Сторінка
1

Управління в галузі освіти в сучасній Україні

Управління у галузі вищої освіти в Україні здійснює Кабінет Міністрів (уряд України) через систему органів виконавчої влади.

Уряд України:

ü здійснює державну політику у галузі вищої освіти;

ü організує розроблення та виконання відповідних загальнодержавних та інших програм;

ü у межах своїх повноважень видає нормативно-правові акти з питань вищої освіти;

ü забезпечує контроль за виконанням законодавства про вищу освіту.

Управління у галузі вищої освіти у межах своїх компетенцій здійснюють також:

· спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти і науки (Міністерство освіти і науки України);

· інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади;

· Вища атестаційна комісія;

· органи влади Автономної Республіки Крим;

· органи місцевого самоврядування;

· власники вищих навчальних закладів;

· органи громадського самоврядування.

Повноваження органів управління

Міністерство освіти і науки України:

ü здійснює аналітично прогностичну діяльність у галузі вищої освіти, визначає тенденції її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфер, ринку праці, на стан вищої освіти, формує напрями взаємодії з іншими ланками освіти, стратегічні напрями розвитку вищої освіти відповідно до науково-технічного прогресу та інших факторів, узагальнює світовий і вітчизняний досвід розвитку вищої освіти;

ü бере участь у формуванні державної політики у галузі вищої освіти, науки, професійної підготовки кадрів;

ü розробляє напрямки розвитку вищої освіти, стандарти вищої освіти;

ü формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;

ü визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення вищих навчальних закладів;

ü здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування;

ü здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;

ü організовує ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії і сертифікати;

ü виконує функцію встановлення відповідності документів про вищу освіту та вчені звання;

ü сприяє працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів;

ü затверджує статути підпорядкованих йому вищих навчальних закладів та вищих навчальних закладів приватної форми власності, які розробляються і приймаються на зборах трудових колективів університетів (вищий колегіальний орган управління університетом);

ü погоджує статути вищих навчальних закладів, підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої влади, вищих навчальних закладів, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та вищих навчальних закладів комунальної форми власності;

ü організує вибори, затверджує та звільняє з посад керівників підпорядкованих йому вищих навчальних закладів відповідно до результатів виборів вищим колегіальним органом навчального закладу;

ü погоджує затвердження на посади керівників вищих навчальних закладів комунальної і приватної форм власності;

ü організує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань;

ü разом з іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади комунальної форми власності, забезпечує реалізацію державної політики в галузі вищої освіти, здійснює контроль за її втіленням, дотриманням нормативно-правових актів про вищу освіту у всіх вищих навчальних закладах незалежно від форм власності і підпорядкування.

Інші центральні органи виконавчої влади (міністерства, державні комітети та інші), які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, спільно з Міністерством освіти і науки України:

- беруть участь у здійсненні державної політики в галузі освіти і науки, ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів;

- сприяють працевлаштуванню випускників підпорядкованих їм вищих навчальних закладів;

- розподіляють серед підпорядкованих їм університетів доведені до них обсяги держзамовлення на підготовку фахівців та відповідні бюджетні фінансові призначення;

- організують вибори, затверджують та звільняють з посади керівників підпорядкованих їм вищих навчальних закладів;

- затверджують за погодженням із Міністерством освіти і науки України статути підпорядкованих їм вищих навчальних закладів;

- здійснюють інші повноваження, передбачені законом.

Акти Міністерства освіти і науки України, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів незалежно від форм власності.

Вища атестаційна комісія України:

ü забезпечує виконання державних вимог при атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

ü формує нормативні та методичні засади діяльності спеціалізованих вчених рад;

ü розробляє і затверджує вимоги до рівня наукової кваліфікації здобувачів наукових ступенів, вченого звання старшого наукового співробітника та встановлює критерії атестації наукових кадрів вищої кваліфікації;

ü забезпечує єдність вимог до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають науковий ступінь кандидата або доктора наук і вчене звання старшого наукового співробітника;

ü формує мережу експертних рад з числа провідних вчених університетів та науково-дослідних установ;

ü проводить експертизу дисертацій для здобуття наукових ступенів та атестаційних справ для присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника;

ü затверджує рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів і рішення вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, а також скасовує їх у разі невиконання державних вимог при атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

ü здійснює співробітництво з державними органами інших країн з питань, що належать до компетенції Вищої атестаційної комісії України;

ü вирішує в установленому порядку питання взаємовизнання документів про присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника;

ü здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Акти Вищої атестаційної комісії України, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, установ, в системі яких створено спеціалізовані вчені ради з присудження наукових ступенів кандидата і доктора наук та діють вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради, що приймають рішення про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: