Сторінка
1

Можливості використання комп’ютерних мереж у навчальному процесі

Інформаційні технології несуть зміни не тільки у внутрішню політику досить різних за рівнем розвитку країн світу, але і в освіту країни. Змінюється структура викладання як у вищих навчальних закладах так і в школах. Теоретичне осмислення сучасних засобів навчання з урахуванням інформаційних технологій стає можливим для всіх. Саме інформаційні технології є тією ланкою, що забезпечує взаємозв’язок між людьми, різними соціальними групами, включаючи сферу підготовки та поширення інформації. Інформаційне суспільство, як і будь-яке інше, потребує соціального скерування, зокрема, на рівні державного управління. Нині, інформацiйну культуру розглядають як досягнутий рiвень органiзацiї iнформацiйних процесiв, ступiнь задоволення потреб людей в iнформацiйному спiлкуваннi, рiвень ефективностi створення, збирання, зберiгання, опрацювання, передачі, подання i використання iнформацii, що забезпечує цiлiсне бачення свiту, передбачення наслiдкiв прийнятих рiшень.

Актуальність теми. Однією iз можливих ознак інформаційної культури учнів є розуміння ними сутності iнформацiї та iнформацiйних процесiв, їх ролi в процесi пiзнання навколишньої дiйсностi та творчої дiяльностi людини.

У процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на уроках необхідно ретельно продумати поєднання з ними слова вчителя, можливості використання різних методичних прийомів: пояснення, установка на сприймання перед демонструванням (простеженням) окремих елементів комплексу чи комплексу загалом, бесіда за їх змістом; пояснення (бесіда) за змістом аудіовізуальних засобів; демонстрування (прослуховування) окремих частин, фрагментів або кадрів, що чергується з розповіддю (поясненням); демонстрування (прослуховування), що супроводжується поясненням (синхронним коментуванням). При вивчені предмету «Технологій» учні пізнають багато нового матеріалу за допомогою ІКТ, проходять підготовчі тести до уроку, розв’язують різні за складністю завдання, діти мають змогу отримати безліч необхідної їм інформації в електронній формі, відвідати тематичні блоги, подивитися на автоматизоване виробництво, поспілкуватися з методично грамотними людьми по даній темі.

Виходячи з вище сказаного, мною обрано тему курсової роботи:

«Можливості використання комп’ютерних мереж у навчальному процесі»

Об’єктом дослідження є формування інформаційної культури учнів на уроках інформатики.

Предметом дослідження є використання комп’ютерних орієнтованих технологій у формуванні вмінь і навичок на уроках інформатики.

Мета дослідження: розглянути шляхи використання комп’ютерних мереж для підвищення інформаційної культури учнів на роках інформатики.

Завдання дослідження:

1) Проаналізувати основи використання комп’ютерних мереж у навчальному процесі.

2) Визначити особливості формування культури учнів на уроках інформатики з використанням технологій.

3) Розробка навчально-методичного блогу «» з метою формування інформаційно-комунікаційних навичок учнів.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі

комунікаційний урок

Однією із найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства, а тому питання інформатизації всіх сфер суспільного життя є одним із пріоритетних завдань держави.

До найважливіших стратегій розвитку суспільства відноситься, зокрема, інформатизація освіти, підготовка майбутнього покоління до життя у інформаційному суспільстві і створення умов до безперервної освіти.

Необхідність невідкладних заходів із впровадження інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ) у сферу освіти зумовлена сучасною світовою тенденцією створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які дозволяють, з одного боку, розвивати систему накопичення і поширення наукових знань науковій та педагогічній спільноті, а з другого боку – надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів широким верствам населення.

Одне з головних завдань освіти в умовах інформаційного суспільства – навчити учнів користуватися інформаційними технологіями та навчатися, використовуючи ці технології.

Визначення стратегічних пріоритетів учителя технології передбачає широкий пошук нових підходів, педагогічних технологій, адекватних динаміці розвитку суспільства, нових інформаційних технологій, комп’ютерну підтримку викладання предмету, використання освітніх комп’ютерних програм.

Глобалізація сучасного інформаційного світу призвела до утвердження медіа культури практично в усіх галузях людського життя, в тому числі і в освітньому просторі. Сучасні інформаційні технології відіграють значну роль у формуванні ціннісних орієнтацій сучасної молоді.

Медіа-освіта орієнтована на підготовку молоді до життя в нових інформаційних умовах, до повноцінного сприймання різноманітної інформації, оволодіння способами спілкування на основі сучасних інформаційних технологій, уміння критично осмислювати інформацію.

Швидкий розвиток ІКТ відкриває людству нові можливості в освіті, висуваючи натомість нові вимоги до навчання. Розвиток інформаційного простору вимагає від сучасної школи модифікації окремих аспектів її діяльності, які вже не задовольняють усіх потреб інформаційного суспільства.

Використання ІКТ дозволяє змінити зміст освіти. Комп’ютерні технології сприяють:

 засвоєнню нових важливих знань, умінь, навичок;

 самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й учителя;

 ідеально підходять для вивчення й викладання технологій;

 можуть використовуватися у всіх видах урочної і позаурочної діяльності.

Ці засоби навчання дають змогу створити нове навчальне середовище, яке здатне підвищити якість освіти, залучитися до світового інформаційного простору. І у цьому середовищі наголос робиться не на вивчення фактологічного матеріалу, а більше на розвиток навичок мислення, міжособистісних відносин і творчості.

Сьогодні необхідне переосмислення того, як організовувати процес навчання і тим самим усвідомлювати проблеми світу.

Використання комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій розширює можливості навчально-виховного процесу, забезпечує нові шляхи подання інформації, дає можливість для випробування власних ідей та проектів.

До того ж, однією з найголовніших переваг використання таких новітніх педагогічних технологій у процесі навчання та викладання є можливість задовольнити індивідуальні потреби. Інші переваги в тому, що ІКТ значно поліпшують доступ до інформації, збільшують можливості спілкування зі спеціальними навчальними потребами та фізичними вадами (дистанційне навчання), підвищують ефективність та мотивацію навчання, забезпечують нові шляхи подання інформації, які полегшують її розуміння, дають можливість для випробування власних ідей та проектів, роблять учнів більш впевненими та здатними вирішувати проблеми самотужки.

Електронні засоби навчання дозволяють продемонструвати процеси або змоделювати явища, за якими неможливо спостерігати протягом одного уроку або які несуть небезпеку для здоров’я та життя людини. На допомогу приходять мультимедійні засоби навчання, які позбавляють цієї небезпеки та дають змогу учням більш глибоко зрозуміти природу досліджуваного явища чи процесу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: