Сторінка
8

Особливості проведення сучасного уроку історії

Продумавши зміст і методику проведення уроку, вчитель виконує розробку конспекту. У ньому вчитель фіксує все те, до чого він прийшов у результаті вивчення спеціальної й методичної літератури, структурно - функціонального аналізу й своїх міркувань над майбутнім уроком. Конспект відбиває педагогічний задум уроку і є його моделлю, сценарієм, розкриваючи хід уроку, діяльність учителя й учнів на всіх його етапах. Конспект потрібний для підготовки до уроку історії, тому що робота над ним допомагає організувати навчальний матеріал, логічну послідовність його викладу, визначити співвідношення ланок уроку, уточнити формулювання й поняття. На уроці ж варто керуватися розгорнутим планом.

Розробляючи конспект, учитель з'ясовує, чи потрібна на цьому уроці перевірка знань, умінь і навичок, вивчення нового, закріплення й повторення, завдання додому; яка послідовність розташування цих ланок навчання; скільки часу варто відвести на кожен етап роботи. Він відбирає оптимальне з методів, прийомів, засобів й організаційних форм навчання. Це можуть бути словесні, друковані, наочні або практичні методи, проблемно-пошукові або репродуктивні, самостійні види діяльності або під керівництвом учителя. Треба чітко собі представляти слабкі й сильні сторони методів й їхніх сполучень. Рішення про методи й прийоми роботи вчитель приймає після відбору змісту й планування завдань із урахуванням специфіки класу й свого стилю роботи. Враховуються також стан учнів, їхній можливий настрій (наприклад, у святкові дні) і працездатність (який по рахунку урок), наявний час (для всіх етапів уроку з обліком виконуваних учнями завдань).

У конспекті вчитель дає формулювання питань для опитування, прописує перехід до початку викладу нового матеріалу, записує висновки, формулювання й узагальнення. Викладається також той або інший вид розповіді вчителі на уроці, методика викладання. Учитель намічає питання й завдання учнем по ходу накладення нового, способи роботи з картиною, картою, ілюстрацій, передбачає запис термінів, схем на класній дошці. Все це дозволяє досягти чіткості й виразності на уроці, зробити розповідь яскравим, емоційним і переконливим. Дослівний запис дає можливість підготуватися до вільного (без конспекту) викладу матеріалу на уроці.

Конспект включає найменування теми уроку, мету, перелік устаткування, зміст навчального матеріалу й методику його вивчення.

Освоївши викладання, учитель замість конспекту користується на уроці розгорнутим планом. У ньому прописані структурні елементи уроку, по пунктах зазначено, що входить у кожну ланку уроку і яка діяльність учителі й учнів. У робочому плані викладається порядок пояснення нового матеріалу, вказується обсяг головного й неголовного матеріалу, виділяються ключові положення, поняття, персоналії. Тут же позначки, як співвіднести усний виклад нового з підручником.

У вигляді складного плану вчитель записує основні й додаткові питання для повторення. Поруч із питаннями й завданнями позначає прийоми перевірки: "фронтальна бесіда", "запис на дошці", "розгорнута відповідь", "питання сильному учневі" і так далі. Робляться також вказівки по використанню устаткування уроку, навчальних посібників, документів, перераховуються завдання.

План уроку повинен бути посильним для учнів, реальним. Треба продумати, як пристосувати теоретичний і методичний зміст уроку до конкретного класу, яка ситуація зложилася до уроку, як буде стимульована діяльність учнів, які можливі їхні досягнення на уроці. У доброму плані словесної інформації небагато, але багато графічних і схематичних позначень, тут також різні стрілки, підкреслення, вказівки по веденню уроку. Це програма керування процесом навчання. Важливо визначити, який обсяг роботи виконують учні на всіх етапах уроку, що буде робити при цьому кожен учень.

Таким чином, уроку історії властиві всі вимоги, що ставляться до сучасного уроку, але, проте, урок історії - особливий урок і це відбиває запропонована глава.

Якісний урок характеризується спільною активною роботою й тісною творчою взаємодією вчителя й учнів, на основі чого може бути досягнута триєдина мета: навчити, виховати, розвити. З обліком цього загальні вимоги до якісного, сучасного уроку конкретизуються в дидактичних, виховних і розвиваючих вимогах.

Типова риса якісного уроку - його результативність, тобто засвоєння учнями основного досліджуваного матеріалу в класі, на уроці, уміле сполучення вивчення нового матеріалу з повторенням вивченого раніше, підготовка учнів у процесі уроку до наступної самостійної роботи. Нарешті, ретельна діагностика, прогнозування, проектування й планування кожного уроку є його якісною ознакою.

При висвітленні історичних подій необхідно використати весь арсенал образно - емоційних засобів, пам'ятаючи про те, що надлишкова емоційність придушує раціональне розуміння, перешкоджаючи пізнанню історичних закономірностей, розумінню змісту історії. Навпаки, недостатній емоційний вплив народжує певне спрощенство, зайву соціологію історичного процесу.

Поєднання індивідуальної й колективної роботи в процесі вивчення нового матеріалу, опитування, повторення й закріплення, уміння враховувати при цьому індивідуальні особливості кожного що вчиться, сильні й слабкі сторони в їхніх знаннях і навичках – також одна з найбільш важливих, характерних рис якісного уроку.

Такі основні характерні риси кожного якісного уроку історії. Головними його ознаками є високий науково-теоретичний і методичний рівні, поєднання провідної ролі вчителі й активною навчальної діяльності учнів.

У ході проробленої роботи вдалося:

1) розглянути проблему, пов'язану з поняттям "сутність уроку", а саме те, що поняття урок не повною мірою відображає той процес, що відбувається в ході вивчення історії. Вірніше було б замінити поняття урок терміном "навчальне заняття", що більш правильно відображає той процес, що проходить у ході вивчення в школі історії.

2) розглянути питання структури уроку і його класифікації. Найбільш загальноприйнятою структурою уроку, є наступна структура уроку:

- організаційний початок уроку;

- визначення цілей і завдань уроку;

- закріплення матеріалу домашнього завдання;

- пояснення нового матеріалу;

- закріплення нового матеріалу;

- завдання додому ;

- підведення підсумків занять.

В умовах переходу на 12річну шкільну освіту й прийдешніми в цьому зв'язку змінами, неминучий новий спалах спорів про класифікації сучасних уроків. Суперечки, пов'язані з типами, формами, видами шкільних занять:

тип уроку - визначається його основною дидактичною метою

форма уроку - визначається способами його організації

вид уроку - визначається методом проведення занять

3) простежити особливість основних типів уроку історії. У сучасній науці, до основних типів уроку відносять:

- урок нових знань

- уроки аналізу й синтезу знань

- уроки формування навичок й умінь

- уроки діагностики знань, навичок й умінь

Необхідно відзначити, що в ході проробленої роботи вдалося з'ясувати, що, незважаючи на настільки добре вивчений матеріал, що стосується основних типів уроку, залишається безліч невирішених проблем.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: