Сторінка
1

Основнi вимоги до виробничого освiтлення

Задачу створення найкращих умов для бачення можна вирiшити освiтлювальною установкою, що вiдповiдає наступним вимогам:

Освiтленiсть на робiтничому мiсцi повинна вiдповiдати характеру зорової роботи, тобто не нижче встановлених норм.

Ефак = (0, 9 - 1, 2) Ен .

Збiльшення освiтленостi (до визначеної межi) збiльшує продуктивнiсть працi (оптимальна освiтленiсть пiдвищує продуктивність працi на 15%). Подальше збiльшення освiтленостi приводить до збiльшення вiдбитої блискучості, що неприємно людському оку.

Необхiдно забезпечити рiвномiрний розподiл блискучостi на робочій поверхнi, а також у межах оточуючого простору. Враховує коефiцiєнт нерiвномiрностi освiтлення

Z = E max /Emin.

Нерiвномiрнiсть освiтлення у зонi розмiщення робочих мiсць має бути 1,5 для робiт I - III розряду зорових робiт при люмінесцентних лампах, 2- при iнших джерелах та 1,8 та 3 для робiт IV - VII та VIII розрядів вiдповiдно.

На робочої поверхнi повиннi бути вiдсутнi рiзкi тіні, розмiри, що спотворюють форму об'єктiв розрізняння. Ця умова забезпечується завдяки використанню свiтильникiв з світлорозсіючим матовим склом.

В полi зору повинна бути вiдсутня пряма та вiдбита блискучість, що приводить до погiршення видимостi об'єктiв. Для обмеження осліплюючої дiї свiтильникiв загального освiтлення (тобто прямої блискучості) їх пiдвiщують на визначеній висотi над рiвнем пiдлоги, або використовують освiтлювальну арматуру з вiдповiдним захисним кутом, або арматуру: що розсіює світ. Щоб обмежити вiдбиту блискучість, наприклад, при освiтленнi блискучих поверхней (глянцевий папiр, екран дісплею та iн.) треба встановлювати свiтильники з регульованим направленням світлового потоку чи з розсіювачами світла.

Величина освiтленостi має бути постiйною у часi. Для цього стабілізують напругу живлення, жорстко крiплять свiтильники, застосовують спеціальні включення світильників.

Для створення правильної кольоропередачi необхiдно обирати джерела свiтла з спектром близьким до природнього.

Всi елементи освiтнiх установок не повиннi створювати небезпечнi та шкiдливi виробничi фактори. Слiд виключити або зводити до мiнiмуму шум, тепловi видiлення, небезпеку поразки струмом, пожежо- та вибухонебезпечнiсть свiтильникiв.

З метою кращих для зору умов роботи кiлькiсть та якiсть освiтлення слiд пов'язати з кольоровим оточенням. Світле фарбування інтерьєру, завдяки збiльшенню кiлькостi вiдображеного свiтла, дозволяє збiльшити рiвень освiтленостi при тiй же потужностi свiтла. Окрiм того, зменшуються рiзкi тіні, знижуються яркостні контрасти мiж свiтильниками та поверхнями, на яких вони розмiщені.

Глибина пульсацiй газорозрядних ламп, що живляться вiд мережi змiнного струму, має бути обмежена. Допустимий коефiцiєнт пульсації не повинен пеpевищувати 10-20%.

Освiтнi установки мають бути надiйнi, зручнi, простi у експлуатацiї, економічнi та естетичнi.

Основнi свiтлотехнiчнi величини та поняття

Свiтло - це видима частина спектру електромагнiтного випромiнювання з довжиною хвилi вiд 380-760 нм Попадаючи на сітчату оболонку очей, воно викликає зорове вiдчуття.

Свiтлотехнiчнi величини - показники, що визначають виробниче освiтлення, основане на оцiнцi вiдчуттiв, виникаючих вiд впливу свiтлового випромiнювання на очi.

Розрiзнюють кiлькiснi та якiснi показники, що характеризують освiтлення виробничих примiщень.

Основнi кiлькiснi світлотехнічні показники:

Свiтловий потiк (Ф, лм) - потужнiсть променистої енергiї, яка оцiнюється людським оком по свiтловому вiдчуттю. Свiтловий потiк визначається не тiльки як фiзична величина, а й як фiзиологiчна, оскiльки вимiрювання її засновано на зоровому сприйманнi.

Розподiл свiтлового потоку у просторi враховує сила свiтла.

Сила свiтла (I, кд) - відношення свiтлового потоку до тiлесного кута w, у межах якого вiн розповсюджується рiвномiрно.

де

(ст. рад) - характеризується відношенням площi поверхнi, вирізаємої на сферi конусом з вершиною у центрi сфери, до квадрата її радiуса.

Освiтленiсть (Е, лк) - густина свiтлового потоку на поверхнi, що освiтлюється.

Яскравість (L, кд/м2) - густина сили світла на поверхні, що освітлюється у заданому напрямку.

де a - кут мiж напрямком свiтлових променiв та нормаллю до поверхнi.

До основноих якiсних показникiв, що визначають умови зорової роботи, вiдносяться: фон, контраст мiж фоном, видимiстю, показник осліпленість, коефiцiєнт пульсації освiтленостi та показник дискомфорту.

Фон - поверхня, безпосередньо прилегла до об'єкта розбiжностi, на якiй вiн розглядається. Характеристики фону визначаються коефiцiєнтом відбиття, що уявляє собою відношення свiтлового потоку, вiдбитого вiд поверхнi, до свiтлового потоку, падаючого на дану поверхню

Фон вважається при:

P < 0, 2 - темним;

P вiд 0, 2 до 0, 4 - середнiм;

P > 0, 4 - світлим.

Контраст об'єкта розбiжностi з фоном (К) - відношення рiзницi мiж блискучiстю об'єкта розбiжностi L0 та блискучiстю фону Lф до блискучостi фону, на якому розглядається даний об'єкт.

Контраст об'єкта розбiжностi при значеннях:

К до < 0, 2 - малий;

K від 0, 2 - 0, 5 - середнiй;

K > 0, 2- великий (об'єкт та фон рiзко вiдрiзняються по блискучостi).

Видимiсть (V) - здiбнiсть очей сприймати об'єкт при освiтленостi вiд 0, 1 до 105 лк

V = K /Kгр,

де К - контраст мiж об'єктом та фоном;

Кгр - найменший вiдрiзнюваний контраст.

Показник осліпленості (Р) - критерiй оцiнки осліплюючої дiї, що створюється освiтньою установкою, значення якого визначається по формулi

Р = (S - 1) * 1000,

де S - коефіціент ослiпленостi, дорiвнює відношенню V1 /V2;

V1 - видимiсть об'єкта спостереження при екрануванні блискучих джерел свiтла;

V2 - видимiсть об'єкта спостереження за наявнiстю блискучих джерел в полi зору.

Блискучість - пiдвищена яскравість свiтних поверхней, що погiршує видимiсть об'єктiв.

Коефiцiєнт пульсації освiтленостi (Кп) - критерiй оцiнки вiдносної глибини коливань освiтленостi у результатi зміни у часi свiтлового потоку газорозрядних ламп при живленнi їх змiнним струмом.

Коефiцiєнт нерiвномiрностi освiтлення (Z) - визначається відношенням.

Робоча поверхня - поверхня столу, верстату, частини обладнання, на якiй здiйснюється робота та нормується або вимiряється освiтленiсть. Знаходиться частiше за все на висотi 0. 8 м вiд рiвня пiдлоги.

Об'єкт розрізнення - предмет, що розглядається, окрема його частина або дефект, що розрiзнюється (крапка, лiнiя, товщина шрифту лiтер i т.п.).Інші реферати на тему «Технічні науки»: