Сторінка
6

Особливості розвитку координаційних здібностей у школярів молодших класів засобами рухливих ігор

Анкетне опитування

Анкетування проводилось з метою збору інформації про рухову активність та відношення дітей до фізичної культури в школі та рухливих ігор школярів молодших класів.

Для анкетного опитування були залучені учні молодших класів школи № 285 з метою з’ясування (визначення) фізичної активності дітей.

В анкетному опитуванні приймали участь 36 учнів 4 класів.

Педагогічне тестування

Педагогічне тестування проводилось з метою оцінки розвитку координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку.

1. Тест для оцінювання орієнтації в просторі

Обладнання: 5 набивних м'ячів (3 кг кожний), 1 набивний м'яч (4 кг), секундомір, вимірювальна стрічка, крейда.

Учень стоїть перед набивним м'ячем (4 кг). Позаду нього на відстані 3м; 1,5 м один від одного лежать по колу 5 набивних м'ячів (3 кг) на відстані з цифрами від 1 до 5 (розташування довільне). Вчитель називає цифру, учень повертається на 180 градусів, біжить до відповідного набивного м'яча, торкається до нього і повертається до набивного м'яча (4 кг). Оцінка визначається за часом, який показав учень, виконавши вправу в цілому. Вправа закінчується після того, як учень 3 рази виконає завдання і доторкнеться рукою до набивного м'яча вагою 4 кг.

Після пояснення і демонстрації вправи виконується залікова спроба. Перед кожним новим виконанням розташування м'ячів потрібно змінювати. Даний тест проводять як на свіжому повітрі, так і в залі.

Таблиця 2.1. Критерії оцінювання тесту здатність орієнтації у просторі

Рівень

Результати

Відмінно

10,8 с

Добре

11,5 с

Задовільно

12,4 с

Достатньо

13,7 с

2.Тест для оцінювання здібності до ритму

Вправа виконується на відкритому повітрі або у великому залі.

Обладнання: 11 гімнастичних обручів (діаметром 60 см), секундомір, вимірювальна стрічка.

Спочатку учень пробігає з максимальною швидкістю дистанцію 30 м на час з точністю до вимірювання 0,1 сек. Потім він знову пробігає другу дистанцію 30 м з розміщеними 11 гімнастичними обручами. Це зобов'язує учня підбирати певний темп бігу. Потім вираховується різниця між часом бігу на 1-ій і 2-ій дистанціях.

Таблиця 2.2 Критерії оцінювання тесту здатність до ритму

Рівень

Результат

Відмінно

1,0 с

Добре

1,2 с

Задовільно

1,8 с

3. Тест для оцінки здібності управління часом.

Тест проводиться у двох (один учень буде у ролі експериментатора, другий у ролі піддослідного; потім обмінятися ролями).

Учень-експериментатор початок відліку часу вказує командою «оп».

Учень-піддослідний фіксує підняттям руки закінчення часового інтервалу, який дорівнює одній хвилині.

Учень - експериментатор повідомляє фактичний часовий інтервал (у секундах) для учня піддослідного.

Таблиця 2.3 Критерії оцінювання тесту управління часом

Рівень

Результати

Відмінно

60±2 сек.

Добре

55±2 сек.

Задовільно

50±2 сек.

4. Тест для оцінки спритності.

Човниковий біг 4 х 9 м з послідовним переміщенням двох кубиків за лінію старту.

Таблиця 2.4. Критерії оцінювання тесту на спритність для хлопчиків

Рівень

Результат

Низький

13,8 с

Середній

12,7 с

Високий

11,3 с

Таблиця 2.5 Критерії оцінювання тесту на спритність для дівчаток

Рівень

Результат

Низький

14,8 с

Середній

13,4 с

Високий

12,3 с

Педагогічний експеримент

Педагогічний експеримент - це метод збору педагогічних фактів в спеціально створених умовах, що дають можливість вивчення та перевірки педагогічних впливів згідно проблеми дослідження.

Педагогічний експеримент дозволяє зібрати якомога більше інформації в період проведення експерименту та після його закінчення.

Експеримент у нашому досліджені полягає у підтвердженні ефективності застосування рухливих ігор на уроках фізкультури для розвитку координаційних здібностей у школярів молодших класів.

Методи математичної статистики

Математико – статистична обробка даних включала розрахунок наступних статистичних параметрів за стандартною методикою.

Середнє арифметичне ()

Середнє квадратичне відхилення (

Помилка репрезентативності (m)

Достовірність різниці результатів за критерієм Стьюдента (t)

Організація дослідження

I етап (вересень-жовтень 2013 р.) – вивчення наукової та науково-методичної літератури, визначення мети, завдання роботи, предмету та об’єкту дослідження, вибір методів дослідження;

II етап (листопад-грудень 2013 р.) - проведення педагогічного тестування, педагогічного експерименту, анкетування у середньо - загальному освітньому закладі;

III етап (січень-березень 2014 р.) – обробка отриманих даних, формування висновків та практичних рекомендацій, оформлення рукопису в цілому.

Аналіз результатів анкетування дітей молодшого шкільного віку

У даному дослідженні на підставі проведеного анкетування проаналізовано компоненти ставлення учнів молодших класів до фізичної культури та рухової активності.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: