформаційних комп’ютерних технологій. Створюється багато навчально-розважальних комп’ютерних програм, що розвивають навики алгоритмізіції та програмування. Разом з цим спостерігається невпинне зменшення кількості годин на вивчення розділу "Основи алгоритмізації та програмування", яке по своїй суті перетворюється на ознайомчий курс без певного навчального навантаження. Окрім того, в учнів досить часто відсутня мотивація щодо вивчення основ програмування, оскільки більшість існуючих практичних завдань обчислювального змісту потребує від учнів знань та вміння володіти певним математичним апаратом (що не завжди можливо, зважаючи на стан підготовки середнього учня).

З появою операційних систем з графічним інтерфейсом користувача положення докорінним чином змінюється - дизайн зовнішнього вигляду програми, зручність користування нею, стають пріоритетними поряд з ефективністю роботи алгоритмів та використанням ресурсів системи. Психологічна наука каже, що вік молодшого школяра припадає на сенситивний період, коли він здатний свідомо здійснювати частково-пошукову діяльність. Це добре поєднується з використанням методу проектів, який особливо ефективний при позаурочній формі навчання і сприяє засвоєнню знань шляхом розв'язання проблемних ситуацій. У будь-якої окремо взятої середній школі вже кілька років вивчається інформатика як предмет. Оснащення навчальних закладів всілякими інформаційними технологіями дає можливість поєднувати цей процес з набуттям основних навичок навчання 21-го століття, які будуть запорукою успіху в майбутньому: творчо думати, зрозуміло спілкуватися, аналізувати систематично, ефективно взаємодіяти з іншими, інтерактивно переглядати, безперервно вчитися.

Ознайомлення з програмою «Скретч»

Одною з основних програм, що використовуються в навчанні у середній школі є «Скретч» – візуальне об'єктно-орієнтоване середовище програмування. У назві мови ховається посилання до кількох метафор:

1. Scratch ─ Подряпина, скрип, перо, каракуля, старт

2. Old Scratch ─ (шутл.) ─ Сатана, диявол

3. Scratch-cat ─ злючка

4. Scratch paper ─ чернетка

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: