Сторінка
3

Розробка дидактичного проекту навчання майбутнього спеціаліста дисципліни "Ветеринарна медицина"

курс "Психологія" є нормативним курсом для підготовки бакалаврів.

Таблиця 2.1

Навчально-тематичний план лекцій і практичних занять

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

Керівн.

СРС

Інші форми

Змістовий модуль 1

1

Предмет, мета та завдання навчального курсу

2

 

4

 

2

Наука як предмет філософського осмислення

2

 

4

 

3

Взаємозв'язок філософії і психології

2

 

4

 

4

Філософські проблеми психології як предмет дослідження

2

 

4

 

5

Проблема розуміння природи та сутності людини

2

 

4

 

6

Проблема обумовленості психічних явищ

2

 

4

 

7

Проблема природи психологічного знання

2

 

4

 

8

Теоретичні проблеми психології в контексті зміни типу наукової раціональності

2

 

4

 

9

Методологічні проблеми психологічного дослідження

2

 

4

 

10

Філософські засади реконструкції історії психології

2

 

4

 

11

Аксіологічні проблеми психології

2

 

4

 

12

Філософські проблеми психологічної освіти

2

 

4

 
 

УСЬОГО:

24

 

48

 

Рекомендації щодо удосконалення підготовки спеціаліста з дисципліни «Ветеринарна медицина»

Приєднання України у травні 2005 р. до Болонського процесу передбачає здійснення певних заходів щодо виконання вимог Болонської декларації стосовно створення єдиного Європейського освітнього та наукового простору. У межах цього простору мають діяти єдині вимоги до визначення дипломів про освіту, працевлаштування та мобільності громадян, що повинно істотно підвищити конкурентоспроможність європейського ринку праці та освітніх послуг. Тому є необхідність реформування освіти України, зокрема реформування системи вищих навчальних закладів.

Забезпечення якісного рівня вищої освіти є одним з головних завдань, невід'ємних від соціально-культурної сфери. Інтеграція України в єдиний культурно-освітній простір Європи поставила перед вищими навчальними закладами (ВНЗ) одне з актуальних на сьогодні завдань – підготовку випускників культурно-освітнього рівня, здатних бути конкурентоспроможними на європейському ринку праці. При цьому особливе значення надається співвідношенню та поєднанню професіоналізму і суспільної зрілості випускника навчального закладу, а це вимагає створення ефективної системи контролю якості надання вищої освіти у сфері культури.

Здійснювати реформування освіти неможливо без активного впровадження у навчальний процес нових технологій навчання, інтерактивних методів викладання окремих дисциплін із застосуванням новітнього інформаційного та технологічного обладнання. Тому розробка науково-методичних основ проектування і використання нових інформаційних технологій у навчанні студентів, як засобу досягнення завдань, поставлених у програмних документах реформування системи освіти, є актуальною проблемою теорії і методології вищої освіти.

З метою удосконалення атестації спеціалістів потрібно підготовити нові україномовні комп'ютерні атестаційні програми для визначення рівня знань у лікарів-ветеринарів.

У ВНЗ зберігається велике педагогічне навантаження на викладачів, що впливає на якість викладання студентам. Суттєво також перевантажені іспитами та диференційними заліками навчальні плани.

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

Методична діяльність є одним з елементів педагогічної діяльності, і спрямована вона на проектування такого учбового процесу, який повинен гарантувати досягнення поставлених цілей.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: