Сторінка
2

Контроль навчання

За способом надання парціальна оцінка поділяється на пряму (звернену на конкретного учня) і непряму (оцінку людини через когось, щось).

Треба пам’ятати, що непряма оцінка – більш стимулює і депресує. «Хвалити краще при всіх, лаяти – на одинці».

Способи оціночної стимуляції парціальною оцінкою:

відсутність оцінки (відхилення від оцінки);

невизначена оцінка;

пряма позитивна (згода, схвалення) чи негативна (зауваження, незгода, покарання).

Відсутність і невизначеність оцінки – небажані, оскільки породжують домисли учнів.

Отже, у здійсненні оціночної діяльності необхідно завжди приймати до уваги безліч чинників, у тому числі психологічних і соціально-психологічних, прогнозувати вплив оцінки на конкретного учня і його становище в групі і комбінувати за необхідності різні форми оцінок.

Принципи успішного контролю навчання

Об'єктивність перевірки і оцінки – виключення упереджених, суб'єктивних і помилкових оцінок, перевірка тільки того, що вивчалося. Оцінка в очах учня повинна бути справедливою і переконливою (часто це і дозволяє зробити використання різних форм оцінок). Вчитель повинен поставити чіткі і зрозумілі учням критерії і норми оцінювання, пояснити учням попередньо свої вимоги.

Індивідуальний характер контролю – необхідно враховувати знання кожного окремого учня, його досягнення і труднощі в роботі, що дозволяє виявити фактичний стан знань, умінь учня, а також характер індивідуальної допомоги, що повинна бути йому надана.

Систематичність, регулярність контролю (але не ритмічність).

Гласність – обов'язкове ознайомлення учнів із критеріями і нормами оцінювання, висування і роз'яснення своїх вимог, повідомлення оцінок і їхнє обґрунтування. Ця вимога спонукає до розвитку в учня навичок самоконтролю і самооцінювання. Доцільніше націлювати учнів не на отриманий результат, а на те, яким він може стати, не наводити як приклад не стільки встигаючого в навчанні товариша, скільки його ж особисті, поки що окремі досягнення (теорія перспективних ліній А.С. Макаренко).

Всебічність перевірки – охоплення всіх розділів програми, щоб не покривати позитивною оцінкою з одного розділу програми незадовільну з іншого і попередити прогалини в знаннях учнів. Необхідно забезпечити перевірку всіх висунених навчальних цілей, всіх запланованих рівнів засвоєння навчальної інформації.

Диференційованість перевірки, котра передбачає врахування специфіки програмного матеріалу, предмету, індивідуальних особливостей учня (боязкість, заїкання, стан здоров’я). Деяким учням треба дати триваліший час на підготовку до відповіді, вчасно підбадьорити, дати додаткове запитання. Інколи можна відкласти виставлення поганої відмітки, якщо вчитель бачить, що учень прагне покращити своє навчання.

Різноманітність форм і методів контролю, що створює умови для реалізації всіх функцій контролю, підвищенню інтересу учнів до його проведення і результатів.

Етичність ставлення до учня, повага до нього.

Позитивність – забезпечення позитивного ставлення учнів до контролю, розуміння його більшої ролі як засобу зворотного зв’язку, ніж засобу оцінювання, зниження значення оцінки, залучення учнів до оцінювання.

Тестовий контроль в навчанні

Всі вказані психологічні обставини, необхідність дотримання принципів успішного контролю накладають велику особисту відповідальність на викладача, вимагають від нього постійної досвідченої і психологічно грамотної поведінки. При великої кількості викладачів і навчального навантаження забезпечити всі вказані принципи не завжди можливо. Тому сьогодні в навчанні все частіше застосовується дидактичне тестування.

Педагогічний (дидактичний) тест – це система завдань специфічної форми, змісту, побудованих у певній послідовності, що дозволяють якісно виміряти й оцінити рівень засвоєння навчальної інформації. Він відрізняється від психологічних тестів своїми цілями.

Дидактичний тест, як правило, містить наступні елементи:

Назва теми (навчальної дисципліни), по якій проводиться тест.

Інструкція з виконання тесту.

Тестові завдання.

Бланк відповідей.

Правильні відповіді (тим, хто виконує тест, надаються тільки після його виконання).

Норми оцінок.

Основна структурна одиниця тесту – тестове завдання. Його складові:

безпосередньо завдання (починається з активного дієслова – того, що необхідно зробити: укажіть, підкресліть, відзначте, запишіть, виберіть правильну відповідь, закінчите пропозицію, упишіть пропущений текст і т. п.);

ствердження, малюнки, таблиці, формули, схеми і т. п., частина яких пропущена;

питання;

варіанти відповідей (якщо такі маються).

Форми тестових завдань

Приклади тестових завдань різної форми

Форми тестових завдань

Приклади тестових завдань

 

ЗАКРИТІ –

на вибір:

 

1

простий чи дихотомічний (2 відповіді);

Чи вірно приведене нижче визначення:

Педагогічний тест – це система завдань специфічної форми….

а) вірно; б) не вірно.

Який із приведених закінчень даного твердження вірніше:

Важкість завдань у педагогічному тесті повинна:

а) збільшуватись; б) знижуватись.

2

множинний із зазначеною кількістю правильних відповідей;

Виберіть із приведених нижче характеристик два основних критерії якості тестів:

стислість;

надійність;

валидність;

об'єктивність;

несуперечність.

3

множинний з незазначеною кількістю правильних відповідей (таких узагалі може не бути);

Основними критеріями якості тестів є:

стислість;

надійність;

валидність;

об'єктивність;

несуперечність.

4

на відповідність;

Встановіть відповідність між елементами лівого і лівого стовпчиків:

   

1. Закриті тести

2. Відкриті тести

1. ; 2. .

на вибір

на розгорнуту відповідь

на відповідність

на коротку відповідь

5

на правильну послідовність.

З запропонованого переліку слів складіть визначення:

Педагогічний тест – це _

Перелік слів:…завдань, форми, специфічної, система…

 

ВІДКРИТІ:

 

6

на коротку однозначну відповідь;

Запишіть основні критерії якісних тестів  

7

на доповнення;

Доповніть визначення необхідними словами:

Педагогічний тест – це , певного , що зростає _, що дозволяє _.

 

на розгорнуту відповідь:

 

8

структуровану (з обмеженням);

Вкажіть основні етапи розробки тестів:

1.

2.

3.

9

неструктуровану.

Запишіть визначення: Педагогічний тест – це

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: