Сторінка
1

Пріоритетні напрямки бюджетної політики Донецького регіону у складі стратегії регіонального розвитку

Протягом останніх років у багатьох науковців, представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування все більш актуальним постає питання посилення впливу бюджету на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць у контексті стратегії регіонального розвитку задля підвищення рівня добробуту населення на основі вартісних та якісних критеріїв надання суспільних послуг.

Фінансова забезпеченість органів місцевого самоврядування Донецького регіону, як і більшості територіальних громад України, та стан фінансування надання публічних послуг з місцевих бюджетів значною мірою обумовлені діючою законодавчою базою щодо справляння податків, підходами до визначення показників доходів та напрямків видатків, що фінансуються з місцевих бюджетів, щодо розвитку основних галузей бюджетної сфери, діючими стандартами та нормативами надання публічних послуг, а також постійно зростаючими завданнями уряду щодо розвитку тих чи інших напрямків життєдіяльності регіону.

У вітчизняній економічній науці проблеми розвитку і реформування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин висвітлювалася в працях І.Луніної, В.Кравченка, В.Опаріна, Ц.Огня, О.Сунцової та інших. Різноманітним аспектам регіональної політики присвячено публікації О.Дьоміна, М.Бутко, М. Долішнього, В.Павлова, О.Амоша, Л. Зайцевої та ін.

Реальність виконання стратегії регіонального розвитку в основному залежить від ресурсного забезпечення пріоритетних для кожного окремого регіону напрямків розвитку, а ефективність її реалізації залежить від ступеня узгодженості законодавства щодо регіонального розвитку і від того, наскільки правильно поставлені та структуровані стратегічні завдання. Тому змістом бюджетної політики регіону має стати визначення конкретного курсу, завдань і складу діяльності органів регіональної влади у сфері формування і використання публічних фінансів. В цьому аспекті мова йде, перш за все, про комплексний розвиток регіону на основі поєднання державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку та за умови досягнення збалансованості і стабільності місцевих бюджетів, забезпечення соціальних гарантій населення.

Тому, з урахуванням особливостей виконання місцевих бюджетів, що входять до складу Донецького регіону, з метою стимулювання інноваційно-інвестиційної складової економіки регіону та забезпечення високої якості життя громадян, основними напрямками бюджетної політики регіону у складі стратегії регіонального розвитку, на мою думку, мають бути визначені наступні:

1) зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів, зниження диспропорцій в ній, створення додаткових умов для фінансової самодостатності місцевого самоврядування шляхом:

- забезпечення прозорої системи оподаткування з метою створення однакових умов для суб'єктів господарювання;

- запровадження інноваційно - інвестиційних преференцій платникам податків;

- підвищення рівня платіжної дисципліни платників податків шляхом реформування системи адміністрування податків і зборів, аналізу кількості та величини пільг;

- збільшення питомої ваги земельного податку у доходах бюджету за рахунок встановлення органами місцевої влади якісної системи контролю за використанням та наданням в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення та відчуженням земель несільськогосподарського призначення;

2) стимулювання органів місцевого самоврядування у прийнятті участі у співфінансуванні на договірних засадах окремих пріоритетних напрямків Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області та забезпечення ефективної системи співконтролю за їх виконанням;

3) концентрація капітальних видатків у складі видатків бюджету розвитку на виконання пріоритетних інвестиційних проектів та програм;

4) визначення пріоритетів щодо фінансування соціального блоку видатків місцевих бюджетів у межах наявного фінансового ресурсу з урахуванням:

- забезпечення соціальної спрямованості видатків бюджетів усіх рівнів в межах повноважень делегованих державою та їх фінансового забезпечення відповідно до положень бюджетного законодавства;

- розробки показників виконання місцевих та регіональних програм з метою поетапного впровадження програмно-цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів;

- безумовного фінансування, в першу чергу, захищених статей видатків бюджетів усіх рівнів;

- оптимізації та упорядкування мережі бюджетної сфери міста, району, а також установ, що входять до складу спільної власності територіальних громад області відповідно до демографічної ситуації, потреби економіки та населення;

- необхідності упорядкування умов оплати праці та структури штатної чисельності в бюджетній сфері;

5) розробка ефективного механізму фінансової допомоги бюджетам місцевого самоврядування, в тому числі шляхом запровадження регіонального фонду фінансового вирівнювання.

Крім того, актуальним є питання вдосконалення механізму взаємодії між розпорядниками бюджетних коштів та виконавцями бюджетних програм на усіх стадіях бюджетного процесу.

Література:

1. Жибер Т.В. Бюджетна політики України //Фінанси України. – 2005. - №8. – С.7-18.

2. Запатріна І.В., Лебеда Т.Б. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації // Фінанси України. – 2006. - №4. – С.38-54.

3. Павлюк К.В. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2006. - №4. – С.24-37.Інші реферати на тему «Фінанси»: