Сторінка
13

Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

3. Розроблена концепція професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів у вищих навчальних закладах базується на таких положеннях: така підготовка будується на основі комплексного підходу до використання змісту, методів, засобів і форм навчання та індивідуального підходу, який забезпечує всебічний розвиток майбутніх менеджерів-економістів у сфері інформаційних технологій менеджменту та поетапне формування відповідно до можливостей, здібностей та навчальних досягнень кожного готовності до професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності; професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів у вищих навчальних закладах розглядається як цілісна система, провідними принципами якої виступають особистісно орієнтований та діяльнісний підходи, органічне поєднання традиційних і комп’ютерно орієнтованих методів, комплексне використання паперових і електронних носіїв інформації, традиційних і комп’ютерно орієнтованих засобів навчання, впровадження як традиційних, так і дистанційних форм організації навчального процесу; головним системотворним фактором такої підготовки є цілісність та взаємозалежність усіх складових професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів та комплексне використання традиційних та комп’ютерно орієнтованих засобів навчання за принципом взаємного доповнення; професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів має соціальне, особистісне, дидактико-когнітивне, культурологічне і професійне значення; важливою її складовою є система спеціальних принципів, які сформовані в групи, що відносяться до її цілей і змісту, відображають її інтегративність, розкривають особливості вдосконалення викладацької діяльності, характеризують самостійну позааудиторну навчально-пізнавальну діяльність майбутніх менеджерів-економістів.

4. Модель професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів відображає комплекс взаємопов’язаних компонентів (мотиваційного, когнітивного, організаційно-методичного і професійно-діяльнісного) та передбачає поетапне формування готовності майбутніх менеджерів-економістів до професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності впродовж усіх чотирьох етапів їхньої професійної підготовки у вищих навчальних закладах – адаптивно-професійного, професійно-розвивального, професійно-продуктивного та професійно-дослідницького. Результати педагогічного експерименту показали, що запропонована модель професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів та організаційно-методичні умови її реалізації є достатньо ефективними.

5. Визначено та обґрунтовано критерії і показники ефективності професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів, що характеризують рівень їх мотивації до неперервного учіння з інформаційних технологій (критерій мотивації), рівень одержаних професійно спрямованих знань, умінь та навичок з інформаційних технологій (когнітивний критерій), рівень сформованих комунікативних, творчих і аналітичних умінь щодо виконання професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності (професійно-діяльнісний критерій). Здійснювалося оцінювання на низькому, середньому та високому рівнях показників критеріїв ефективності професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів на всіх її етапах.

6. Виявлено організаційно-методичні умови професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації, а саме: формування змісту повинно здійснюватися на основі інноваційності і постійного його оновлення в контексті сучасних освітніх та економічних реформ, модульної організації і раціонального відбору та дозування навчального матеріалу відповідно останніх досягнень у сферах інформаційних технологій та менеджменту, професійно-діяльнісного й інтегративного спрямування з метою формування готовності майбутніх менеджерів-економістів до професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності в сучасних умовах інформатизації сфери менеджменту, цільової установки на індивідуальний та наскрізний принципи його планування, спрямованості змісту на учіння та підвищення значення самоконтролю та самокорекції їх навчальних досягнень і перерозподілу навчального матеріалу у змісті дисциплін з тенденцією збільшення його частки на самостійну позааудиторну підготовку; використання методів, засобів і форм навчання має ґрунтуватися на впровадженні комплексного підходу, що забезпечується органічним поєднанням в навчальному процесі традиційних і комп’ютерно орієнтованих методів навчання, комплексним використанням паперових і електронних носіїв інформації, традиційних і комп’ютерно орієнтованих засобів навчання, впровадженням як традиційних, так і дистанційних форм організації навчального процесу; структура і зміст навчально-методичного комплексу дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу повинні передбачати наявність „паперової”, комп’ютерно орієнтованої та матеріально-технічної складових та їх комплексне використання за принципом взаємного доповнення; впровадження е-навчання у процес самостійної позааудиторної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх менеджерів-економістів під час вивчення ними дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу має створювати сприятливі умови як для організації автономної роботи студентів (повної, обмеженої, часткової), так і для групової навчально-пізнавальної діяльності майбутніх менеджерів-економістів в інформаційно-комп’ютерному навчальному середовищі; впровадження системи модульно-рейтингового неперервного контролю та оцінювання результатів навчання з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів повинне базуватися на накопичувальному, модульному, рейтинговому та наскрізному принципах оцінювання їх готовності до професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності впродовж усіх етапів їх професійної підготовки з інформаційних технологій, що сприяє регулярності відвідування студентами аудиторних занять, їх систематичній позааудиторній навчально-пізнавальній діяльності, об’єктивності оцінювання їх навчальних досягнень, підвищення відповідальності студентів за результати навчання.

Система модульно-рейтингового неперервного контролю й оцінювання результатів навчання з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів базується на накопичувальному, модульному, рейтинговому та наскрізному принципах оцінювання їх готовності до професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності впродовж усіх етапів професійної підготовки з інформаційних технологій у вищому навчальному закладі, на реалізації міжсесійних видів контролю (попереднього, діагностичного, поточного, періодичного, рубіжного) та підсумковому контролю ефективності їх професійної підготовки з інформаційних технологій. Зроблено висновок, що впровадження системи модульно-рейтингового неперервного контролю й оцінювання результатів навчання з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів сприяє регулярності відвідування ними аудиторних занять, систематичній позааудиторній навчально-пізнавальній діяльності студентів, об’єктивності оцінювання їх навчальних досягнень, відповідальності студентів за результати навчання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: