Сторінка
3

Актуальність правового виховання дітей старшого дошкільного віку

Так, у сфері життєдіяльності "Я сам", зокрема, у змістовній лінії "Психічне Я" виокремлюється ставлення дітей до прав та обов’язків.

Правова свідомість дитини формується на основі правових знань, уявлень, поглядів, переконань, почуттів, які склалися в нашому суспільстві і становлять суспільну свідомість, що має вирішальний вплив на формування свідомості особистості.

Правосвідомість - усвідомлення своїх прав, свобод, обов'язків, дотримання законів, ставлення до державної влади. Правосвідомість охоплює знання, почуття, волю, уяву, думку і сферу підсвідомого духовного досвіду особистості. Основою правосвідомості особистості є усвідомлення, що основне завдання України як цивілізованої держави полягає в захисті соціальних інтересів, прав і свобод своїх громадян. Свобода і незалежність особистості є умовою безпеки і розквіту України. Тому ніхто не повинен бути поза системою захисту, турботи і сприяння. Водночас держава має гарантувати кожному реальну можливість працювати і творити за своєю вільною і творчою ініціативою. Права людини є пріоритетними стосовно суспільних та державних інтересів. Правова держава дотримується верховенства закону, положень про права дитини, викладених у Декларації прав дитини та Конвенції про права дитини. Для того, щоб захистити свої права, громадянин зобов'язаний добровільно дотримуватись чинних законів, знати не лише свої права, а й сприймати їх як свої обов'язки. У цьому діалектика взаємовідносин прав і обов'язків, основна суть виховання правосвідомості. Для правового виховання добирається обсяг і зміст життєво важливої і доступної для дітей інформації, яка дасть змогу в обмежений час досягти максимального виховного ефекту, не перевантажуючи пам'яті дітей непотрібними фактами і деталями. Правові знання допомагають співвідносити свої вчинки і поведінку своїх товаришів не лише із загальноприйнятими моральними нормами, а й з вимогами законів, і вносити до своєї поведінки корективи, змінювати її у правильному напрямі.

Одним із завдань правового виховання є формування у дитини правових почуттів, які б регулювали її поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів її реалізації, справедливості, нетерпимості до порушників норм права, відповідальності. Наявність правових почуттів допоможе дитині долати різні труднощі, конфліктні ситуації, внутрішні суперечності.

У процесі формування правових почуттів передусім важливо розкривати їх зміст:

усвідомлене ставлення до своєї діяльності і оцінка її з погляду власної вимогливості;

здатність до самоаналізу, самооцінки;

уміння своєчасно і точно виконувати доручення, доводити справу до кінця;

прояв ініціативи і самостійності у будь-якій діяльності;

здатність передбачати наслідки своїх дій і вчинків, готовність визнати свою провину;

емоційне переживання виконаного завдання;

уміння дати оцінку власної поведінки, зайняти принципову позицію в конкретній ситуації, непримиренність до порушників дисципліни.

Окремо розглядається стаття про освіту, де зазначено, що освіта дитини має бути спрямована:

на розвиток-особистості, розумових, фізичних та творчих здібностей у їх якнайповнішому обсязі;

на виховання поваги до прав людини та основних свобод, а також до принципів, проголошених у Статуті ООН;

до національних цінностей країни, в якій живе дитина;

на підготовку до свідомого життя у вільному суспільстві чоловіків і жінок в умовах дружби між усіма народами, етнічними та релігійними групами, а також особами з-поміж корінного населення;

на виховання поваги до природного довкілля.

Сьогодні педагог - основна особа, яка проводить просвітницьку, діагностичну та корекційну роботу з дітьми. Його думка для дітей часто є більш авторитетною, ніж думка батьків.

У роботі з правового виховання дошкільників варто зважати на морально-психологічні особливості дітей. У дошкільному віці діти дуже вразливі, емоційні. У зв'язку з цим виховна робота з ними базується на використанні моральних установок, переваг чуттєвого сприймання дитиною життєвих стосунків. На прикладах конкретних ситуацій важливо дохідливо пояснювати дітям категорії добра, зла, жорстокості, справедливості, заздрощів.

Водночас у доступній формі потрібно давати дітям елементарні уявлення про правила праці й поведінки в дитячому садку, вдома, на вулиці, пояснювати роль людей, які охороняють порядок у місті, селі, прищеплювати повагу до цих людей. Діти тоді прагнуть дотримуватися цих правил, у них формується уявлення про свою відповідальність.

Важливе значення у правовому вихованні має емоційний настрій людини. Ось чому заняття, на яких порушуються ці питання, мають бути емоційно насиченими, викликати переживання, здивування, захоплення, засмучення чи обурення. Доцільно при цьому звертатися до особистого досвіду дітей, пропонувати їм згадати і розповісти про хороші вчинки їхніх друзів, знайомих, дорослих. Крім того, у групі варто завести рубрику "Наші добрі справи", в якій поміщати замітки про хороші справи дітей.

Важливе місце у правовому вихованні належить читанню художньої літератури та розвитку мовлення. В усіх без винятку темах є тексти, які розкривають перед дітьми красу людини, різні сторони її діяльності та стосунків з іншими людьми. Аналізуючи вчинки героїв різних оповідань, діти визначають для себе, які вчинки вважаються поганими і які хорошими, за що можна поважати людину, а за що вона може бути покарана.

Значні виховні можливості закладені в заняття з розділу "Дитина і навколишній світ", які мають своїм завданням ознайомлення з певними морально - правовими питаннями.

Вивчення теми "Твоя сім'я" використовується для формування в дітей ввічливого і турботливого ставлення до членів сім'ї, сумлінного виконання ними своїх домашніх обов'язків, піклування про здоров'я.

Тема "Наша вулиця" передбачає ознайомлення дітей з правилами переходу вулиць, з різними видами транспорту, правилами поведінки в громадських місцях. Особлива увага при цьому звертається на ту небезпеку, яку приховує у собі гра на вулиці.

Під час вивчення теми "Рідна країна" дітям розповідають, як називається наша держава, її столиця - ознайомлюють з прапором, гербом, гімном, звичаями і традиціями українського народу.

У розділі "Рідна природа" особливу увагу звертають на дотримання дитиною правил поведінки н природі, на показ праці людини з використання та охорони природних багатств. Ознайомлення дітей рослинами, комахами, птахами і тваринами допомагає виділити ті види їх, що вимагають охорони, бо ї стає дедалі менше. Наразі діти дізнаються про Червону книгу, де записано назви тварин і рослин, яки залишилось мало або які вже взагалі зникають.

Морально-правові знання, здобуті дітьми на заняттях, у поєднанні з їхніми власними спостереженнями, певна практична діяльність з підтримання дисципліни, збереження навколишнього природного середовища відіграють важливу роль у їхньому моральному та правовому вихованні, формуванні їхньої правової культури.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: