Сторінка
1

Роль контролю у вивченні німецької мови

На сучасному етапі одним із головних завдань навчання іноземної мови полягає у формуванні в учнів лексично-мовної компетенції, а саме засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок.(Державний стандарт базової і повної середньої освіти, 2004)

Відповідно, відмітимо необхідність розглянути функцій контролю та оцінювання рівня сформованості німецькомовної лексичної компетенції в учнів 8 класу в загальноосвітній школі. Функція зворотного зв'язку забезпечує керування процесом навчання іноземної мови. Це дає можливість своєчасно оцінити методичну ситуацію і внести необхідні коригуючі зміни щодо добору прийомів, способів і методів навчання, відбору вправ, визначення режиму і тривалості їх виконання, послідовності організації всієї навчальної роботи з учнями. Функція зворотного зв'язку дозволяє учням здійснювати самооцінку досягнень в оволодінні мовою і планувати свою подальшу навчальну діяльність. Оціночна функція реалізується в ході оцінювання результатів виконання учнями навчальних завдань. Оцінка вказує на певний рівень володіння іншомовною мовленнєвою діяльністю, є орієнтиром для учнів (та їх батьків) у подальшій діяльності в опануванні іноземної мови. Навчальна функція контролю реалізується на основі синтезу набутих навичок і вмінь в оперуванні засвоєним мовним та мовленнєвим матеріалом, які актуалізуються у процесі виконання контрольних завдань. Розвиваюча функція контролю передбачає розвиток індивідуально-психологічних особливостей учнів, які функціонують під час виконання учнями контрольних завдань: оперативна слухова або зорова пам'ять, гнучкість мислення, фонематичний слух, пластичність артикуляційного апарату та ін. А саме успішна реалізація функцій контролю впливає на ефективність як контролю, так і всього процесу навчання.

Методикою організації проведення контролю та оцінювання навчальних досягнень з лексичної компетенції займались як вітчизняні так і зарубіжні методисти, такі як М.Є. Брейгіна, М.Я. Дем’яненко, А.М. Жовківський, А.В. Конишева, К.А. Лазаренко, Є.А. Маслико, С.В. Мельник, С.Ю. Ніколаєва, Л.С. Панова, С.П. Шатілов. М.Є. Брейгіна обґрунтувала мету контролю лексичної компетенції. А.М. Жовківський виділив цілі контролю у навчанні. Є.А. Маслико розробив вправи для тестування лексики. Колектив авторів М.Я.Дем’яненко, К.А.Лазаренко, С.В.Мельник здійснив поділ на рецептивні, рецептивно-продуктивні та продуктивні вправи для контролю лексично-мовної компетенції. А.В. Конишева докладно розглянула контроль результатів навчання іноземної мови. Л.С. Панова визначила функції контролю. С.П. Шатілов розробив функції, об’єкти, види і форми контролю на уроках іноземної мови.

Для навчання німецькомовної лексичної компетенції в учнів 8 класу Міністерство освіти і науки України рекомендує підручник Н.Басай «Deutsch» в якому вправи для контролю лексичної німецькомовної компетенції учнів 8 класу в загальноосвітній школі розроблені не послідовно, не представлені достатній кількості. Також не розроблена методика організації проведення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 8 класу в процесі формування німецькомовної лексичної компетенції.

Отже, щоб обґрунтувати актуальність нашого дослідження, існує необхідність створення вправ для контролю рівня сформованості лексичної німецькомовної компетенції учнів 8 класу в загальноосвітній школі і втілення в навчальний процес комплексу, які б відповідали програмам.

Об’єктом дослідження є процес організації та проведення методики контролю та оцінювання рівня сформованості німецькомовної лексичної компетенції учнів 8 класу загальноосвітньої школи.

Предметом дослідження є методика контролю та оцінювання рівня сформованості німецькомовної лексичної компетенції учнів 8 класу в загальноосвітній школі.

Мета дослідження полягає в узагальнені досвіду методики контролю та оцінювання німецькомовної лексичної компетенції та практичній розробці контрольних завдань та методичних рекомендацій щодо організації та проведення методики контролю та оцінювання рівня сформованості німецькомовної лексичної компетенції.

Для дослідження поставленої мети необхідно вирішити наступні цілі:

1. Визначити мету контролю у формуванні німецькомовної лексичної компетенції в учнів 8 класу в ЗОШ.

2. Проаналізувати види контролю рівня сформованості німецькомовної лексичної компетенції в учнів 8 класу в ЗОШ.

3. Узагальнити форми контролю рівня сформованості німецькомовної лексичної компетенції в учнів 8 класу в ЗОШ.

4. Конкретизувати функції контролю рівня сформованості німецькомовної лексичної компетенції в учнів 8 класу в ЗОШ.

5. Провести типологізацію вправ у контролі рівня сформованості німецькомовної лексичної компетенції в учнів 8 класу в ЗОШ.

6. Визначити критерії та шкали оцінювання рівня сформованості німецькомовної лексичної компетенції в учнів 8 класу в ЗОШ.

7. Навести основні вимоги до вправ для контролю рівня сформованості німецькомовної лексичної компетенції в учнів 8 класу в ЗОШ.

8. Розробити комплекс вправ для контролю рівня сформованості німецькомовної лексичної компетенції в учнів 8 класу в ЗОШ.

Методи дослідження: критичний аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження. Практичне значення: розроблено комплекс вправ для організації та проведення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі формування німецькомовної лексичної компетенції в учнів 8 класу ЗОШ. Наукова новизна:

1. Узагальнення підходів до вивчення з даної теми.

2. Теоретичне обґрунтування та розробка методики.

Мета контролю у формуванні німецькомовної лексичної компетенції в учнів 8 класу в ЗОШ

З метою розробки ефективної методики організації та проведення контролю та оцінювання рівня сформованості німецькомовної лексичної компетенції в учнів 8 класу в загальноосвітній школі необхідно розглянути поняття та мету контролю та оцінювання рівня сформованості німецькомовної лексичної компетенції в учнів 8 класу в загальноосвітній школі. Проблемі контролю присвячена низка науково-методичних робіт. Л.С. Панова визначала поняття контролю. А.М. Жовківський розглянув головну мету контролю. М.Є. Брейгіна виділила контроль в навчанні іноземних мовах. А.В. Конишева обґрунтував контроль результатів навчання іноземній мові. На основі визначення Л.С. Панової ми з’ясували, що контроль німецькомовної лексичної компетенції у 8 класі – це виявлення рівня сформованості лексичних навичок і умінь, визначення правильності організації навчального процесу, діагностування труднощів засвоєння лексичного матеріалу учням , перевірка ефективності використання методів і прийомів навчання.(Панова 2010: 32). Мето. контролю у формуванні німецькомовної лексичної компетенції в учнів 8 класу є виявлення факту і ступеня оволодіння лексичним запасом, тобто лексичним матеріалом іноземної мови.(Білан 2011: 7). Контроль процесу засвоєння здійснюється протягом вивчення певної теми і показує рівень засвоєння кожної окремої групи лексичних одиниць. Контроль результатів засвоєння проводиться наприкінці теми і показує рівень сформованості німецькомовної лексичної компетенції з обраної теми.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: